MIDWEST CLOSED JUNIOR CHAMPIONSHIP - Ind
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (3) Justin Kronauge d. (25) Kevin Hayward   6-0; 5-7; 6-3
  PL    (18) Kallim Stewart d. Griffin Nienberg   4-6; 7-6(2); 6-2
  SF    (3) Justin Kronauge d. Griffin Nienberg   6-3; 6-2
  SF    (25) Kevin Hayward d. (18) Kallim Stewart   7-6(4); 4-6; 6-1
  QF    Griffin Nienberg d. (17) Jeff Dawson   6-2; 6-0
  QF    (3) Justin Kronauge d. (5) Jeffrey Schechtman   6-0; 6-0
  QF    (25) Kevin Hayward d. (6) Brian Hanus   3-6; 6-3; 6-3
  QF    (18) Kallim Stewart d. (1) Nick Rinks   6-0; 7-5
  16    (17) Jeff Dawson d. (29) Rk Bacalla   6-1; 6-2
  16    Griffin Nienberg d. (31) Scott Lieberman   6-4; 6-4
  16    (3) Justin Kronauge d. (12) Ruben Gonzales   7-6(4); 7-6(4)
  16    (5) Jeffrey Schechtman d. Tyler Sonkin   7-5; 6-4
  16    (6) Brian Hanus d. (14) Adam Monich   6-3; 3-6; 6-4
  16    (25) Kevin Hayward d. (11) Alexander Forger   6-4; 6-0
  16    (18) Kallim Stewart d. (8) Kurt Zaske   7-5; 6-2
  16    (1) Nick Rinks d. (20) Brian Livingston   6-3; 6-2
  32    (29) Rk Bacalla d. (2) Patrick Rose   7-5; 7-6(3)
  32    (17) Jeff Dawson d. (10) Tony Teufel   6-4; 6-3
  32    (31) Scott Lieberman d. David Rozek   6-3; 6-7(6); 7-6(5)
  32    Griffin Nienberg d. (19) Alex Birchmeier   7-5; 6-3
  32    (3) Justin Kronauge d. (21) Ty Schaub   6-1; 6-3
  32    (12) Ruben Gonzales d. (26) Michael Dierberger   6-1; 6-3
  32    (5) Jeffrey Schechtman d. (28) John Allare   6-1; 6-3
  32    Tyler Sonkin d. (24) Douglas Matthews   6-4; 6-2
  32    (14) Adam Monich d. (23) Austin King   6-2; 6-1
  32    (6) Brian Hanus d. (30) John Pelton   6-4; 6-4
  32    (11) Alexander Forger d. (27) Raees Ismail   6-4; 6-3
  32    (25) Kevin Hayward d. Bradley Stein   6-1; 6-0
  32    (18) Kallim Stewart d. (9) Jeremy Sonkin   5-7; 7-6(8); 6-4
  32    (8) Kurt Zaske d. Jared Miller   6-2; 7-6(7)
  32    (20) Brian Livingston d. (15) Michael O'Connell   6-4; 2-6; 7-5
  32    (1) Nick Rinks d. Oscar Beich   6-4; 6-1
  64    (2) Patrick Rose d. Jimmy Vogelgesang   6-2; 6-2
  64    (29) Rk Bacalla d. Deepak Gupta   6-1; 6-1
  64    (10) Tony Teufel d. Steven Auda   6-4; 6-3
  64    (17) Jeff Dawson d. Michael Kaufman   6-4; 6-2
  64    David Rozek d. Lance Koetter   6-4; 6-2
  64    (31) Scott Lieberman d. James Davis   6-0; 7-6(4)
  64    Griffin Nienberg d. (16) Jim Brannon   4-1 RJ
  64    (19) Alex Birchmeier d. Michael Wagner   6-4; 6-3
  64    (3) Justin Kronauge d. Nolan Greenberg   6-1; 6-2
  64    (21) Ty Schaub d. Joe Vallee   6-2; 6-2
  64    (12) Ruben Gonzales d. Chris Clark   6-3; 6-0
  64    (26) Michael Dierberger d. David Jackson   6-4; 6-3
  64    (5) Jeffrey Schechtman d. Guillaume Schils   6-0; 6-1
  64    (28) John Allare d. Conor Donnelly   6-0; 6-3
  64    Tyler Sonkin d. (13) Nikolas Cromydas   7-5; 4-6; 7-5
  64    (24) Douglas Matthews d. Eric Fey   7-5; 6-2
  64    (23) Austin King d. Noah Buntman   6-0; 6-2
  64    (14) Adam Monich d. Alex Lambropoulos   6-0; 6-2
  64    (30) John Pelton d. Greg Sirotek   6-1; 6-4
  64    (6) Brian Hanus d. Adam Shaeffer   6-0; 6-1
  64    (27) Raees Ismail d. Ethan Jaffee   7-5; 6-4
  64    (11) Alexander Forger d. Brandon Stacey   6-1; 6-2
  64    (25) Kevin Hayward d. Michael Sommer   2-6; 6-0; 6-3
  64    Bradley Stein d. (4) Mike Beatty   6-2; 6-4
  64    (18) Kallim Stewart d. Christopher Bryan   6-3; 6-1
  64    (9) Jeremy Sonkin d. Michael Muskievicz   7-5; 6-1
  64    Jared Miller d. Colin Mark-griffin   6-3; 6-4
  64    (8) Kurt Zaske d. Howard Migdal   6-0; 6-3
  64    (20) Brian Livingston d. Felipe Rossetti   6-2; 6-3
  64    (15) Michael O'Connell d. Mark Hanna   6-2; 6-1
  64    Oscar Beich d. Arvind Nagarajan   7-5; 3-6; 6-1
  64    (1) Nick Rinks d. John Schier   6-2; 6-2
  128    (2) Patrick Rose d. David Murav   6-1; 6-1
  128    Jimmy Vogelgesang d. Paul Rhee   6-3; 6-4
  128    (29) Rk Bacalla d. Jordan O'neill   6-1; 6-2
  128    Deepak Gupta d. Brock Plangger   6-7(8); 6-1; 6-4
  128    (10) Tony Teufel d. Matt Chiricosta   6-0; 6-1
  128    Steven Auda d. David Ptak   5-7; 7-5; 6-3
  128    (17) Jeff Dawson d. Bryan Karazia   6-0; 6-4
  128    Michael Kaufman d. David Brock   6-1; 6-1
  128    Lance Koetter d. (7) Spencer Vegosen   6-4; 7-5
  128    David Rozek d. James Horrey   6-2; 6-1
  128    (31) Scott Lieberman d. Ethan Bryant   6-3; 6-2
  128    James Davis d. Adam Ford   7-5; 6-3
  128    (16) Jim Brannon d. Mark Goldin   6-3; 5-7; 6-2
  128    Griffin Nienberg d. Gage Davidson   6-2; 6-4
  128    (19) Alex Birchmeier d. Patrick Walker   6-3; 6-1
  128    Michael Wagner d. Neil Lesinski   6-3; 6-1
  128    (3) Justin Kronauge d. Michael Depietro   7-6(3); 6-1
  128    Nolan Greenberg d. Jason Hanschmann   6-2; 7-5
  128    (21) Ty Schaub d. Joey Michaels   6-0; 6-2
  128    Joe Vallee d. Philip Borders   4-6; 6-3; 6-1
  128    (12) Ruben Gonzales d. David Midler   6-1; 6-1
  128    Chris Clark d. Timothy Hubbard   6-3; 6-4
  128    (26) Michael Dierberger d. Patrick Bruining   6-0; 6-2
  128    David Jackson d. Sam Rocke   6-4; 7-5
  128    (5) Jeffrey Schechtman d. Robbie Young   6-3; 6-1
  128    Guillaume Schils d. James O'connell   6-2; 6-3
  128    (28) John Allare d. Michael Dieciuc   6-3; 6-2
  128    Conor Donnelly d. Ryan Hamning   6-1; 6-3
  128    (13) Nikolas Cromydas d. David Katz   6-3; 6-3
  128    Tyler Sonkin d. David Albrechta   6-0; 6-2
  128    (24) Douglas Matthews d. Dan Krcmaric   6-2; 6-0
  128    Eric Fey d. Drew Davis   6-1; 6-2
  128    Noah Buntman d. Robert Schoenhals   6-4; 6-0
  128    (23) Austin King d. Jayson Miller   6-2; 6-4
  128    Alex Lambropoulos d. Daniel Streitz   6-4; 6-3
  128    (14) Adam Monich d. Alexander Wilson   6-1; 6-0
  128    Greg Sirotek d. Christopher Beesley   6-1; 7-6(5)
  128    (30) John Pelton d. Alexander McCann   6-2; 6-4
  128    Adam Shaeffer d. Kevin Newman   6-2; 6-0
  128    (6) Brian Hanus d. Jeremy Dominik   6-0; 6-2
  128    Ethan Jaffee d. Trevor Bach   6-0; 6-0
  128    (27) Raees Ismail d. Stephen Webster   5-7; 6-3; 6-3
  128    Brandon Stacey d. Dustin Kretschmar   6-3; 6-1
  128    (11) Alexander Forger d. Kent Parnell   6-1; 6-1
  128    Michael Sommer d. Matthew Riley   6-4; 6-4
  128    (25) Kevin Hayward d. Daniel Buikema   6-4; 6-0
  128    Bradley Stein d. Larry Spears   6-1; 6-0
  128    (4) Mike Beatty d. Andrew Spector   6-2; 6-2
  128    Christopher Bryan d. Michael Shideler   6-4; 6-3
  128    (18) Kallim Stewart d. Walker Grimes   6-3; 6-2
  128    Michael Muskievicz d. Alexander Auwerter   6-3; 6-3
  128    (9) Jeremy Sonkin d. Alex Weber   6-0; 6-2
  128    Colin Mark-griffin d. Eric Plaushines   6-3; 6-1
  128    Jared Miller d. (32) Alexander Grothman   6-4; 6-0
  128    Howard Migdal d. Jordan Buehler   6-2; 3-6; 6-4
  128    (8) Kurt Zaske d. Rick Halverson   6-0; 6-1
  128    Felipe Rossetti d. Robbie Barlow   6-0; 2-6; 7-5
  128    (20) Brian Livingston d. Matt Wise   6-1; 6-2
  128    Mark Hanna d. Sam Brown   6-1; 6-1
  128    (15) Michael O'Connell d. Levi Musser   6-0; 6-0
  128    Arvind Nagarajan d. Bryan Heck   7-5; 6-2
  128    Oscar Beich d. (22) Brian Compton   6-4; 6-1
  128    John Schier d. Joseph Smetona   6-3; 6-7(8); 6-2
  128    (1) Nick Rinks d. Marcus Zeilstra   6-3; 6-0

Consolation:
  SF    (17) Jeff Dawson d. (20) Brian Livingston   6-3; 6-4
  SF    (1) Nick Rinks d. (13) Nikolas Cromydas   6-2; 6-4
  QF    (17) Jeff Dawson d. (11) Alexander Forger   6-1; 6-0
  QF    (20) Brian Livingston d. (5) Jeffrey Schechtman   6-1; 6-1
  QF    (13) Nikolas Cromydas d. (6) Brian Hanus   6-0; 6-0
  QF    (1) Nick Rinks d. (22) Brian Compton   7-5; 6-4
  QQ    (11) Alexander Forger d. (7) Spencer Vegosen   6-3; 6-3
  QQ    (20) Brian Livingston d. (10) Tony Teufel   6-3; 6-1
  QQ    (13) Nikolas Cromydas d. (29) Rk Bacalla   6-3; 7-6(0)
  QQ    (22) Brian Compton d. Tyler Sonkin   7-5; 6-3
  R4    (11) Alexander Forger d. (28) John Allare   6-4; 2-6; 6-4
  R4    (7) Spencer Vegosen d. (14) Adam Monich   0-15 RJ
  R4    (20) Brian Livingston d. Ethan Jaffee   6-4; 6-3
  R4    (10) Tony Teufel d. (8) Kurt Zaske   7-5; 7-5
  R4    (13) Nikolas Cromydas d. (31) Scott Lieberman   6-4; 7-5
  R4    (29) Rk Bacalla d. (9) Jeremy Sonkin   6-4 RJ
  R4    Tyler Sonkin d. Bradley Stein   6-7(2); 6-4; 6-3
  R4    (22) Brian Compton d. (12) Ruben Gonzales   7-6(1); 6-2
  4Q    (28) John Allare d. (24) Douglas Matthews   6-1; 6-4
  4Q    (7) Spencer Vegosen d. (21) Ty Schaub   6-3; 6-1
  4Q    Ethan Jaffee d. Michael Depietro   4-6; 6-2; 6-4
  4Q    (10) Tony Teufel d. (2) Patrick Rose   6-2; 6-1
  4Q    (13) Nikolas Cromydas d. (15) Michael O'Connell   6-2; 6-2
  4Q    (9) Jeremy Sonkin d. Jared Miller   7-5; 7-5
  4Q    Bradley Stein d. (27) Raees Ismail   6-3; 6-1
  4Q    (22) Brian Compton d. (30) John Pelton   6-4; 6-1
  R3    (24) Douglas Matthews d. John Schier   6-4; 6-3
  R3    (28) John Allare d. Bryan Karazia   6-2; 7-5
  R3    (7) Spencer Vegosen d. (26) Michael Dierberger   6-2; 6-4
  R3    (21) Ty Schaub d. Patrick Walker   6-4; 2-6; 6-2
  R3    Michael Depietro d. (19) Alex Birchmeier   6-4; 6-1
  R3    Ethan Jaffee d. David Rozek   6-3; 6-7(3); 6-3
  R3    (10) Tony Teufel d. Michael Dieciuc   7-5; 6-2
  R3    (2) Patrick Rose d. David Katz   7-5; 6-3
  R3    (13) Nikolas Cromydas d. Oscar Beich   6-2; 6-3
  R3    (15) Michael O'Connell d. Guillaume Schils   6-1; 6-2
  R3    Jared Miller d. Chris Clark   6-3; 6-1
  R3    (9) Jeremy Sonkin d. Daniel Buikema   6-1; 6-0
  R3    Bradley Stein d. Walker Grimes   6-3; 6-2
  R3    (27) Raees Ismail d. (32) Alexander Grothman   6-0; 6-2
  R3    (30) John Pelton d. Steven Auda   6-3; 6-3
  R3    (22) Brian Compton d. (23) Austin King   6-4; 6-3
  3Q    John Schier d. Arvind Nagarajan   6-2; 6-2
  3Q    Bryan Karazia d. Mark Hanna   6-4; 6-4
  3Q    (7) Spencer Vegosen d. Colin Mark-griffin   6-0; 6-0
  3Q    Patrick Walker d. Michael Muskievicz   6-7(5); 6-2; 6-2
  3Q    Michael Depietro d. Philip Borders   5-7; 6-1; 6-2
  3Q    Ethan Jaffee d. Timothy Hubbard   6-2; 6-2
  3Q    Michael Dieciuc d. Adam Shaeffer   6-3; 6-0
  3Q    David Katz d. Noah Buntman   6-3; 7-5
  3Q    (13) Nikolas Cromydas d. Eric Fey   6-0; 6-3
  3Q    Guillaume Schils d. Conor Donnelly   6-1; 6-1
  3Q    Chris Clark d. David Jackson   6-4; 6-4
  3Q    Daniel Buikema d. Nolan Greenberg   7-5; 6-4
  3Q    Walker Grimes d. Alexander Auwerter   6-2; 6-2
  3Q    (32) Alexander Grothman d. Jordan Buehler   3-6; 6-0; 6-1
  3Q    Steven Auda d. Michael Kaufman   6-3; 3-6; 6-2
  3Q    (22) Brian Compton d. Joseph Smetona   6-1; 6-4
  R2    John Schier d. David Murav   6-0; 6-3
  R2    Arvind Nagarajan d. Jordan O'neill   6-2; 6-1
  R2    Mark Hanna d. Matt Chiricosta   6-2; 6-1
  R2    Bryan Karazia d. Felipe Rossetti   3-6; 6-2; 6-2
  R2    (7) Spencer Vegosen d. Howard Migdal   6-3; 6-0
  R2    Colin Mark-griffin d. Adam Ford   6-7(3); 6-4; 6-2
  R2    Michael Muskievicz d. Mark Goldin   6-3; 6-1
  R2    Patrick Walker d. Christopher Bryan   6-3; 6-4
  R2    Michael Depietro d. (4) Mike Beatty   4-6; 6-3; 6-0
  R2    Philip Borders d. Michael Sommer   2-6; 6-4; 6-3
  R2    Timothy Hubbard d. Brandon Stacey   6-2; 7-5
  R2    Ethan Jaffee d. Patrick Bruining   6-1; 6-4
  R2    Adam Shaeffer d. James O'connell   6-4; 7-6(6)
  R2    Michael Dieciuc d. Greg Sirotek   3-6; 6-3; 6-3
  R2    David Katz d. Alex Lambropoulos   0-6; 7-5; 6-1
  R2    Noah Buntman d. Dan Krcmaric   4-6; 6-1; 6-0
  R2    Eric Fey d. Jayson Miller   6-4; 6-3
  R2    (13) Nikolas Cromydas d. Daniel Streitz   6-1; 6-0
  R2    Conor Donnelly d. Alexander McCann   6-2; 6-0
  R2    Guillaume Schils d. Kevin Newman   6-2; 7-5
  R2    David Jackson d. Trevor Bach   6-3; 6-4
  R2    Chris Clark d. Dustin Kretschmar   6-1; 6-4
  R2    Daniel Buikema d. Joe Vallee   4-6; 6-3; 7-5
  R2    Nolan Greenberg d. Andrew Spector   6-7(6); 6-3; 6-2
  R2    Walker Grimes d. Michael Wagner   6-4; 6-2
  R2    Alexander Auwerter d. (16) Jim Brannon   1-0 RJ
  R2    (32) Alexander Grothman d. James Davis   6-2; 6-3
  R2    Jordan Buehler d. Lance Koetter   0-6; 6-1; 6-2
  R2    Michael Kaufman d. Robbie Barlow   2-6; 6-0; 6-2
  R2    Steven Auda d. Levi Musser   6-4; 6-3
  R2    (22) Brian Compton d. Deepak Gupta   6-1; 6-3
  R2    Joseph Smetona d. Jimmy Vogelgesang   7-5; 6-4
  R1    David Murav d. Paul Rhee   WoJ
  R1    Jordan O'neill d. Brock Plangger   6-0; 4-6; 7-6(5)
  R1    Matt Chiricosta d. David Ptak   5-7; 6-4; 6-1
  R1    Bryan Karazia d. David Brock   6-0; 6-2
  R1    (7) Spencer Vegosen d. James Horrey   6-0; 6-0
  R1    Adam Ford d. Ethan Bryant   6-4; 6-0
  R1    Mark Goldin d. Gage Davidson   6-3; 6-3
  R1    Patrick Walker d. Neil Lesinski   7-5; 4-6; 6-1
  R1    Michael Depietro d. Jason Hanschmann   6-1; 6-1
  R1    Philip Borders d. Joey Michaels   6-2; 6-3
  R1    Timothy Hubbard d. David Midler   6-2; 6-4
  R1    Patrick Bruining d. Sam Rocke   6-1; 6-2
  R1    James O'connell d. Robbie Young   6-2; 6-1
  R1    Michael Dieciuc d. Ryan Hamning   6-1 RJ
  R1    David Katz d. David Albrechta   6-2; 6-1
  R1    Dan Krcmaric d. Drew Davis   7-5; 6-3
  R1    Jayson Miller d. Robert Schoenhals   6-1; 6-3
  R1    Daniel Streitz d. Alexander Wilson   2-6; 6-2; 6-0
  R1    Alexander McCann d. Christopher Beesley   6-4; 7-6(0)
  R1    Kevin Newman d. Jeremy Dominik   6-2; 6-2
  R1    Trevor Bach d. Stephen Webster   3-6; 6-1; 7-6(5)
  R1    Dustin Kretschmar d. Kent Parnell   6-4; 3-6; 6-2
  R1    Daniel Buikema d. Matthew Riley   7-6(5); 6-3
  R1    Andrew Spector d. Larry Spears   6-3; 6-2
  R1    Walker Grimes d. Michael Shideler   3-6; 6-3; 6-2
  R1    Alexander Auwerter d. Alex Weber   6-3; 6-4
  R1    (32) Alexander Grothman d. Eric Plaushines   7-5; 6-2
  R1    Jordan Buehler d. Rick Halverson   6-2; 6-1
  R1    Robbie Barlow d. Matt Wise   7-6(2); 6-3
  R1    Levi Musser d. Sam Brown   6-2; 6-2
  R1    (22) Brian Compton d. Bryan Heck   6-1; 6-1
  R1    Joseph Smetona d. Marcus Zeilstra   6-1; 6-1


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on July 2, 2004 at 1:00 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative