BC&BS of NC So. BG18 Open Chmps.
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (1) Ryan Noble d. (2) Matthew Zachary   6-3; 6-4
  PL    (11) Wesley Barrett d. (3) Alex Durham   Wo (inj)
  SF    (2) Matthew Zachary d. (3) Alex Durham   2-6; 6-3; 7-6
  SF    (1) Ryan Noble d. (11) Wesley Barrett   6-3; 4-6; 6-2
  QF    (2) Matthew Zachary d. Peter McDonald   6-0; 6-3
  QF    (3) Alex Durham d. (14) Ross Peets   6-1; 7-5
  QF    (11) Wesley Barrett d. (17) Austin Akers   6-1; 6-4
  QF    (1) Ryan Noble d. (17) Ethan Dunbar   6-2; 6-0
  16    (2) Matthew Zachary d. Garrett Gordon   6-1; 4-6; 6-3
  16    Peter McDonald d. (10) Benjamin Lee   7-5; 5-7; 7-6
  16    (3) Alex Durham d. Luke Synn   6-0; 4-6; 6-4
  16    (14) Ross Peets d. (8) Eric Diaz   6-3; 6-4
  16    (17) Austin Akers d. John Banks   6-3; 0-6; 6-4
  16    (11) Wesley Barrett d. (17) Joe Hill   6-1; 6-1
  16    (17) Ethan Dunbar d. Tyler Burnett   6-2; 6-0
  16    (1) Ryan Noble d. (9) Jeffrey Hirsh   7-5; 6-3
  32    (2) Matthew Zachary d. (17) Connor Evins   6-3; 6-4
  32    Garrett Gordon d. Austin Ansari   6-2; 6-2
  32    Peter McDonald d. (6) Justin Crenshaw   6-2; 6-3
  32    (10) Benjamin Lee d. Matthew Fink   6-1; 6-0
  32    (3) Alex Durham d. (17) Taylor Shamshiri   6-7; 6-0; 6-1
  32    Luke Synn d. (16) Garrison Laduca   6-0; 6-1
  32    (8) Eric Diaz d. (17) Michael Rinaldi   6-1; 2-6; 6-2
  32    (14) Ross Peets d. (17) Jared Goldstein   6-3; 6-3
  32    John Banks d. (15) Jake Bowling   6-3; 6-2
  32    (17) Austin Akers d. Roberto Hennis   6-7; 2-5Ret (ill)
  32    (11) Wesley Barrett d. (17) Grayson Mills   7-5; 2-6; 6-4
  32    (17) Joe Hill d. (4) James Coxe   6-1; 6-1
  32    Tyler Burnett d. (17) Dave Fosnacht   6-1; 6-4
  32    (17) Ethan Dunbar d. (7) Kosuke Hasegawa   6-2; 6-2
  32    (9) Jeffrey Hirsh d. (17) Andy Bedenk   6-3; 6-2
  32    (1) Ryan Noble d. Norman Chang   6-3; 6-1
  64    (2) Matthew Zachary d. John Woodard   6-4; 6-1
  64    (17) Connor Evins d. Carson Greve   6-0; 6-2
  64    Garrett Gordon d. Philip Mayer   6-0; 6-3
  64    Austin Ansari d. Sean Weber   6-4; 6-4
  64    (6) Justin Crenshaw d. Sam Bush   6-4; 6-3
  64    Peter McDonald d. (17) Christopher Cox   6-4; 7-5
  64    (10) Benjamin Lee d. Sam Jankovich   6-1; 6-1
  64    Matthew Fink d. (17) Matthew Colonnese   5-7; 7-5; 7-6
  64    (3) Alex Durham d. Joshua Kessler   6-0; 6-2
  64    (17) Taylor Shamshiri d. Tomas Debinski   6-0; 6-4
  64    (16) Garrison Laduca d. Trey Seymour   7-6; 6-2
  64    Luke Synn d. Benjamin Barnette   7-5; 6-2
  64    (8) Eric Diaz d. Stewart Cassady   6-1; 6-1
  64    (17) Michael Rinaldi d. Mario Cardenas   7-5; 6-1
  64    (14) Ross Peets d. Nick Draghiceanu   6-0; 6-2
  64    (17) Jared Goldstein d. Christopher Crowell   6-2; 6-3
  64    John Banks d. (17) Alex Weber   6-4; 6-4
  64    (15) Jake Bowling d. Beauregard Treyz   6-1; 5-7; 6-4
  64    (17) Austin Akers d. Steven Young   6-3; 3-6; 6-2
  64    Roberto Hennis d. (5) Anthony Barrancotto   7-5; 3-6; 6-2
  64    (17) Grayson Mills d. Cameron Dickerson   7-6; 6-2
  64    (11) Wesley Barrett d. Dalen Klassen   6-3; 6-4
  64    (17) Joe Hill d. Alex Drexinger   7-6; 4-6; 6-4
  64    (4) James Coxe d. Steed Johnson   6-1; 6-2
  64    (17) Dave Fosnacht d. Jason Derene   2-6; 6-2; 6-4
  64    Tyler Burnett d. (13) Brian Oldfield   6-3; 3-6; 6-2
  64    (17) Ethan Dunbar d. Landon Kinsey   6-2; 6-1
  64    (7) Kosuke Hasegawa d. Ryan Hudelson   6-3; 6-4
  64    (17) Andy Bedenk d. Sam Weissler   6-2; 6-4
  64    (9) Jeffrey Hirsh d. Joshua Cook   6-2; 6-1
  64    Norman Chang d. (17) Alex Crum   6-1; 6-7; 6-1
  64    (1) Ryan Noble d. Trey McKee   6-3; 6-3
  128    (2) Matthew Zachary d. Vincent Delise   6-3; 6-0
  128    John Woodard d. Brian Bullock   6-1; 6-1
  128    (17) Connor Evins d. Michael Allan   6-4; 6-3
  128    Carson Greve d. Zach Reece   6-0; 1-6; 6-3
  128    Garrett Gordon d. (12) Alex Calott   6-2; 6-2
  128    Philip Mayer d. Ali Alam   6-1; 6-0
  128    Austin Ansari d. (17) Eric Caltabiano   6-3; 6-3
  128    Sean Weber d. Carson Crandell   6-0; 6-1
  128    (6) Justin Crenshaw d. Bradley Silverman   6-1; 6-3
  128    Sam Bush d. Jarod Styres   6-3; 6-0
  128    (17) Christopher Cox d. Dana Parziale   6-0; 6-4
  128    Peter McDonald d. Conner Maloy   6-1; 6-0
  128    (10) Benjamin Lee d. Duncan Miller   6-3; 6-1
  128    Sam Jankovich d. Nicholas Gardner   6-0; 6-2
  128    (17) Matthew Colonnese d. William Oconnell   6-3; 1-6; 6-3
  128    Matthew Fink d. Thomas Delafield   6-0; 6-0
  128    (3) Alex Durham d. Sterling Rong   6-1; 6-4
  128    Joshua Kessler d. Michael Kohagen   2-6; 7-6; 6-4
  128    (17) Taylor Shamshiri d. Philip Johnson   6-4; 6-2
  128    Tomas Debinski d. Trey Hatcher   4-6; 6-4; 7-6
  128    (16) Garrison Laduca d. Dillon Segur   6-4; 6-4
  128    Trey Seymour d. Garrison Kinney   6-3; 6-1
  128    Benjamin Barnette d. (17) John Schubel   6-4; 3-6; 6-1
  128    Luke Synn d. Christopher Kenney   2-6; 6-0; 6-1
  128    (8) Eric Diaz d. Colin Bernier   6-4; 6-0
  128    Stewart Cassady d. Braden Karrigan   6-3; 6-1
  128    (17) Michael Rinaldi d. Phillip Cardella   6-2; 6-4
  128    Mario Cardenas d. Christopher Geaslen   6-2; 6-3
  128    (14) Ross Peets d. Strong Kirchheimer   6-0; 1-6; 6-3
  128    Nick Draghiceanu d. Mason Runge   6-1; 7-6
  128    (17) Jared Goldstein d. Jameson Seiffert   6-7; 6-3; 7-5
  128    Christopher Crowell d. Andrew Vanard   6-1; 6-1
  128    John Banks d. Dillon Bane   6-1; 6-1
  128    (17) Alex Weber d. Joey Francis   6-2; 6-3
  128    Beauregard Treyz d. Christopher Mauch   6-4; 6-1
  128    (15) Jake Bowling d. Steven Bradley   6-0; 7-5
  128    Steven Young d. Aaron Baker   6-1; 3-6; 6-1
  128    (17) Austin Akers d. Kevin Le   6-4; 6-4
  128    Roberto Hennis d. Parker Allen   3-6; 7-5; 6-2
  128    (5) Anthony Barrancotto d. Matthew Shemanski   6-2; 6-2
  128    Cameron Dickerson d. Johnny Steichen   6-0; 6-2
  128    (17) Grayson Mills d. Pierce Hoover   4-6; 6-3; 6-3
  128    Dalen Klassen d. Evan Stack   6-1; 3-6; 6-0
  128    (11) Wesley Barrett d. Peter Tonon   6-3; 6-3
  128    Alex Drexinger d. Nicholas Iannuzzi   6-2; 6-4
  128    (17) Joe Hill d. Ryan Forbes   6-3; 7-5
  128    Steed Johnson d. Tyler Stephens   6-1; 6-1
  128    (4) James Coxe d. John Bauerle   6-2; 6-2
  128    Jason Derene d. James Roueche   6-2; 6-3
  128    (17) Dave Fosnacht d. Mac Lothrop   6-4; 6-0
  128    Tyler Burnett d. Gus Donner   6-1; 6-1
  128    (13) Brian Oldfield d. Michael Moran   6-3; 6-4
  128    Landon Kinsey d. Rich Meade   6-0; 6-2
  128    (17) Ethan Dunbar d. Kenneth Mooney   6-4; 6-0
  128    Ryan Hudelson d. Jordan Frazier   6-1; 6-1
  128    (7) Kosuke Hasegawa d. Zachary Landy   6-2; 6-1
  128    Sam Weissler d. William Sparks   7-5; 6-0
  128    (17) Andy Bedenk d. Kyle Coronel   6-3; 6-2
  128    Joshua Cook d. James Atkinson   6-1; 6-3
  128    (9) Jeffrey Hirsh d. Ryan Kent   6-2; 6-0
  128    Norman Chang d. Robert Jenkins   6-2; 2-6; 6-0
  128    (17) Alex Crum d. Adam Reich   5-7; 7-5; 7-5
  128    Trey McKee d. Sven Ivankovic   6-1; 4-6; 6-3
  128    (1) Ryan Noble d. Kurthan Anbarci   7-6; 6-3

Consolation:
  F    Kurthan Anbarci d. Peter McDonald   6-1; 6-2
  SF    Peter McDonald d. (17) Connor Evins   6-3; 6-4
  SF    Kurthan Anbarci d. Garrett Gordon   4-6; 6-0; 105
  QF    Peter McDonald d. (17) Joe Hill   7-5Ret (inj)
  QF    (17) Connor Evins d. (14) Ross Peets   6-0; 6-4
  QF    Garrett Gordon d. (17) Austin Akers   6-3; 6-1
  QF    Kurthan Anbarci d. (17) Ethan Dunbar   6-2; 6-0
  QQ    (17) Joe Hill d. John Banks   6-4; 6-1
  QQ    (17) Connor Evins d. (17) John Schubel   Wo (inj)
  QQ    Garrett Gordon d. Christopher Mauch   6-1; 6-3
  QQ    Kurthan Anbarci d. (8) Eric Diaz   6-3; 6-2
  R4    (17) Joe Hill d. (12) Alex Calott   7-6; 3-6; 11-9
  R4    John Banks d. Ryan Hudelson   6-1; 6-2
  R4    (17) John Schubel d. (9) Jeffrey Hirsh   6-4; 6-4
  R4    (17) Connor Evins d. Tyler Burnett   6-3; 6-3
  R4    Christopher Mauch d. (10) Benjamin Lee   6-3; 7-6
  R4    Garrett Gordon d. Benjamin Barnette   6-3; 7-6
  R4    (8) Eric Diaz d. (4) James Coxe   6-3; 2-6; 11-9
  R4    Kurthan Anbarci d. Luke Synn   6-4; 6-3
  4Q    (12) Alex Calott d. Trey McKee   6-4; 1-6; 10-2
  4Q    Ryan Hudelson d. (13) Brian Oldfield   6-3; 6-1
  4Q    (17) John Schubel d. Sterling Rong   6-3; 6-3
  4Q    (17) Connor Evins d. Austin Ansari   Def (ns)
  4Q    Christopher Mauch d. Mario Cardenas   4-6; 6-4; 10-4
  4Q    Benjamin Barnette d. Tomas Debinski   7-5; 6-4
  4Q    (4) James Coxe d. (17) Grayson Mills   6-2; 6-2
  4Q    Kurthan Anbarci d. Ryan Kent   6-3; 6-4
  R3    Trey McKee d. (17) Jared Goldstein   6-2; 6-3
  R3    (12) Alex Calott d. (17) Michael Rinaldi   Wo (inj)
  R3    Ryan Hudelson d. (16) Garrison Laduca   6-4; 6-2
  R3    (13) Brian Oldfield d. (17) Taylor Shamshiri   7-5; 6-3
  R3    Sterling Rong d. Matthew Fink   Def (pe)
  R3    (17) John Schubel d. (6) Justin Crenshaw   6-4; 5-7; 10-6
  R3    Austin Ansari d. Steven Young   3-1Ret (inj)
  R3    (17) Connor Evins d. Beauregard Treyz   6-3; 6-1
  R3    Christopher Mauch d. Norman Chang   6-7; 6-2; 10-5
  R3    Mario Cardenas d. (17) Andy Bedenk   6-3; 6-0
  R3    Benjamin Barnette d. (7) Kosuke Hasegawa   7-6; 6-3
  R3    Tomas Debinski d. (17) Dave Fosnacht   6-4; 7-5
  R3    (4) James Coxe d. James Roueche   6-1; 7-5
  R3    (17) Grayson Mills d. Sam Bush   6-2; 6-3
  R3    Ryan Kent d. Roberto Hennis   Wo (inj)
  R3    Kurthan Anbarci d. (15) Jake Bowling   6-2; 6-1
  3Q    Trey McKee d. (17) Alex Crum   6-4; 6-4
  3Q    (12) Alex Calott d. Sam Weissler   6-1; 6-3
  3Q    Ryan Hudelson d. Dana Parziale   6-0; 6-3
  3Q    (13) Brian Oldfield d. Jason Derene   7-6; 6-1
  3Q    Sterling Rong d. Alex Drexinger   6-4; 6-3
  3Q    (17) John Schubel d. Dalen Klassen   1-6; 6-1; 10-6
  3Q    Steven Young d. Colin Bernier   6-4; 6-3
  3Q    Beauregard Treyz d. (17) Alex Weber   7-5; 3-6; 10-6
  3Q    Christopher Mauch d. Joey Francis   6-1; 7-6
  3Q    Mario Cardenas d. Parker Allen   1-6; 6-3; 10-6
  3Q    Benjamin Barnette d. Trey Seymour   Wo (inj)
  3Q    Tomas Debinski d. Joshua Kessler   6-4; 6-0
  3Q    James Roueche d. Michael Moran   4-6; 6-3; 10-2
  3Q    Sam Bush d. Kenneth Mooney   6-3; 6-2
  3Q    Ryan Kent d. Sean Weber   7-5; 4-6; 10-8
  3Q    Kurthan Anbarci d. Carson Greve   6-3; 6-2
  R2    Trey McKee d. Vincent Delise   6-1; 7-5
  R2    (17) Alex Crum d. Zach Reece   6-3; 6-4
  R2    (12) Alex Calott d. Joshua Cook   6-0; 6-2
  R2    Sam Weissler d. (17) Eric Caltabiano   2-6; 6-4; 10-8
  R2    Ryan Hudelson d. Bradley Silverman   6-3; 1-6; 10-3
  R2    Dana Parziale d. Landon Kinsey   6-3; 2-6; 12-10
  R2    (13) Brian Oldfield d. Duncan Miller   6-1; 6-7; 10-5
  R2    Jason Derene d. William Oconnell   6-4; 6-3
  R2    Sterling Rong d. Steed Johnson   6-4; 7-6
  R2    Alex Drexinger d. Trey Hatcher   5-7; 6-0; 10-3
  R2    Dalen Klassen d. Dillon Segur   4-6; 6-3; 10-7
  R2    (17) John Schubel d. Cameron Dickerson   7-5; 5-7; 10-8
  R2    Colin Bernier d. (5) Anthony Barrancotto   6-3; 6-2
  R2    Steven Young d. Christopher Geaslen   6-4; 4-6; 10-2
  R2    Beauregard Treyz d. Mason Runge   7-6; 6-0
  R2    (17) Alex Weber d. Andrew Vanard   6-3; 6-0
  R2    Joey Francis d. Christopher Crowell   7-5; 6-3
  R2    Christopher Mauch d. Nick Draghiceanu   6-3; 4-2Ret (inj)
  R2    Mario Cardenas d. Aaron Baker   6-3; 6-3
  R2    Parker Allen d. Stewart Cassady   3-6; 6-0; 10-5
  R2    Benjamin Barnette d. Johnny Steichen   6-1; 6-1
  R2    Trey Seymour d. Peter Tonon   7-6; 6-4
  R2    Tomas Debinski d. Ryan Forbes   5-7; 6-4; 10-5
  R2    Joshua Kessler d. John Bauerle   6-1; 6-0
  R2    James Roueche d. (17) Matthew Colonnese   6-2; 6-4
  R2    Michael Moran d. Sam Jankovich   6-3; 4-6; 10-8
  R2    Kenneth Mooney d. (17) Christopher Cox   Wo (ill)
  R2    Sam Bush d. Zachary Landy   6-1; 6-2
  R2    Sean Weber d. Kyle Coronel   6-0; 6-1
  R2    Ryan Kent d. Philip Mayer   6-2; 6-2
  R2    Carson Greve d. Robert Jenkins   6-1; 6-4
  R2    Kurthan Anbarci d. John Woodard   6-4; 6-2
  R1    Vincent Delise d. Brian Bullock   6-1; 6-1
  R1    Zach Reece d. Michael Allan   7-5; 6-3
  R1    (12) Alex Calott d. Ali Alam   6-0; 6-0
  R1    (17) Eric Caltabiano d. Carson Crandell   6-2; 7-6
  R1    Bradley Silverman d. Jarod Styres   6-0; 6-0
  R1    Dana Parziale d. Conner Maloy   6-4; 3-0Ret (inj)
  R1    Duncan Miller d. Nicholas Gardner   6-2; 6-1
  R1    William Oconnell d. Thomas Delafield   6-2; 6-0
  R1    Sterling Rong d. Michael Kohagen   2-6; 6-0; 10-5
  R1    Trey Hatcher d. Philip Johnson   6-4; 6-1
  R1    Dillon Segur d. Garrison Kinney   6-3; 6-4
  R1    (17) John Schubel d. Christopher Kenney   6-4; 7-5
  R1    Colin Bernier d. Braden Karrigan   6-0; 6-0
  R1    Christopher Geaslen d. Phillip Cardella   6-3; 6-3
  R1    Mason Runge d. Strong Kirchheimer   Wo (inj)
  R1    Andrew Vanard d. Jameson Seiffert   6-2; 7-6
  R1    Joey Francis d. Dillon Bane   6-4; 6-4
  R1    Christopher Mauch d. Steven Bradley   6-2; 6-3
  R1    Aaron Baker d. Kevin Le   6-2; 4-6; 12-10
  R1    Parker Allen d. Matthew Shemanski   6-4; 6-4
  R1    Johnny Steichen d. Pierce Hoover   6-2; 6-3
  R1    Peter Tonon d. Evan Stack   6-4; 6-2
  R1    Ryan Forbes d. Nicholas Iannuzzi   6-4; 2-6; 10-4
  R1    John Bauerle d. Tyler Stephens   6-3; 6-2
  R1    James Roueche d. Mac Lothrop   7-5; 4-6; 10-6
  R1    Michael Moran d. Gus Donner   7-6; 6-1
  R1    Kenneth Mooney d. Rich Meade   6-3; 6-1
  R1    Zachary Landy d. Jordan Frazier   6-3; 6-0
  R1    Kyle Coronel d. William Sparks   7-5; 6-2
  R1    Ryan Kent d. James Atkinson   Wo (inj)
  R1    Robert Jenkins d. Adam Reich   6-0; 6-3
  R1    Kurthan Anbarci d. Sven Ivankovic   6-3; 6-1


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1



Information last updated on July 22, 2009 at 9:41 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative