Southern BG18 Closed
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (1) Eric Quigley d. (2) James Seal   6-3; 6-3
  PL    (4) Drake Bernstein d. (17) Andrew Carter   6-3; 6-0
  SF    (2) James Seal d. (4) Drake Bernstein   6-1; 6-2
  SF    (1) Eric Quigley d. (17) Andrew Carter   6-3; 7-6
  QF    (2) James Seal d. (17) Shaun Bussert   6-2; 6-4
  QF    (4) Drake Bernstein d. (5) Jadon Phillips   6-4; 6-3
  QF    (17) Andrew Carter d. (5) Robert Hall   6-3; 6-4
  QF    (1) Eric Quigley d. (5) William Guzick   6-3; 6-4
  16    (2) James Seal d. (17) Zachary Rigsby   6-1; 6-0
  16    (17) Shaun Bussert d. (9) John Lewis   6-3; 6-1
  16    (4) Drake Bernstein d. John McLemore   6-4; 6-3
  16    (5) Jadon Phillips d. (9) Richard Doverspike   5-7; 6-1; 6-2
  16    (5) Robert Hall d. (17) Cody Stauffer-MacDowell   6-4; 6-4
  16    (17) Andrew Carter d. (3) Sawyer Duncan   4-6; 6-1; 6-3
  16    (5) William Guzick d. (17) Andrew Malizia   6-0; 6-2
  16    (1) Eric Quigley d. (17) Adam Baker   4-6; 6-1; 6-1
  32    (2) James Seal d. (17) Oliver Reynolds   6-2; 6-1
  32    (17) Zachary Rigsby d. (9) Matt Walters   6-4; 7-5
  32    (17) Shaun Bussert d. Ralph Walker   1-6; 6-3; 6-1
  32    (9) John Lewis d. (17) Chase Helpingstine   4-6; 6-0; 6-0
  32    (4) Drake Bernstein d. Wes Nelson   6-2; 6-2
  32    John McLemore d. (9) Wesley Moran   1-6; 7-5; 1-0Ret (ill)
  32    (5) Jadon Phillips d. (17) Anderson Reed   6-3; 6-1
  32    (9) Richard Doverspike d. (17) Michael Browder   6-2; 6-2
  32    (17) Cody Stauffer-MacDowell d. (9) Ross Moyer   3-6; 6-4; 6-1
  32    (5) Robert Hall d. (17) Alex Rafiee   6-3; 6-2
  32    (17) Andrew Carter d. Kyle Wishing   6-4; 4-6; 6-2
  32    (3) Sawyer Duncan d. (17) Alexandre Faust   6-2; 6-3
  32    (17) Andrew Malizia d. Nathan White   6-2; 6-1
  32    (5) William Guzick d. (17) John Harden   6-1; 6-0
  32    (17) Adam Baker d. (9) Charlie Jones   3-6; 6-4; 6-4
  32    (1) Eric Quigley d. (17) Kevin Galloway   6-1; 6-2
  64    (2) James Seal d. William Palmer   6-0; 6-0
  64    (17) Oliver Reynolds d. Powell Porter   2-6; 6-2; 6-3
  64    (9) Matt Walters d. Douglas Meagh   6-3; 6-2
  64    (17) Zachary Rigsby d. Carson Kadi   7-6; 2-6; 6-2
  64    Ralph Walker d. Thomas Ligon   6-2; 6-4
  64    (17) Shaun Bussert d. Tyler Grove   6-2; 6-2
  64    (9) John Lewis d. William Rollinson   6-4; 6-3
  64    (17) Chase Helpingstine d. Steffen Osborn   6-1; 6-2
  64    (4) Drake Bernstein d. David Chermak   6-4; 6-3
  64    Wes Nelson d. (17) Taylor Meyer   7-6; 6-3
  64    (9) Wesley Moran d. Matthew Martos   6-1; 6-1
  64    John McLemore d. (17) Phillip Arndt   6-4; 6-4
  64    (5) Jadon Phillips d. Andrew Suesserman   6-0; 6-1
  64    (17) Anderson Reed d. Dirk Bair   6-1; 6-3
  64    (9) Richard Doverspike d. Jacob Wright   6-3; 6-3
  64    (17) Michael Browder d. Ryan Daly   6-3; 7-5
  64    (17) Cody Stauffer-MacDowell d. Alexander Nista   6-3; 7-5
  64    (9) Ross Moyer d. Cameron Terrell   6-3; 6-4
  64    (17) Alex Rafiee d. Curtis Lew   6-0; 6-0
  64    (5) Robert Hall d. Kenneth Griffin   6-2; 6-1
  64    (17) Andrew Carter d. Ian Chadwell   7-6; 6-7; 6-4
  64    Kyle Wishing d. (9) David Roberts   6-7; 6-4; 6-1
  64    (17) Alexandre Faust d. Daniel Moser   6-2; 6-0
  64    (3) Sawyer Duncan d. Shea Carlton   6-1; 6-3
  64    (17) Andrew Malizia d. Greg Center   6-0; 6-1
  64    Nathan White d. (9) Carl Abalos   4-6; 7-5; 7-5
  64    (17) John Harden d. Michael Langel   6-2; 6-2
  64    (5) William Guzick d. David Henry   6-3; 7-6
  64    (17) Adam Baker d. Christopher Britt   3-6; 6-3; 6-4
  64    (9) Charlie Jones d. Alan Donald   6-3; 6-2
  64    (17) Kevin Galloway d. Hasan Hamadeh   6-1; 6-1
  64    (1) Eric Quigley d. Parker Preyer   6-2; 6-3
  128    William Palmer d. Sean Richardson   6-0; 6-0
  128    Powell Porter d. Mark Verstraete   6-2; 6-1
  128    Douglas Meagh d. Nate Lyles   3-6; 6-4; 6-3
  128    Carson Kadi d. Bradley Pennington   6-2; 6-2
  128    Thomas Ligon d. Nicholas Diorio   6-3; 6-4
  128    Tyler Grove d. Aaron Decamp   7-5; 4-6; 6-4
  128    William Rollinson d. Trey Meyer   6-4; 3-6; 6-2
  128    Steffen Osborn d. George Diggs   6-3; 6-1
  128    David Chermak d. Wade Covington   6-0; 6-0
  128    Wes Nelson d. Colin Egan   6-4; 6-1
  128    Matthew Martos d. Justin Suesserman   7-6; 6-3
  128    John McLemore d. Robert Koehler   6-2; 6-0
  128    Andrew Suesserman d. Christopher Baum   6-4; 6-4
  128    Dirk Bair d. Chase Price   3-6; 7-6; 6-4
  128    Jacob Wright d. Casey Blythe   6-2; 6-3
  128    Ryan Daly d. Jonathan Burgess   6-4; 6-2
  128    Alexander Nista d. Graham Smith   6-1; 6-2
  128    Cameron Terrell d. Mac Davis   6-4; 6-3
  128    Curtis Lew d. Leigh Colyer   4-6; 6-3; 6-2
  128    Kenneth Griffin d. Benjamin Newstadt   6-1; 6-1
  128    Ian Chadwell d. Travis Platek   6-2; 6-0
  128    Kyle Wishing d. Peter Marcinkowski   7-6; 5-7; 6-2
  128    Daniel Moser d. Jeremy Becht   6-2; 6-1
  128    Shea Carlton d. Keith Henderson   6-3; 6-2
  128    Greg Center d. Will Freeman   6-2; 7-5
  128    Nathan White d. Garrett Mertl   6-0; 7-5
  128    Michael Langel d. Daniel Tobben   7-5; 6-0
  128    David Henry d. Conner Sherwood   6-1; 6-3
  128    Christopher Britt d. David Patrick   6-2; 6-4
  128    Alan Donald d. Arie Hefter   6-3; 6-3
  128    Hasan Hamadeh d. Zachary Sprouse   7-6; 6-2
  128    Parker Preyer d. Stephen Youngblood   7-6; 6-2
  256    Sean Richardson d. John Flowers Hollimon   6-3; 3-6; 7-6
  256    William Palmer d. Colin Sylvester   6-1; 6-0
  256    Mark Verstraete d. Timmy Bayus   6-1; 6-3
  256    Powell Porter d. Andrew Clark   6-2; 6-4
  256    Douglas Meagh d. Sean Gunnels   6-3; 6-2
  256    Nate Lyles d. Harrison To   6-0; 6-0
  256    Bradley Pennington d. Reid Baker   6-2; 6-1
  256    Carson Kadi d. Corey Chan   6-3; 6-1
  256    Thomas Ligon d. Loren Smith   6-2; 6-1
  256    Nicholas Diorio d. Andrew Noble   7-6; 6-0
  256    Tyler Grove d. Richard Pearce   6-2; 7-6
  256    Aaron Decamp d. Thomas Gore   4-6; 6-2; 6-4
  256    Trey Meyer d. Michael Wills   6-3; 6-3
  256    William Rollinson d. Parry Kitt   6-1; 6-3
  256    Steffen Osborn d. Michael Chang   6-3; 6-1
  256    George Diggs d. Kyle Walker   6-2; 6-3
  256    Wade Covington d. Jonathan Murrell   1-6; 6-4; 6-2
  256    David Chermak d. Vikas Biliyar   6-2; 6-2
  256    Wes Nelson d. Bryan Song   6-2; 6-0
  256    Colin Egan d. Nathan Hanle   6-2; 6-1
  256    Justin Suesserman d. Avery Coins   6-1; 6-2
  256    Matthew Martos d. Stefan Hawkins   2-6; 7-6; 6-1
  256    John McLemore d. Tyler Mills   6-2; 6-3
  256    Robert Koehler d. Stephen Beach   6-2; 6-1
  256    Christopher Baum d. Sanders Phelps   6-2; 6-3
  256    Andrew Suesserman d. Blayne Elliott   6-3; 6-0
  256    Chase Price d. Craig Wiltz   6-2; 6-3
  256    Dirk Bair d. Graham Battle   6-1; 6-3
  256    Jacob Wright d. Matthew Homan   7-6; 6-3
  256    Casey Blythe d. Andrew Kiser   6-0; 6-1
  256    Jonathan Burgess d. Alex Crawford   6-4; 6-2
  256    Ryan Daly d. James Murrell   7-5; 6-0
  256    Alexander Nista d. Russell Anderson   6-2; 6-0
  256    Graham Smith d. Martin Tabler   6-3; 6-1
  256    Mac Davis d. Andrew Todd   6-1; 6-4
  256    Cameron Terrell d. Patrick Moore   6-3; 6-1
  256    Curtis Lew d. Stuart Coston   7-5; 6-3
  256    Leigh Colyer d. Greer Mackebee   6-0; 6-1
  256    Benjamin Newstadt d. Tildon Drake   6-2; 6-3
  256    Kenneth Griffin d. Alain Viviers   6-2; 6-4
  256    Travis Platek d. Farris Miller   6-0; 6-1
  256    Ian Chadwell d. Bo Crouch   6-3; 6-0
  256    Kyle Wishing d. Eddie Bailey   6-7; 6-4; 6-2
  256    Peter Marcinkowski d. Alex Thomas   6-1; 6-0
  256    Jeremy Becht d. John Runge   6-1; 6-2
  256    Daniel Moser d. Watson George   3-6; 7-6; 6-3
  256    Keith Henderson d. Grant Goforth   6-0; 6-2
  256    Shea Carlton d. Daniel Pique   6-1; 6-4
  256    Will Freeman d. Lindsey Neislar   6-2; 6-1
  256    Greg Center d. Jonathon Emmet   6-4; 6-2
  256    Nathan White d. Angus Menzies   6-3; 6-3
  256    Garrett Mertl d. Tripp Larkin   7-6; 6-3
  256    Michael Langel d. Reed Pilling   1-6; 6-4; 6-4
  256    Daniel Tobben d. Will Richmond   6-7; 7-6; 6-2
  256    Conner Sherwood d. William Disterdick   6-3; 6-2
  256    David Henry d. Jonathan Martin   6-0; 6-0
  256    Christopher Britt d. John Zukley   6-0; 7-6
  256    David Patrick d. Ryan Wiggins   6-2; 6-4
  256    Alan Donald d. Elliott Farmer   6-3; 6-4
  256    Arie Hefter d. Ashkon Babaee   6-2; 6-2
  256    Hasan Hamadeh d. Colby Buchanan   6-2; 6-3
  256    Zachary Sprouse d. Jack Parks   7-6; 6-1
  256    Stephen Youngblood d. Faris Pacha   6-3; 6-2
  256    Parker Preyer d. Wade Henderson   6-3; 6-0

Consolation:
  F    (5) William Guzick d. (17) Shaun Bussert   6-2; 6-3
  SF    (5) William Guzick d. Carson Kadi   6-1; 6-0
  SF    (17) Shaun Bussert d. (5) Jadon Phillips   6-4; 6-0
  QF    (5) William Guzick d. (17) Alexandre Faust   6-0; 6-0
  QF    Carson Kadi d. (5) Robert Hall   7-6; 6-3
  QF    (5) Jadon Phillips d. (3) Sawyer Duncan   4-6; 6-3; 10-7
  QF    (17) Shaun Bussert d. Ian Chadwell   6-2; 6-3
  QQ    (17) Alexandre Faust d. David Chermak   6-1; 6-4
  QQ    Carson Kadi d. (17) Kevin Galloway   6-2; 4-1Ret (ill)
  QQ    (3) Sawyer Duncan d. (9) Matt Walters   6-1; 6-0
  QQ    Ian Chadwell d. (17) Andrew Malizia   6-3; 5-7; 10-3
  R5    (17) Alexandre Faust d. (9) John Lewis   3-6; 6-4; 10-7
  R5    David Chermak d. (17) Zachary Rigsby   6-1; 6-0
  R5    (17) Kevin Galloway d. (9) Richard Doverspike   6-0; 6-1
  R5    Carson Kadi d. John McLemore   6-2; 6-2
  R5    (3) Sawyer Duncan d. Alan Donald   6-4; 6-1
  R5    (9) Matt Walters d. (17) Cody Stauffer-MacDowell   6-1; 7-6
  R5    Ian Chadwell d. (17) Adam Baker   6-2; 1-6; 10-8
  R5    (17) Andrew Malizia d. Wes Nelson   7-6; 7-5
  5Q    (17) Alexandre Faust d. Andrew Suesserman   6-1; 7-6
  5Q    David Chermak d. Matthew Martos   6-2; 6-1
  5Q    (17) Kevin Galloway d. Tyler Mills   7-5; 6-0
  5Q    Carson Kadi d. Nathan White   6-4; 6-3
  5Q    Alan Donald d. (17) Chase Helpingstine   3-6; 6-3; 11-9
  5Q    (9) Matt Walters d. (9) Carl Abalos   6-3; 3-0Ret (ill)
  5Q    Ian Chadwell d. (17) Michael Browder   6-3; 6-2
  5Q    Wes Nelson d. Kenneth Griffin   6-2; 7-5
  R4    (17) Alexandre Faust d. Jacob Wright   0-6; 6-2; 10-3
  R4    Andrew Suesserman d. Kyle Wishing   7-6; 6-0
  R4    Matthew Martos d. (17) Alex Rafiee   4-6; 2-1Ret (ill)
  R4    David Chermak d. (9) Ross Moyer   6-1; 6-4
  R4    (17) Kevin Galloway d. Jeremy Becht   7-5; 7-6
  R4    Tyler Mills d. (9) Charlie Jones   Wo (ill)
  R4    Carson Kadi d. (17) John Harden   2-6; 6-0; 10-4
  R4    Nathan White d. Matthew Homan   4-6; 6-2; 11-9
  R4    (17) Chase Helpingstine d. Casey Blythe   6-3; 7-5
  R4    Alan Donald d. Ralph Walker   6-4; 6-1
  R4    (9) Matt Walters d. David Henry   6-0; 6-4
  R4    (9) Carl Abalos d. (17) Oliver Reynolds   6-0; 7-6
  R4    (17) Michael Browder d. Shea Carlton   4-6; 6-3; 10-4
  R4    Ian Chadwell d. (17) Anderson Reed   6-1; 6-1
  R4    Kenneth Griffin d. (9) Wesley Moran   Wo (ill)
  R4    Wes Nelson d. Jack Parks   6-2; 6-0
  4Q    Jacob Wright d. Ryan Daly   6-2; 6-1
  4Q    Andrew Suesserman d. Arie Hefter   6-2; 4-6; 10-7
  4Q    Matthew Martos d. (17) Phillip Arndt   3-6; 6-4; 10-8
  4Q    David Chermak d. (17) Taylor Meyer   6-1; 6-1
  4Q    Jeremy Becht d. Steffen Osborn   7-5; 2-6; 10-8
  4Q    Tyler Mills d. Stefan Hawkins   6-2; 6-3
  4Q    Carson Kadi d. Douglas Meagh   6-2; 6-4
  4Q    Matthew Homan d. James Murrell   6-1; 6-2
  4Q    Casey Blythe d. Parker Preyer   4-6; 6-3; 10-6
  4Q    Alan Donald d. Christopher Britt   6-0; 6-1
  4Q    David Henry d. Justin Suesserman   6-1; 6-1
  4Q    (9) Carl Abalos d. Wade Covington   6-0; 3-6; 10-6
  4Q    Shea Carlton d. Daniel Moser   6-7; 6-1; 10-4
  4Q    Ian Chadwell d. (9) David Roberts   6-2; 7-5
  4Q    Kenneth Griffin d. Elliott Farmer   6-0; 6-1
  4Q    Jack Parks d. Alexander Nista   6-4; 6-2
  R3    Ryan Daly d. Stephen Youngblood   6-3; 6-4
  R3    Jacob Wright d. Timmy Bayus   6-4; 6-3
  R3    Arie Hefter d. Dirk Bair   6-0; 6-2
  R3    Andrew Suesserman d. Corey Chan   6-1; 6-3
  R3    (17) Phillip Arndt d. Conner Sherwood   6-3; 6-3
  R3    Matthew Martos d. Thomas Gore   6-2; 6-2
  R3    (17) Taylor Meyer d. Garrett Mertl   6-4; 1-6; 10-4
  R3    David Chermak d. Michael Chang   6-2; 6-4
  R3    Steffen Osborn d. Jonathan Murrell   6-4; 6-2
  R3    Jeremy Becht d. William Rollinson   6-1; 6-0
  R3    Stefan Hawkins d. Tyler Grove   5-7; 6-4; 10-6
  R3    Tyler Mills d. Thomas Ligon   6-1; 6-0
  R3    Carson Kadi d. Blayne Elliott   6-3; 6-2
  R3    Douglas Meagh d. Leigh Colyer   6-1; 6-2
  R3    Matthew Homan d. Powell Porter   6-7; 6-1; 10-4
  R3    James Murrell d. William Palmer   6-2; 6-3
  R3    Parker Preyer d. Jonathan Burgess   6-0; 6-0
  R3    Casey Blythe d. Hasan Hamadeh   6-1; 6-1
  R3    Alan Donald d. Chase Price   6-3; 6-1
  R3    Christopher Britt d. Christopher Baum   6-4; 6-7; 10-7
  R3    David Henry d. Bo Crouch   6-4; 6-4
  R3    Justin Suesserman d. Michael Langel   6-3; 4-6; 10-4
  R3    (9) Carl Abalos d. Colin Egan   6-3; 6-4
  R3    Wade Covington d. Greg Center   6-3; 6-0
  R3    Shea Carlton d. George Diggs   6-4; 6-1
  R3    Daniel Moser d. Trey Meyer   6-4; 6-1
  R3    (9) David Roberts d. Reed Pilling   6-1; 6-1
  R3    Ian Chadwell d. Nicholas Diorio   6-1; 6-2
  R3    Kenneth Griffin d. Bradley Pennington   Wo (em)
  R3    Elliott Farmer d. Curtis Lew   6-2; 6-1
  R3    Jack Parks d. Cameron Terrell   7-6; 3-6; 10-8
  R3    Alexander Nista d. Sean Richardson   6-4; 6-7; 10-4
  R2    Stephen Youngblood d. John Flowers Hollimon   7-5; 6-0
  R2    Timmy Bayus d. Zachary Sprouse   6-4; 6-3
  R2    Arie Hefter d. Sean Gunnels   6-2; 6-2
  R2    Corey Chan d. David Patrick   6-2; 6-3
  R2    Conner Sherwood d. Andrew Noble   6-4; 6-3
  R2    Thomas Gore d. Daniel Tobben   6-1; 6-1
  R2    Garrett Mertl d. Michael Wills   Wo (inj)
  R2    Michael Chang d. Will Freeman   6-0; 6-4
  R2    Jonathan Murrell d. Keith Henderson   6-2; 6-2
  R2    Jeremy Becht d. Nathan Hanle   7-6; 5-2Ret (inj)
  R2    Stefan Hawkins d. Peter Marcinkowski   Wd (inj)
  R2    Tyler Mills d. Travis Platek   6-2; 6-1
  R2    Blayne Elliott d. Benjamin Newstadt   6-4; 6-2
  R2    Leigh Colyer d. Graham Battle   7-6; 6-4
  R2    Matthew Homan d. Mac Davis   6-4; 6-1
  R2    James Murrell d. Graham Smith   6-3; 6-0
  R2    Jonathan Burgess d. Martin Tabler   6-3; 6-3
  R2    Casey Blythe d. Patrick Moore   6-1; 6-1
  R2    Chase Price d. Greer Mackebee   6-2; 6-1
  R2    Christopher Baum d. Alain Viviers   6-0; 0-6; 10-7
  R2    Bo Crouch d. Robert Koehler   6-3; 6-2
  R2    Justin Suesserman d. Alex Thomas   6-4; 6-1
  R2    Colin Egan d. Watson George   6-4; 6-7; 10-5
  R2    Wade Covington d. Daniel Pique   6-1; 6-4
  R2    George Diggs d. Jonathon Emmet   6-1; 6-3
  R2    Trey Meyer d. Angus Menzies   6-2; 6-0
  R2    Reed Pilling d. Aaron Decamp   6-2; 6-2
  R2    Nicholas Diorio d. Jonathan Martin   6-4; 6-1
  R2    Bradley Pennington d. Ryan Wiggins   6-3; 6-3
  R2    Elliott Farmer d. Nate Lyles   6-2; 6-1
  R2    Jack Parks d. Mark Verstraete   6-4; 6-4
  R2    Sean Richardson d. Faris Pacha   6-2; 7-5
  R1    John Flowers Hollimon d. Colin Sylvester   6-1; 6-1
  R1    Timmy Bayus d. Andrew Clark   6-2; 6-0
  R1    Sean Gunnels d. Harrison To   6-1; 6-0
  R1    Corey Chan d. Reid Baker   6-2; 6-0
  R1    Andrew Noble d. Loren Smith   6-3; 6-4
  R1    Thomas Gore d. Richard Pearce   6-0; 6-1
  R1    Michael Wills d. Parry Kitt   6-3; 6-1
  R1    Michael Chang d. Kyle Walker   6-0; 6-0
  R1    Jonathan Murrell d. Vikas Biliyar   6-1; 6-0
  R1    Nathan Hanle d. Bryan Song   6-4; 3-6; 10-8
  R1    Stefan Hawkins d. Avery Coins   6-2; 6-2
  R1    Tyler Mills d. Stephen Beach   6-2; 6-4
  R1    Blayne Elliott d. Sanders Phelps   6-1; 6-3
  R1    Graham Battle d. Craig Wiltz   7-6; 3-6; 11-9
  R1    Matthew Homan d. Andrew Kiser   6-0; 6-0
  R1    James Murrell d. Alex Crawford   6-4; 7-5
  R1    Martin Tabler d. Russell Anderson   6-4; 6-1
  R1    Patrick Moore d. Andrew Todd   2-6; 7-6; 10-6
  R1    Greer Mackebee d. Stuart Coston   3-6; 6-2; 11-9
  R1    Alain Viviers d. Tildon Drake   6-1; 6-2
  R1    Bo Crouch d. Farris Miller   6-0; 6-0
  R1    Alex Thomas d. Eddie Bailey   Wo (inj)
  R1    Watson George d. John Runge   5-7; 6-3; 10-8
  R1    Daniel Pique d. Grant Goforth   6-4; 7-6
  R1    Jonathon Emmet d. Lindsey Neislar   6-0; 6-3
  R1    Angus Menzies d. Tripp Larkin   6-1; 7-6
  R1    Reed Pilling d. Will Richmond   6-1; 6-3
  R1    Jonathan Martin d. William Disterdick   6-3; 5-7; 10-7
  R1    Ryan Wiggins d. John Zukley   3-6; 6-2; 11-9
  R1    Elliott Farmer d. Ashkon Babaee   6-2; 6-1
  R1    Jack Parks d. Colby Buchanan   6-4; 6-2
  R1    Faris Pacha d. Wade Henderson   6-0; 6-1


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on July 2, 2007 at 3:11 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative