Midwest Closed BG18,16 Chmp.
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (12) Joshua Graves d. (2) Matthew Parks   7-6(0); 2-6; 6-4
  PL    (1) Dennis Nevolo d. (3) Bryant Salcedo   6-2; 7-6(1)
  SF    (2) Matthew Parks d. (3) Bryant Salcedo   6-1; 3-6; 6-4
  SF    (12) Joshua Graves d. (1) Dennis Nevolo   6-7(3); 6-1; 4-2Ret (ill)
  QF    (2) Matthew Parks d. (8) Scott Lieberman   6-3; 6-4
  QF    (3) Bryant Salcedo d. Matthew Allare   6-4; 6-4
  QF    (12) Joshua Graves d. (6) Eric Spector   15-0Ret (inj)
  QF    (1) Dennis Nevolo d. (7) David Streeter   6-0; 5-7; 6-2
  16    (2) Matthew Parks d. (9) Connor Roth   6-2; 6-7(3); 6-0
  16    (8) Scott Lieberman d. (14) Andrew McCarthy   6-3; 7-5
  16    (3) Bryant Salcedo d. (29) Andy Gauthier   6-7(6); 6-0; 7-5
  16    Matthew Allare d. (25) Benjamin Hartman   6-4; 6-3
  16    (6) Eric Spector d. (16) David Seyferth   3-6; 6-3; 6-2
  16    (12) Joshua Graves d. John Torbeck   6-3; 6-3
  16    (7) David Streeter d. (10) Nicholas Boulieris   7-5; 6-2
  16    (1) Dennis Nevolo d. (13) Patrick Dwyer   6-0; 7-5
  32    (2) Matthew Parks d. (28) Brian Mikkelson   6-1; 6-0
  32    (9) Connor Roth d. (20) Brendan Kinkopf   7-6(8); 6-2
  32    (8) Scott Lieberman d. (23) Matthew Johnson   4-6; 6-1; 6-3
  32    (14) Andrew McCarthy d. (32) Brad Noel   7-5; 6-2
  32    (3) Bryant Salcedo d. (22) Tyler Sauerbrey   6-4; 6-1
  32    (29) Andy Gauthier d. (15) Casey Cullen   6-1; 1-6; 7-6(4)
  32    Matthew Allare d. (17) Gentry Kaegi   6-0; 6-0
  32    (25) Benjamin Hartman d. Matthew Clegg   6-1; 6-2
  32    (16) David Seyferth d. (18) Andrew Thomson   4-6; 7-5; 6-2
  32    (6) Eric Spector d. (21) Christopher Nowak   6-2; 7-5
  32    (12) Joshua Graves d. Max Woods   6-3; 6-0
  32    John Torbeck d. Steven Myers   6-3; 6-1
  32    (10) Nicholas Boulieris d. (31) Alexander Allon   7-6(4); 6-3
  32    (7) David Streeter d. Chris Herrlinger   4-6; 6-0; 6-0
  32    (13) Patrick Dwyer d. (26) Isaac Stein   6-0; 7-5
  32    (1) Dennis Nevolo d. (19) Sandy Berry   6-2; 6-2
  64    (2) Matthew Parks d. Brian Starr   6-2; 6-0
  64    (28) Brian Mikkelson d. Jonathan Bodager   6-0; 6-4
  64    (9) Connor Roth d. Derek Than   6-4; 6-3
  64    (20) Brendan Kinkopf d. Timothy Moller   6-1; 6-1
  64    (8) Scott Lieberman d. Andrew Nguyen   6-1; 6-1
  64    (23) Matthew Johnson d. Bradford Tobin   6-1; 6-1
  64    (14) Andrew McCarthy d. Will Petrie   6-2; 6-3
  64    (32) Brad Noel d. Austin Shoup   6-1; 3-6; 6-3
  64    (3) Bryant Salcedo d. Derek Carpenter   6-3; 6-2
  64    (22) Tyler Sauerbrey d. Thomas Cafmeyer   6-3; 6-3
  64    (15) Casey Cullen d. Joseph Van Deinse   6-3; 6-3
  64    (29) Andy Gauthier d. Benjamin Laselle   6-1; 6-2
  64    Matthew Allare d. Michael Rohana   6-0; 7-5
  64    (17) Gentry Kaegi d. Jacob Cappel   6-3; 3-6; 6-1
  64    Matthew Clegg d. Kyle Collette   6-1; 6-2
  64    (25) Benjamin Hartman d. Levi Musser   6-0; 6-0
  64    (18) Andrew Thomson d. Jeremy Polster   6-4; 6-2
  64    (16) David Seyferth d. Kent Winingham   6-1; 6-4
  64    (21) Christopher Nowak d. A.J. Nelson   6-3; 6-4
  64    (6) Eric Spector d. Hunter Schouweiler   7-5; 6-0
  64    Max Woods d. Ryan Dunn   6-2; 6-3
  64    (12) Joshua Graves d. Landon Neuman   6-1; 6-2
  64    John Torbeck d. Scott Schultz   3-6; 6-4; 6-1
  64    Steven Myers d. Jordan Knue   6-4; 6-1
  64    (31) Alexander Allon d. Anthony Soave   6-0; 6-2
  64    (10) Nicholas Boulieris d. Alex Panayides   7-6(4); 6-2
  64    Chris Herrlinger d. (24) Paul Chappell   4-6; 6-3; 7-6(3)
  64    (7) David Streeter d. Adam Williams   6-3; 6-0
  64    (26) Isaac Stein d. Tyler Sbrocchi   6-2; 6-1
  64    (13) Patrick Dwyer d. Michael Kathary   6-0; 6-2
  64    (19) Sandy Berry d. Carl-Eric Girardin   6-1; 6-2
  64    (1) Dennis Nevolo d. Scott Sandager   6-1; 6-3
  128    (2) Matthew Parks d. Matthew Devlieger   6-1; 6-1
  128    Brian Starr d. Joel Danford   7-5; 6-1
  128    (28) Brian Mikkelson d. Chris Herron   1-6; 7-6(4); 6-2
  128    Jonathan Bodager d. Michael Williamson   6-4; 6-2
  128    (9) Connor Roth d. Jason Brown   3-6; 7-6(5); 6-2
  128    Derek Than d. Jonathan Batuello   3-6; 6-3; 6-1
  128    (20) Brendan Kinkopf d. Cameron Huffman   6-0; 6-0
  128    Timothy Moller d. Austin Taylor   6-3; 6-3
  128    (8) Scott Lieberman d. Andrew Devlieger   6-4; 6-3
  128    Andrew Nguyen d. Michael Koscielski   6-4; 6-1
  128    (23) Matthew Johnson d. Kyle Stump   6-0; 6-1
  128    Bradford Tobin d. Christopher Oben   6-1; 6-2
  128    (14) Andrew McCarthy d. Matthew Globerson   6-0; 6-0
  128    Will Petrie d. Michael Calderone   6-2; 6-1
  128    (32) Brad Noel d. Jeffrey Chudacoff   6-3; 6-1
  128    Austin Shoup d. Jason Stuckey   6-4; 1-6; 7-6(4)
  128    (3) Bryant Salcedo d. Patrick Hamning   6-1; 6-1
  128    Derek Carpenter d. Chad Erik Simpson   6-3; 6-4
  128    (22) Tyler Sauerbrey d. Robert Nelson   6-3; 6-3
  128    Thomas Cafmeyer d. R.Alexander. Swider   6-1; 6-0
  128    (15) Casey Cullen d. Daniel Schafer   6-1; 6-0
  128    Joseph Van Deinse d. William Gardner   7-5; 6-1
  128    (29) Andy Gauthier d. Ryan Shidler   6-3; 6-3
  128    Benjamin Laselle d. Michael Savalli   6-1; 6-3
  128    Michael Rohana d. (5) Michael Dierberger   7-5; 6-2
  128    Matthew Allare d. Brant Vogt   6-2; 6-1
  128    (17) Gentry Kaegi d. Joshua Patrick   6-0; 6-0
  128    Jacob Cappel d. Ryan Carpenter   6-1; 4-6; 6-2
  128    Matthew Clegg d. (11) Keith Moran   6-0; 6-3
  128    Kyle Collette d. David Mahvi   6-2; 7-5
  128    (25) Benjamin Hartman d. Alex Nemerov   6-1; 0-6; 6-3
  128    Levi Musser d. Matthew Tansil   6-3; 4-6; 6-1
  128    Jeremy Polster d. Drew Grimaldi   6-0; 6-1
  128    (18) Andrew Thomson d. Rich Lytle   4-6; 6-0; 6-0
  128    Kent Winingham d. Alex Zazove   6-4; 6-3
  128    (16) David Seyferth d. Nathan Matthews   6-3; 6-0
  128    A.J. Nelson d. Ross Anstaett   6-1; 4-6; 6-0
  128    (21) Christopher Nowak d. John Telfer   6-1; 6-1
  128    Hunter Schouweiler d. Jared Bentley   6-2; 6-0
  128    (6) Eric Spector d. Camerun Blalock   6-2; 6-4
  128    Ryan Dunn d. Sam Sweeney   6-1; 1-6; 6-0
  128    Max Woods d. (30) Luke Bielawski   6-2; 7-5
  128    Landon Neuman d. Drew Schmelzer   6-0; 6-2
  128    (12) Joshua Graves d. Konrad Kamizelich   6-1; 6-1
  128    Scott Schultz d. John Smetona   7-6(2); 6-2
  128    John Torbeck d. (27) Steven Schechtman   6-3; 6-3
  128    Jordan Knue d. Nicholas Carroll   6-1; 6-1
  128    Steven Myers d. (4) Stephen Havens   1-6; 2-4Ret (ill)
  128    Anthony Soave d. Michael Kinning   6-3; 6-2
  128    (31) Alexander Allon d. Zach Perry   6-1; 6-2
  128    Alex Panayides d. Stephen Saltarelli   6-3; 4-6; 7-6(2
  128    (10) Nicholas Boulieris d. Bryce Warren   6-2; 6-2
  128    Chris Herrlinger d. Ben Seagren   6-4; 6-4
  128    (24) Paul Chappell d. Joseph Hodges   6-3; 6-4
  128    Adam Williams d. Benjamin Miller   5-7; 6-2; 6-4
  128    (7) David Streeter d. Thomas Cawood   6-2; 6-3
  128    Tyler Sbrocchi d. Joe Unger   7-5; 7-5
  128    (26) Isaac Stein d. Christian Mineur   6-2; 6-3
  128    Michael Kathary d. Ryan Vogt   6-1; 4-6; 6-4
  128    (13) Patrick Dwyer d. Lawrence Carpio   7-5; 6-0
  128    Carl-Eric Girardin d. Vamshi Yelavarthi   6-0; 6-0
  128    (19) Sandy Berry d. Joseph Boesing   6-0; 6-2
  128    Scott Sandager d. Eugene Shlyakhta   6-2; 6-2
  128    (1) Dennis Nevolo d. Brandon Bayliss   7-5; 6-0

Consolation:
  SF    Matthew Allare d. (8) Scott Lieberman   7-6(2); 7-6(8)
  SF    (4) Stephen Havens d. (25) Benjamin Hartman   6-2; 6-0
  QF    (8) Scott Lieberman d. (16) David Seyferth   6-0; 6-4
  QF    Matthew Allare d. (13) Patrick Dwyer   7-5; 6-2
  QF    (4) Stephen Havens d. (6) Eric Spector   6-3; 6-0
  QF    (25) Benjamin Hartman d. (7) David Streeter   0-15Ret (inj)
  QQ    (16) David Seyferth d. (17) Gentry Kaegi   6-1; 7-6(8)
  QQ    (13) Patrick Dwyer d. (10) Nicholas Boulieris   6-4; 6-2
  QQ    (4) Stephen Havens d. (14) Andrew McCarthy   6-4; 6-3
  QQ    (25) Benjamin Hartman d. (29) Andy Gauthier   2-6; 6-2; 7-5
  R4    (17) Gentry Kaegi d. John Torbeck   6-2; 6-3
  R4    (16) David Seyferth d. (15) Casey Cullen   1-6; 7-6(5); 6-3
  R4    (13) Patrick Dwyer d. (23) Matthew Johnson   6-4; 6-4
  R4    (10) Nicholas Boulieris d. (28) Brian Mikkelson   6-0; 1-0Ret (inj)
  R4    (14) Andrew McCarthy d. (19) Sandy Berry   6-4; 6-3
  R4    (4) Stephen Havens d. (9) Connor Roth   0-15Ret (inj)
  R4    (25) Benjamin Hartman d. Steven Myers   3-6; 6-2; 6-3
  R4    (29) Andy Gauthier d. (21) Christopher Nowak   4-6; 6-1; 6-3
  4Q    (17) Gentry Kaegi d. Carl-Eric Girardin   6-3; 7-5
  4Q    (15) Casey Cullen d. (22) Tyler Sauerbrey   3-6; 6-4; 6-0
  4Q    (23) Matthew Johnson d. (32) Brad Noel   6-4; 6-0
  4Q    (28) Brian Mikkelson d. (20) Brendan Kinkopf   4-6; 6-1; 7-6(7)
  4Q    (19) Sandy Berry d. Michael Rohana   7-6(6); 6-3
  4Q    (4) Stephen Havens d. Chris Herrlinger   6-1; 6-1
  4Q    Steven Myers d. Bradford Tobin   6-0; 6-4
  4Q    (21) Christopher Nowak d. Joseph Boesing   6-3; 6-3
  R3    Carl-Eric Girardin d. Matthew Clegg   Wo (em)
  R3    (17) Gentry Kaegi d. Jonathan Batuello   7-5; 6-3
  R3    (15) Casey Cullen d. Adam Williams   7-5; 6-3
  R3    (22) Tyler Sauerbrey d. Jeffrey Chudacoff   Wo (em)
  R3    (32) Brad Noel d. Jordan Knue   7-5; 6-4
  R3    (23) Matthew Johnson d. Landon Neuman   6-3; 6-0
  R3    (20) Brendan Kinkopf d. Hunter Schouweiler   6-3; 6-3
  R3    (28) Brian Mikkelson d. Alex Nemerov   6-4; 6-3
  R3    (19) Sandy Berry d. Rich Lytle   7-5; 6-3
  R3    Michael Rohana d. (26) Isaac Stein   6-3; 6-2
  R3    Chris Herrlinger d. Sam Sweeney   6-1; 6-0
  R3    (4) Stephen Havens d. (31) Alexander Allon   6-2; 4-6; 6-2
  R3    Steven Myers d. Will Petrie   1-6; 7-5; 6-3
  R3    Bradford Tobin d. Max Woods   Wo (inj)
  R3    (21) Christopher Nowak d. Lawrence Carpio   6-1; 2-6; 6-0
  R3    Joseph Boesing d. (18) Andrew Thomson   6-0; 6-1
  3Q    Carl-Eric Girardin d. Matthew Devlieger   6-2; 6-2
  3Q    Jonathan Batuello d. Tyler Sbrocchi   6-2; 2-6; 6-0
  3Q    Adam Williams d. (24) Paul Chappell   6-4; 6-3
  3Q    Jeffrey Chudacoff d. Michael Calderone   Wo (ill)
  3Q    Jordan Knue d. Scott Schultz   6-1; 6-4
  3Q    Landon Neuman d. Ryan Dunn   6-4; 6-4
  3Q    Hunter Schouweiler d. A.J. Nelson   6-0; 6-1
  3Q    Alex Nemerov d. (11) Keith Moran   7-6(4); 6-4
  3Q    Rich Lytle d. Kyle Collette   7-5; 3-6; 6-4
  3Q    Michael Rohana d. Ross Anstaett   6-0; 6-2
  3Q    Sam Sweeney d. Konrad Kamizelich   7-6(3); 4-1Ret (inj)
  3Q    (4) Stephen Havens d. (27) Steven Schechtman   6-2; 6-4
  3Q    Will Petrie d. Austin Shoup   6-0; 6-0
  3Q    Bradford Tobin d. Thomas Cawood   6-2; 6-3
  3Q    Lawrence Carpio d. Timothy Moller   7-5; 4-6; 6-4
  3Q    Joseph Boesing d. Brian Starr   7-6(5); 7-6(2)
  R2    Matthew Devlieger d. Scott Sandager   6-3; 6-4
  R2    Carl-Eric Girardin d. Chris Herron   6-1; 6-2
  R2    Jonathan Batuello d. Michael Kathary   6-2; 6-1
  R2    Tyler Sbrocchi d. Cameron Huffman   6-2; 6-1
  R2    Adam Williams d. Michael Koscielski   6-1; 6-4
  R2    (24) Paul Chappell d. Kyle Stump   6-2; 6-0
  R2    Michael Calderone d. Alex Panayides   6-4; 6-1
  R2    Jeffrey Chudacoff d. Anthony Soave   6-4; 6-3
  R2    Jordan Knue d. Chad Erik Simpson   6-4; 6-4
  R2    Scott Schultz d. Robert Nelson   6-2; 6-0
  R2    Landon Neuman d. William Gardner   7-5; 6-1
  R2    Ryan Dunn d. Ryan Shidler   7-5; 6-2
  R2    Hunter Schouweiler d. Brant Vogt   6-4; 6-0
  R2    A.J. Nelson d. Ryan Carpenter   6-4; 6-3
  R2    (11) Keith Moran d. Kent Winingham   6-4; 6-4
  R2    Alex Nemerov d. Jeremy Polster   6-1; 6-0
  R2    Rich Lytle d. Levi Musser   3-6; 6-3; 6-2
  R2    Kyle Collette d. Alex Zazove   1-6; 6-2; 7-5
  R2    Ross Anstaett d. Jacob Cappel   6-4; 7-6(0)
  R2    Michael Rohana d. Camerun Blalock   7-6(5); 6-2
  R2    Sam Sweeney d. Benjamin Laselle   6-1; 6-4
  R2    Konrad Kamizelich d. Joseph Van Deinse   6-2; 6-4
  R2    (27) Steven Schechtman d. Thomas Cafmeyer   7-6(4); 6-4
  R2    (4) Stephen Havens d. Derek Carpenter   6-4; 6-0
  R2    Austin Shoup d. Michael Kinning   6-2; 6-0
  R2    Will Petrie d. Bryce Warren   6-2; 6-4
  R2    Bradford Tobin d. Ben Seagren   7-5; 6-4
  R2    Thomas Cawood d. Andrew Nguyen   6-4; 3-6; 7-6(5)
  R2    Timothy Moller d. Christian Mineur   7-5; 6-0
  R2    Lawrence Carpio d. Derek Than   4-6; 6-3; 6-4
  R2    Joseph Boesing d. Jonathan Bodager   6-2; 6-4
  R2    Brian Starr d. Brandon Bayliss   3-6; 6-1; 6-2
  R1    Matthew Devlieger d. Joel Danford   6-4; 6-1
  R1    Chris Herron d. Michael Williamson   6-3; 6-1
  R1    Jonathan Batuello d. Jason Brown   2-6; 6-4; 6-4
  R1    Cameron Huffman d. Austin Taylor   6-0; 6-1
  R1    Michael Koscielski d. Andrew Devlieger   6-3; 6-4
  R1    Kyle Stump d. Christopher Oben   6-3; 6-2
  R1    Michael Calderone d. Matthew Globerson   6-1; 6-4
  R1    Jeffrey Chudacoff d. Jason Stuckey   6-3; 7-5
  R1    Chad Erik Simpson d. Patrick Hamning   6-2; 6-1
  R1    Robert Nelson d. R.Alexander. Swider   6-0; 3-6; 6-0
  R1    William Gardner d. Daniel Schafer   6-3; 6-4
  R1    Ryan Shidler d. Michael Savalli   6-3; 6-4
  R1    Brant Vogt d. (5) Michael Dierberger   Wo (inj)
  R1    Ryan Carpenter d. Joshua Patrick   6-1; 6-0
  R1    (11) Keith Moran d. David Mahvi   6-1; 6-4
  R1    Alex Nemerov d. Matthew Tansil   6-3; 6-2
  R1    Rich Lytle d. Drew Grimaldi   6-4; 6-0
  R1    Alex Zazove d. Nathan Matthews   6-3; 6-4
  R1    Ross Anstaett d. John Telfer   6-4; 6-2
  R1    Camerun Blalock d. Jared Bentley   7-6(5); 6-4
  R1    Sam Sweeney d. (30) Luke Bielawski   7-5; 6-4
  R1    Konrad Kamizelich d. Drew Schmelzer   6-2; 6-2
  R1    (27) Steven Schechtman d. John Smetona   6-4; 6-1
  R1    (4) Stephen Havens d. Nicholas Carroll   6-1; 6-1
  R1    Michael Kinning d. Zach Perry   6-4; 3-6; 6-3
  R1    Bryce Warren d. Stephen Saltarelli   6-1; 6-2
  R1    Ben Seagren d. Joseph Hodges   3-6; 6-0; 6-3
  R1    Thomas Cawood d. Benjamin Miller   6-4; 6-2
  R1    Christian Mineur d. Joe Unger   6-4; 6-3
  R1    Lawrence Carpio d. Ryan Vogt   6-2; 6-0
  R1    Joseph Boesing d. Vamshi Yelavarthi   6-1; 6-0
  R1    Brandon Bayliss d. Eugene Shlyakhta   6-1; 6-3


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on July 4, 2006 at 11:20 AM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative