Southern BG18 Closed
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (2) Andrew Crone d. (9) Jordan Walters   6-3; 6-4
  PL    (17) Calvin Kemp d. (17) John Watts   6-4; 4-6; 6-3
  SF    (2) Andrew Crone d. (17) John Watts   6-3; 6-3
  SF    (9) Jordan Walters d. (17) Calvin Kemp   7-6; 6-2
  QF    (2) Andrew Crone d. (5) Tyler Davis   2-6; 7-6; 7-5
  QF    (17) John Watts d. (9) Eric Quigley   6-4; 6-1
  QF    (17) Calvin Kemp d. (5) Drake Bernstein   6-7; 6-1; 6-0
  QF    (9) Jordan Walters d. (1) William Guzick   6-1; 7-6
  16    (2) Andrew Crone d. (9) J. Eric. Turner   6-4; 7-5
  16    (5) Tyler Davis d. (9) Sawyer Duncan   6-4; 6-2
  16    (17) John Watts d. (17) John Lewis   7-6; 6-0
  16    (9) Eric Quigley d. (5) Ryan Smith   1-6; 7-6; 6-4
  16    (5) Drake Bernstein d. (17) Chase Helpingstine   6-1; 6-1
  16    (17) Calvin Kemp d. (9) Douglas Perrin   6-3; 6-3
  16    (9) Jordan Walters d. (17) William Lang   6-2
  16    (1) William Guzick d. (9) Dejon Bivens   6-0; 6-0
  32    (2) Andrew Crone d. (17) Shaun Bussert   6-1; 6-1
  32    (9) J. Eric. Turner d. Zachary Taylor   6-1; 6-2
  32    (5) Tyler Davis d. Ryan White   6-3; 6-0
  32    (9) Sawyer Duncan d. Paul Bartholomy   6-3; 6-4
  32    (17) John Watts d. (3) Kevin Galloway   6-3; 4-6; 4-3Ret (inj)
  32    (17) John Lewis d. (9) Christopher Motes   6-4; 6-2
  32    (5) Ryan Smith d. (17) Whit Whitwell   6-3; 6-3
  32    (9) Eric Quigley d. David Roberts   2-6; 6-1; 7-6
  32    (17) Chase Helpingstine d. (9) Mike Greenberg   3-6; 6-1; 6-2
  32    (5) Drake Bernstein d. Parker Preyer   4-6; 6-3; 6-3
  32    (9) Douglas Perrin d. (17) David Hopkins   6-4; 6-1
  32    (17) Calvin Kemp d. (4) Kevin King   7-6; 6-1
  32    (9) Jordan Walters d. (17) Michael Pereira   6-3; 2-6; 6-4
  32    (17) William Lang d. (5) Jamieson Cox   6-3; 6-3
  32    (9) Dejon Bivens d. Sam McSpadden   2-6; 7-6; 6-0
  32    (1) William Guzick d. Christopher Leeper   6-2; 6-1
  64    (2) Andrew Crone d. Arie Hefter   6-1; 6-0
  64    (17) Shaun Bussert d. David Chermak   4-6; 6-3; 6-2
  64    (9) J. Eric. Turner d. Edward Webb   6-1; 6-4
  64    Zachary Taylor d. (17) Robert Stedman   6-1; 6-2
  64    (5) Tyler Davis d. Ross Moyer   6-0; 6-0
  64    Ryan White d. (17) Aaron Krisan   7-6; 6-2
  64    (9) Sawyer Duncan d. Alan Donald   5-7; 7-5; 6-0
  64    Paul Bartholomy d. (17) Taylor Wilson   6-1; 6-4
  64    (3) Kevin Galloway d. David Parks   6-3; 6-3
  64    (17) John Watts d. Bo Crouch   6-1; 6-1
  64    (9) Christopher Motes d. Shea Carlton   6-0; 6-3
  64    (17) John Lewis d. Adam Baker   7-6; 7-6
  64    (5) Ryan Smith d. Christopher Britt   6-1; 3-6; 6-4
  64    (17) Whit Whitwell d. Walker Shearon   6-1; 6-4
  64    (9) Eric Quigley d. Joseph May   7-5; 6-3
  64    David Roberts d. (17) Brian Locklear   6-1; 6-2
  64    (17) Chase Helpingstine d. Michael Locandro   6-4; 6-3
  64    (9) Mike Greenberg d. Andre Merg   6-1; 6-1
  64    Parker Preyer d. (17) David Tillem   2-6; 6-3; 6-1
  64    (5) Drake Bernstein d. Russ Ferrari   6-0; 6-1
  64    (17) David Hopkins d. Oliver Reynolds   6-3; 6-0
  64    (9) Douglas Perrin d. Eric Noble   6-3; 7-5
  64    (17) Calvin Kemp d. George Kernodle   3-6; 6-3; 6-4
  64    (4) Kevin King d. Jeffrey Rutherford   6-0; 6-3
  64    (17) Michael Pereira d. Owen Bullard   6-2; 6-3
  64    (9) Jordan Walters d. Spencer Heflin   6-3; 6-2
  64    (17) William Lang d. David Warren   6-1; 6-1
  64    (5) Jamieson Cox d. Michael Schecter   6-3; 6-3
  64    Sam McSpadden d. (17) Donald Walston   6-4; 6-1
  64    (9) Dejon Bivens d. Alex Harris   6-2; 6-1
  64    Christopher Leeper d. (17) Matt Peeler   4-6; 6-2; 6-4
  64    (1) William Guzick d. Todd Schmidt   6-3; 6-2
  128    Arie Hefter d. Ryan Gillis   6-3; 6-2
  128    David Chermak d. Tadd Hatcher   6-1; 6-2
  128    Edward Webb d. Robert Koehler   6-2; 6-2
  128    Zachary Taylor d. Michael Browder   6-1; 3-6; 6-2
  128    Ross Moyer d. Blake Sherman   6-2; 6-2
  128    Ryan White d. Aaron Decamp   6-3; 6-1
  128    Alan Donald d. Alain Viviers   6-1; 6-4
  128    Paul Bartholomy d. Nathan White   6-1; 6-0
  128    David Parks d. Dirk Bair   6-1; 6-1
  128    Bo Crouch d. Perry Gaffney   7-6; 6-0
  128    Shea Carlton d. Michael Riess   6-1; 6-2
  128    Adam Baker d. Preston Spencer   6-7; 7-5; 6-1
  128    Christopher Britt d. Currie Martin   6-0; 6-2
  128    Walker Shearon d. Tripp Johnson   1-6; 6-4; 6-0
  128    Joseph May d. John Crawford Freeman   6-0; 6-1
  128    David Roberts d. Luke Whiteside   6-0; 6-1
  128    Michael Locandro d. Nicholas McAlister   6-2; 6-2
  128    Andre Merg d. Ryan Wiggins   6-1; 6-4
  128    Parker Preyer d. Hunter Maltsberger   6-3; 6-0
  128    Russ Ferrari d. Smith Williams   6-2; 6-2
  128    Oliver Reynolds d. Alexandre Faust   6-3; 6-1
  128    Eric Noble d. Aaron Williams   6-7; 6-4; 6-3
  128    George Kernodle d. Derrick Davison   7-5; 6-3
  128    Jeffrey Rutherford d. Bill Bobbitt   4-6; 6-0; 6-1
  128    Owen Bullard d. Alex Hill   3-6; 6-1; 6-4
  128    Spencer Heflin d. Bryan Oakley   6-3; 2-6; 7-6
  128    David Warren d. Tareq Alani   6-1; 7-5
  128    Michael Schecter d. J. Carter. Braxton   7-6; 2-6; 6-1
  128    Sam McSpadden d. Michael Zurawel   6-2; 6-3
  128    Alex Harris d. Wesley Powell   6-1; 6-2
  128    Christopher Leeper d. Grayson Lucas   4-6; 6-4; 6-4
  128    Todd Schmidt d. Gregory Mitchell   6-3; 6-4
  256    Ryan Gillis d. Loren Smith   6-0; 6-0
  256    Arie Hefter d. Claude Freeman   6-1; 6-0
  256    David Chermak d. Andy Pulido   6-3; 6-3
  256    Tadd Hatcher d. Michael Logan   6-3; 6-0
  256    Robert Koehler d. Phillip Arndt   6-1; 6-2
  256    Edward Webb d. Corey Yealy   6-4; 2-6; 6-4
  256    Zachary Taylor d. Andrew Solarski   7-5; 6-4
  256    Michael Browder d. Forrest Bridges   6-1; 6-4
  256    Blake Sherman d. William Boykin   6-2; 6-3
  256    Ross Moyer d. Blayne Elliott   6-0; 6-0
  256    Aaron Decamp d. Lindsey Neislar   6-2; 6-4
  256    Ryan White d. William Magee   6-4; 6-0
  256    Alan Donald d. Steven Schwab   6-1; 6-4
  256    Alain Viviers d. Bradley Pennington   6-3; 6-1
  256    Nathan White d. Samuel Moore   3-6; 6-4; 6-2
  256    Paul Bartholomy d. M. Alex. Addington   6-0; 6-3
  256    David Parks d. Yashar-BJ Foroughian   6-1; 6-2
  256    Dirk Bair d. David Shimpock   6-1; 6-1
  256    Perry Gaffney d. Alexander Greer   6-0; 6-3
  256    Bo Crouch d. Christopher Sheehan   6-4; 4-6; 6-4
  256    Shea Carlton d. Nathan Hanle   6-0; 6-3
  256    Michael Riess d. Kyle Rosenstein   6-3; 6-2
  256    Preston Spencer d. Cory Seay   6-1; 6-2
  256    Adam Baker d. Paul Appleby   6-3; 6-2
  256    Christopher Britt d. Tildon Drake   6-1; 6-2
  256    Currie Martin d. Chase Price   6-3; 6-0
  256    Walker Shearon d. John Hairston   6-4; 6-4
  256    Tripp Johnson d. Tanz Kane   6-3; 6-2
  256    John Crawford Freeman d. Joseph Wiggins   6-4; 6-4
  256    Joseph May d. James Murrell   6-4; 6-0
  256    Luke Whiteside d. Cody Stauffer-MacDowell   7-5; 6-7; 6-1
  256    David Roberts d. Anthony Herro   6-0; 6-0
  256    Michael Locandro d. Wade Covington   5-7; 6-0; 6-0
  256    Nicholas McAlister d. Brian Brooks   6-2; 6-0
  256    Andre Merg d. John McKay   6-2; 6-0
  256    Ryan Wiggins d. Jimmy Epps   6-1; 7-5
  256    Parker Preyer d. Travis Platek   6-1; 6-2
  256    Hunter Maltsberger d. Tucker Gore   6-3; 6-3
  256    Smith Williams d. Jack Harvie   6-4; 6-1
  256    Russ Ferrari d. Jonathan Pizzo   6-1; 6-3
  256    Oliver Reynolds d. Eddie Bailey   6-3; 6-1
  256    Alexandre Faust d. Brian Coxton   6-1; 6-4
  256    Eric Noble d. George Diggs   7-5; 6-0
  256    Aaron Williams d. Miles Maloy   6-0; 6-0
  256    George Kernodle d. Cameron Terrell   6-0; 6-2
  256    Derrick Davison d. Josh Benton   6-4; 1-6; 6-2
  256    Jeffrey Rutherford d. Zachary Zola   6-3; 6-1
  256    Bill Bobbitt d. David Patrick   6-2; 6-2
  256    Owen Bullard d. Andrew Choi   7-5; 6-3
  256    Alex Hill d. Hasan Hamadeh   6-3; 6-3
  256    Bryan Oakley d. Joseph Hsu   6-1; 6-2
  256    Spencer Heflin d. Blake Jeter   4-6; 6-2; 7-5
  256    David Warren d. Alok Desai   6-0; 6-3
  256    Tareq Alani d. Bryce Cockerham   6-7; 7-5; 6-2
  256    Michael Schecter d. Corrie Harlow   6-0; 6-2
  256    J. Carter. Braxton d. James Kovacs   6-1; 6-1
  256    Michael Zurawel d. Jay Hill   6-1; 6-3
  256    Sam McSpadden d. Daniel Shidler   6-0; 6-0
  256    Alex Harris d. Preston Freeman   6-3; 4-6; 6-4
  256    Wesley Powell d. Randy Sanchez   6-4; 6-1
  256    Grayson Lucas d. Adam Witcher   6-2; 6-3
  256    Christopher Leeper d. Jay Chang   6-2; 7-5
  256    Todd Schmidt d. Casey Blythe   6-4; 6-4
  256    Gregory Mitchell d. Thomas Bellman   6-1; 6-0

Consolation:
  F    (9) Eric Quigley d. (1) William Guzick   6-4; 6-2
  SF    (1) William Guzick d. (5) Drake Bernstein   6-1; 6-1
  SF    (9) Eric Quigley d. (5) Tyler Davis   6-3; 6-2
  QF    (1) William Guzick d. (9) J. Eric. Turner   7-5; 4-6; 10-5
  QF    (5) Drake Bernstein d. (5) Ryan Smith   6-2; 1-6; 10-7
  QF    (9) Eric Quigley d. (17) Chase Helpingstine   6-0; 4-6; 15-13
  QF    (5) Tyler Davis d. (9) Christopher Motes   6-4; 6-4
  QQ    (9) J. Eric. Turner d. (4) Kevin King   6-3; 6-2
  QQ    (5) Ryan Smith d. (5) Jamieson Cox   7-5; 6-1
  QQ    (17) Chase Helpingstine d. (9) Douglas Perrin   6-4; 7-6
  QQ    (9) Christopher Motes d. (9) Dejon Bivens   6-4; 6-1
  R5    (4) Kevin King d. (9) Sawyer Duncan   3-6; 6-3; 11-9
  R5    (9) J. Eric. Turner d. Bryan Oakley   7-5; 6-1
  R5    (5) Ryan Smith d. Ross Moyer   6-3; 6-1
  R5    (5) Jamieson Cox d. (17) John Lewis   6-2; 6-2
  R5    (9) Douglas Perrin d. (17) Donald Walston   6-3; 6-4
  R5    (17) Chase Helpingstine d. Zachary Taylor   6-3; 6-1
  R5    (9) Dejon Bivens d. (17) Whit Whitwell   7-6; 6-0
  R5    (9) Christopher Motes d. (17) William Lang   6-3; 6-4
  5Q    (4) Kevin King d. Christopher Britt   6-0; 7-5
  5Q    Bryan Oakley d. Shea Carlton   6-2; 6-2
  5Q    Ross Moyer d. Christopher Leeper   6-3; 6-3
  5Q    (5) Jamieson Cox d. Joseph Wiggins   6-4; 6-3
  5Q    (17) Donald Walston d. Paul Bartholomy   6-3; 6-1
  5Q    Zachary Taylor d. (17) Shaun Bussert   6-4; 6-0
  5Q    (17) Whit Whitwell d. David Roberts   6-4; 6-0
  R4    (4) Kevin King d. (17) Brian Locklear   6-4; 6-3
  R4    Christopher Britt d. (17) David Hopkins   Wo (inj)
  R4    Shea Carlton d. Parker Preyer   6-4; 6-2
  R4    Bryan Oakley d. (9) Mike Greenberg   Wo (inj)
  R4    Christopher Leeper d. Bill Bobbitt   6-2; 6-0
  R4    Ross Moyer d. Sam McSpadden   7-6; 6-7; 10-3
  R4    (5) Jamieson Cox d. (17) Robert Stedman   6-4; 6-0
  R4    Joseph Wiggins d. (17) Michael Pereira   6-2; 7-6
  R4    Paul Bartholomy d. Luke Whiteside   6-0; 6-2
  R4    (17) Donald Walston d. Ryan White   6-4; 7-6
  R4    Zachary Taylor d. Michael Schecter   6-3; 6-0
  R4    (17) Shaun Bussert d. Spencer Heflin   6-4; 1-6; 10-8
  R4    David Roberts d. Jeffrey Rutherford   6-3; 6-4
  R4    (17) Whit Whitwell d. Eric Noble   6-1; 6-3
  R4    (9) Christopher Motes d. (17) David Tillem   6-2; 6-2
  4Q    (17) Brian Locklear d. Andy Pulido   6-1; 6-2
  4Q    Christopher Britt d. Phillip Arndt   6-1; 6-0
  4Q    Shea Carlton d. Adam Baker   2-6; 6-4; 6-2
  4Q    Bryan Oakley d. David Parks   6-2; 6-1
  4Q    Bill Bobbitt d. Alan Donald   6-3; 7-6
  4Q    Ross Moyer d. Aaron Williams   6-3; 6-3
  4Q    (17) Robert Stedman d. John Hairston   6-2; 6-2
  4Q    Joseph Wiggins d. Arie Hefter   6-2; 5-7; 7-5
  4Q    Luke Whiteside d. (17) Matt Peeler   Wo (inj)
  4Q    (17) Donald Walston d. Alex Harris   6-3; 6-3
  4Q    Michael Schecter d. David Warren   6-0; 6-0
  4Q    Spencer Heflin d. Owen Bullard   6-2; 3-6; 3-5Ret (inj)
  4Q    Jeffrey Rutherford d. George Kernodle   6-1; 6-4
  4Q    Eric Noble d. Oliver Reynolds   7-5; 7-5
  4Q    (17) David Tillem d. Michael Browder   6-4; 5-7; 6-0
  4Q    Ryan Gillis d. Tadd Hatcher   7-6; 6-2
  R3    (17) Brian Locklear d. Gregory Mitchell   6-1; 6-1
  R3    Andy Pulido d. Joseph May   6-0; 6-3
  R3    Phillip Arndt d. Walker Shearon   6-2; 6-1
  R3    Christopher Britt d. Michael Zurawel   6-2; 6-0
  R3    Adam Baker d. J. Carter. Braxton   6-3; 6-1
  R3    Shea Carlton d. Tareq Alani   6-0; 6-4
  R3    Bryan Oakley d. Bo Crouch   6-2; 6-2
  R3    David Parks d. Alex Hill   6-2; 6-3
  R3    Bill Bobbitt d. (17) Taylor Wilson   3-6; 7-5; 6-4
  R3    Alan Donald d. Christopher Sheehan   6-4; 6-4
  R3    Aaron Williams d. (17) Aaron Krisan   6-3; 6-7; 6-1
  R3    Ross Moyer d. Alexandre Faust   3-6; 6-1; 7-6
  R3    (17) Robert Stedman d. Smith Williams   6-1; 6-1
  R3    John Hairston d. Edward Webb   6-1; 3-0Ret (inj)
  R3    Joseph Wiggins d. David Chermak   6-2; 6-1
  R3    Arie Hefter d. Cody Stauffer-MacDowell   2-6; 6-3; 6-1
  R3    Luke Whiteside d. Todd Schmidt   5-7; 6-0; 7-6
  R3    (17) Matt Peeler d. John Crawford Freeman   6-3; 3-6; 6-1
  R3    Alex Harris d. Tripp Johnson   6-4; 6-4
  R3    (17) Donald Walston d. Currie Martin   6-2; 6-3
  R3    Michael Schecter d. Preston Spencer   6-4; 6-3
  R3    David Warren d. George Diggs   6-1; 7-5
  R3    Spencer Heflin d. Cameron Terrell   6-2; 6-2
  R3    Owen Bullard d. Dirk Bair   6-0; 3-6; 7-6
  R3    Jeffrey Rutherford d. Andrew Choi   6-3; 6-3
  R3    George Kernodle d. Alain Viviers   6-4; 6-3
  R3    Eric Noble d. Aaron Decamp   6-2; 6-2
  R3    Oliver Reynolds d. James Kovacs   6-1; 6-1
  R3    Michael Browder d. Russ Ferrari   6-2; 6-4
  R3    (17) David Tillem d. Preston Freeman   6-0; 6-1
  R3    Tadd Hatcher d. Andre Merg   6-4; 4-6; 6-2
  R3    Ryan Gillis d. Michael Locandro   6-1; 6-3
  R2    Gregory Mitchell d. Loren Smith   6-1; 6-2
  R2    Andy Pulido d. Grayson Lucas   6-2; 6-2
  R2    Phillip Arndt d. Wesley Powell   6-3; 6-3
  R2    Michael Zurawel d. Forrest Bridges   6-2; 6-1
  R2    J. Carter. Braxton d. Blayne Elliott   6-4; 6-0
  R2    Tareq Alani d. William Magee   6-3; 7-6
  R2    Bryan Oakley d. Steven Schwab   6-1; 6-1
  R2    Alex Hill d. M. Alex. Addington   7-5; 6-3
  R2    Bill Bobbitt d. Yashar-BJ Foroughian   6-0; 6-0
  R2    Christopher Sheehan d. Derrick Davison   6-3; 3-6; 6-3
  R2    Aaron Williams d. Kyle Rosenstein   7-5; 1-1Ret (inj)
  R2    Alexandre Faust d. Paul Appleby   6-1; 6-1
  R2    Smith Williams d. Chase Price   6-0; 6-1
  R2    John Hairston d. Hunter Maltsberger   4-6; 6-4; 3-5Ret (inj)
  R2    Joseph Wiggins d. Ryan Wiggins   6-0; 6-1
  R2    Cody Stauffer-MacDowell d. Nicholas McAlister   6-4; 6-3
  R2    Luke Whiteside d. Wade Covington   6-1; 6-2
  R2    John Crawford Freeman d. Jimmy Epps   6-0; 6-0
  R2    Tripp Johnson d. Travis Platek   6-0; 6-0
  R2    Currie Martin d. Jonathan Pizzo   6-3; 6-3
  R2    Preston Spencer d. Eddie Bailey   6-1; 6-0
  R2    George Diggs d. Michael Riess   7-5; 4-1Ret (inj)
  R2    Cameron Terrell d. Perry Gaffney   6-2; 4-6; 6-1
  R2    Dirk Bair d. Zachary Zola   6-1; 6-4
  R2    Andrew Choi d. Nathan White   6-2; 6-1
  R2    Alain Viviers d. Blake Jeter   6-4; 6-3
  R2    Aaron Decamp d. Bryce Cockerham   6-2; 6-3
  R2    James Kovacs d. Blake Sherman   6-2; 1-6; 7-6
  R2    Michael Browder d. Jay Hill   6-2; 6-2
  R2    Preston Freeman d. Robert Koehler   6-1; 6-3
  R2    Tadd Hatcher d. Adam Witcher   6-3; 6-1
  R2    Ryan Gillis d. Casey Blythe   6-2; 6-3
  R1    Loren Smith d. Claude Freeman   6-2; 6-3
  R1    Andy Pulido d. Michael Logan   6-2; 6-0
  R1    Phillip Arndt d. Corey Yealy   6-3; 6-4
  R1    Forrest Bridges d. Andrew Solarski   7-5; 6-4
  R1    Blayne Elliott d. William Boykin   6-0; 6-0
  R1    William Magee d. Lindsey Neislar   6-2; 6-0
  R1    Steven Schwab d. Bradley Pennington   6-2; 6-1
  R1    M. Alex. Addington d. Samuel Moore   6-1; 7-5
  R1    Yashar-BJ Foroughian d. David Shimpock   6-3; 6-0
  R1    Christopher Sheehan d. Alexander Greer   6-3; 6-1
  R1    Kyle Rosenstein d. Nathan Hanle   6-0; 6-1
  R1    Paul Appleby d. Cory Seay   3-6; 6-2; 6-4
  R1    Chase Price d. Tildon Drake   6-4; 6-3
  R1    John Hairston d. Tanz Kane   7-5; 6-7; 6-3
  R1    Joseph Wiggins d. James Murrell   6-3; 7-6
  R1    Cody Stauffer-MacDowell d. Anthony Herro   6-1; 6-2
  R1    Wade Covington d. Brian Brooks   6-2; 6-3
  R1    Jimmy Epps d. John McKay   6-1; 6-2
  R1    Travis Platek d. Tucker Gore   5-7; 6-0; 6-2
  R1    Jonathan Pizzo d. Jack Harvie   6-2; 6-1
  R1    Eddie Bailey d. Brian Coxton   4-6; 6-4; 6-3
  R1    George Diggs d. Miles Maloy   6-1; 6-3
  R1    Cameron Terrell d. Josh Benton   7-6; 6-2
  R1    Zachary Zola d. David Patrick   4-6; 6-2; 6-3
  R1    Andrew Choi d. Hasan Hamadeh   5-7; 6-4; 6-1
  R1    Blake Jeter d. Joseph Hsu   6-4; 6-3
  R1    Bryce Cockerham d. Alok Desai   6-0; 6-0
  R1    James Kovacs d. Corrie Harlow   6-3; 7-5
  R1    Jay Hill d. Daniel Shidler   2-6; 6-4; 6-1
  R1    Preston Freeman d. Randy Sanchez   6-3; 6-1
  R1    Adam Witcher d. Jay Chang   6-1; 6-3
  R1    Casey Blythe d. Thomas Bellman   6-2; 6-0


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on June 27, 2006 at 1:34 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative