Texas Summer Grand Slam
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (5) Andrew Korinek d. (4) Jose Martinez   7-5; 3-6; 6-1
  PL    (3) Ben Guthrie d. (2) Jeffrey Offerdahl   6-2; 6-2
  SF    (4) Jose Martinez d. (2) Jeffrey Offerdahl   6-3; 6-3
  SF    (5) Andrew Korinek d. (3) Ben Guthrie   7-5; 6-3
  QF    (2) Jeffrey Offerdahl d. (9) Zachry Bruchmiller   6-2; 6-1
  QF    (4) Jose Martinez d. (5) Daniel Brown   1-6; 7-5; 6-1
  QF    (3) Ben Guthrie d. (17) Daniel Hernandez   6-1; 6-1
  QF    (5) Andrew Korinek d. Harrison Adams   6-2; 6-0
  16    (2) Jeffrey Offerdahl d. (9) Alex Van Velzer   6-4; 6-2
  16    (9) Zachry Bruchmiller d. (5) David Salazar   6-2; 6-4
  16    (4) Jose Martinez d. (9) Stewart Pittman   6-3; 6-2
  16    (5) Daniel Brown d. (17) Robin Chou   6-0; 6-2
  16    (17) Daniel Hernandez d. (5) Ashok Narayana   6-7(5); 7-6(4); 7-6(6)
  16    (3) Ben Guthrie d. (9) Michael Riechmann   6-1; 6-2
  16    (5) Andrew Korinek d. (9) Chase Curry   6-1; 2-6; 7-6(5)
  16    Harrison Adams d. Jon Robert Leonik   6-2; 6-1
  32    (2) Jeffrey Offerdahl d. (17) Stuart Kenyon   6-2; 6-2
  32    (9) Alex Van Velzer d. (17) Gregory Haugen   6-4; 6-2
  32    (5) David Salazar d. (17) David Weiner   6-4; 6-0
  32    (9) Zachry Bruchmiller d. (17) Tanner Brown   6-2; 6-2
  32    (4) Jose Martinez d. (17) Matt Ford   4-6; 6-4; 6-2
  32    (9) Stewart Pittman d. Coy Dobson   6-2; 6-1
  32    (5) Daniel Brown d. Brandon Davis   6-0; 6-2
  32    (17) Robin Chou d. (9) Matthew Dooley   6-3; 4-6; 6-3
  32    (17) Daniel Hernandez d. (9) Nicholas Naumann   5-7; 6-3; 7-5
  32    (5) Ashok Narayana d. Abraham Hsu   6-0; 6-0
  32    (9) Michael Riechmann d. (17) Blake Wiggins   6-2; 3-6; 6-4
  32    (3) Ben Guthrie d. Cristobal Ramirez   6-2; 6-0
  32    (9) Chase Curry d. (17) Aaron Poliak   6-2; 6-4
  32    (5) Andrew Korinek d. (17) Tam Trinh   7-6(4); 6-4
  32    Harrison Adams d. (9) Tomas Stillman   1-6; 6-4; 7-5
  32    Jon Robert Leonik d. Charlie Shin   7-5; 6-3
  64    (2) Jeffrey Offerdahl d. Charles Lin   6-1; 6-1
  64    (17) Stuart Kenyon d. Matthew Donaldson   6-0; 6-2
  64    (9) Alex Van Velzer d. Colton Malesovas   6-2; 6-1
  64    (17) Gregory Haugen d. James Martell   6-3; 6-2
  64    (5) David Salazar d. Octavio Canibe   6-1; 6-2
  64    (17) David Weiner d. Jeffrey Chang   6-0; 6-1
  64    (9) Zachry Bruchmiller d. Casey Clark   6-4; 6-4
  64    (17) Tanner Brown d. Jordan Flink   6-0; 6-0
  64    (4) Jose Martinez d. Aaron Dial   6-2; 6-1
  64    (17) Matt Ford d. Michael Morris   6-3; 6-1
  64    (9) Stewart Pittman d. Adrian Garza   6-3; 6-1
  64    Coy Dobson d. (17) Joe Hill   6-1; 2-6; 10-8
  64    (5) Daniel Brown d. Austin Jones   6-4; 2-6; 10-8
  64    Brandon Davis d. (17) Luke Trautmann   6-1; 6-1
  64    (9) Matthew Dooley d. Naveen Beasley   2-6; 7-6(5); 10-7
  64    (17) Robin Chou d. Zachary Zwerner   6-0; 6-2
  64    (17) Daniel Hernandez d. Benjamin Gendron   6-1; 6-3
  64    (9) Nicholas Naumann d. Justin Winton   6-3; 6-2
  64    Abraham Hsu d. Thomas Gans   6-4; 7-6
  64    (5) Ashok Narayana d. George Rivers   6-1; 6-2
  64    (17) Blake Wiggins d. Yosua Adiyasa   6-3; 6-4
  64    (9) Michael Riechmann d. Behzad Minavi   6-2; 6-3
  64    Cristobal Ramirez d. (17) Gandhi Bhakthavachalam   2-6; 6-3; 1-0(8)
  64    (3) Ben Guthrie d. Patrick Fumagalli   6-2; 6-0
  64    (17) Aaron Poliak d. Parker Johnson   6-2; 6-0
  64    (9) Chase Curry d. Angel Alvarez   7-5; 0-6; 1-0(6)
  64    (17) Tam Trinh d. Jordan Mayer   6-1; 6-0
  64    (5) Andrew Korinek d. Avery Rux   6-0; 6-1
  64    Harrison Adams d. (17) Taylor Shamshiri   7-5; 6-1
  64    (9) Tomas Stillman d. Amir Rahbar   6-7(7); 6-1; 1-0(5)
  64    Jon Robert Leonik d. Conor O'Rourke   6-2; 7-5
  64    Charlie Shin d. (1) Shane Vinsant   Wd (admin)
  128    Charles Lin d. Jared Johnson   6-2; 7-6
  128    (17) Stuart Kenyon d. Christopher O'Regan   6-1; 6-1
  128    Matthew Donaldson d. Kevin Rodriguez   4-6; 6-1; 6-4
  128    (9) Alex Van Velzer d. Aaron Chaffee   6-4; 6-3
  128    Colton Malesovas d. Christopher Breaux   6-1; 6-2
  128    (17) Gregory Haugen d. Ryan Burdick   Wd (emerg)
  128    James Martell d. Alex Taylor   6-0; 6-0
  128    Octavio Canibe d. Alexander Stoupine   2-6; 6-3; 6-3
  128    (17) David Weiner d. Cotter McClinton   6-1; 6-2
  128    Jeffrey Chang d. Joshua Izzard   4-6; 6-3; 6-3
  128    (9) Zachry Bruchmiller d. Shane Kyral   6-0; 6-2
  128    Casey Clark d. Brody Rodriguez   Wd (inj)
  128    (17) Tanner Brown d. Sanjeev Mundluru   6-3; 6-3
  128    Jordan Flink d. Jacob Stamps   7-5; 6-3
  128    Aaron Dial d. Kendl Hansen   3-6; 6-2; 7-5
  128    (17) Matt Ford d. Kolby Kilgo   6-3; 6-2
  128    Michael Morris d. Ricardo Perez   6-0; 6-0
  128    (9) Stewart Pittman d. Amish Menon   7-6(5); 6-0
  128    Adrian Garza d. Ryan Sweezey   7-5; 6-2
  128    (17) Joe Hill d. Manik Chhabra   6-1; 6-0
  128    Coy Dobson d. Ferny Avila   6-3; 6-1
  128    (5) Daniel Brown d. Jacob Rother   6-4; 6-2
  128    Austin Jones d. Daniel Kil   6-4; 6-1
  128    (17) Luke Trautmann d. Michael Garza   6-2; 6-0
  128    Brandon Davis d. Alexander Frias   6-3; 2-6; 7-6(8)
  128    (9) Matthew Dooley d. Rudy Madabhushi   6-3; 6-1
  128    Naveen Beasley d. Adrien Delvaux   6-4; 6-0
  128    (17) Robin Chou d. Danny Gies   6-2; 6-1
  128    Zachary Zwerner d. Austin Harper   4-6; 6-4; 7-5
  128    Benjamin Gendron d. Max Montague   6-2; 6-3
  128    (17) Daniel Hernandez d. Wayne Chang   6-2; 6-3
  128    Justin Winton d. Miles Abell   6-0; 6-0
  128    (9) Nicholas Naumann d. Jay Henton   6-1; 6-3
  128    Abraham Hsu d. Will Stein   6-4; 3-6; 6-1
  128    Thomas Gans d. (17) Chris Dale   6-3; 6-2
  128    George Rivers d. Kyle Plum   6-4; 6-2
  128    Yosua Adiyasa d. Christopher Carrillo   6-3; 6-3
  128    (17) Blake Wiggins d. Jake Golman   6-2; 6-1
  128    Behzad Minavi d. Nathaniel Lammons   6-2; 6-3
  128    (9) Michael Riechmann d. Joey Hendrie   6-2; 6-2
  128    Cristobal Ramirez d. Sean Liu   6-1; 6-3
  128    (17) Gandhi Bhakthavachalam d. Mitchell Martell   6-3; 6-2
  128    Patrick Fumagalli d. Jonathan Acosta   6-1; 6-2
  128    Parker Johnson d. Connor Bond   7-5; 6-2
  128    (17) Aaron Poliak d. Josh Fischer   7-5; 7-5
  128    Angel Alvarez d. Rasaki Gbadamosi   6-1; 6-1
  128    (9) Chase Curry d. Drew Reid   6-1; 6-0
  128    Jordan Mayer d. Tyler Hughes   6-4; 6-1
  128    (17) Tam Trinh d. Kyle Clark   6-1; 6-1
  128    Avery Rux d. Andrew Schober   6-3; 6-3
  128    Harrison Adams d. Yoshihiro Murakami   6-0; 6-0
  128    (17) Taylor Shamshiri d. Michael Ortiz   6-0; 6-1
  128    Amir Rahbar d. Ryan Brunson   6-1; 6-1
  128    (9) Tomas Stillman d. Trent Schussler   6-3; 6-1
  128    Conor O'Rourke d. Peter Lanasa   6-1; 7-5
  128    Jon Robert Leonik d. (17) Jorge Salazar   6-4; 6-1
  128    Charlie Shin d. Travis Zappia   6-4; 6-3

Consolation:
  F    Harrison Adams d. (5) Daniel Brown   2-6; 7-5; 1-0(4)
  SF    (5) Daniel Brown d. (5) Ashok Narayana   6-2; 6-1
  SF    Harrison Adams d. (9) Alex Van Velzer   7-5; 3-6; 1-0(13)
  QF    (5) Ashok Narayana d. (9) Zachry Bruchmiller   1-0Ret (inj)
  QF    (5) Daniel Brown d. (9) Chase Curry   7-6(5); 6-2
  QF    (9) Alex Van Velzer d. (17) Daniel Hernandez   6-2; 7-5
  QF    Harrison Adams d. (9) Nicholas Naumann   6-4; 6-2
  QQ    (5) Ashok Narayana d. (9) Michael Riechmann   6-3; 6-2
  QQ    (9) Chase Curry d. (17) Tanner Brown   6-3; 7-6(5)
  QQ    (9) Alex Van Velzer d. (5) David Salazar   6-2; 6-0
  QQ    (9) Nicholas Naumann d. (17) Robin Chou   6-3; 6-2
  R4    (9) Michael Riechmann d. Aaron Chaffee   6-3; 6-3
  R4    (5) Ashok Narayana d. Sanjeev Mundluru   6-2; 6-2
  R4    (17) Tanner Brown d. Jon Robert Leonik   1-0Ret (inj)
  R4    (9) Chase Curry d. (17) Stuart Kenyon   6-4; 3-6; 1-0(5)
  R4    (5) David Salazar d. (9) Tomas Stillman   4-6; 6-1; 1-0(8)
  R4    (9) Alex Van Velzer d. (17) Tam Trinh   6-4; 2-1Ret (emerg)
  R4    (17) Robin Chou d. (17) Blake Wiggins   7-6(3); 7-5
  R4    (9) Nicholas Naumann d. (9) Stewart Pittman   6-0; 6-1
  4Q    Aaron Chaffee d. Jared Johnson   6-0; 6-1
  4Q    Sanjeev Mundluru d. Coy Dobson   6-4; 6-1
  4Q    (17) Tanner Brown d. Behzad Minavi   6-1; 6-4
  4Q    (17) Stuart Kenyon d. George Rivers   3-6; 6-3; 1-0(4)
  4Q    (9) Tomas Stillman d. Naveen Beasley   6-4; 7-5
  4Q    (17) Tam Trinh d. (17) Aaron Poliak   6-3; 6-3
  4Q    (17) Blake Wiggins d. Josh Fischer   6-1; 6-1
  4Q    (9) Nicholas Naumann d. Abraham Hsu   6-1; 6-1
  R3    Jared Johnson d. (9) Matthew Dooley   Wo (inj)
  R3    Aaron Chaffee d. Brandon Davis   6-2; 6-1
  R3    Coy Dobson d. Alexander Stoupine   4-6; 7-5; 1-0(5)
  R3    Sanjeev Mundluru d. (17) Matt Ford   6-1; 4-6; 1-0(8)
  R3    (17) Tanner Brown d. Kolby Kilgo   6-3; 6-0
  R3    Behzad Minavi d. (17) David Weiner   6-3; 3-6; 1-0(6)
  R3    George Rivers d. (17) Gregory Haugen   7-5; 6-0
  R3    (17) Stuart Kenyon d. Justin Winton   3-6; 7-5; 1-0(4)
  R3    Naveen Beasley d. Charlie Shin   6-2; 6-3
  R3    (9) Tomas Stillman d. Austin Jones   6-1; 6-7(7); 1-0(7)
  R3    (17) Tam Trinh d. Nathaniel Lammons   6-3; 6-1
  R3    (17) Aaron Poliak d. Michael Morris   6-1; 6-3
  R3    Josh Fischer d. Cristobal Ramirez   3-6; 6-4; 1-0(7)
  R3    (17) Blake Wiggins d. Jeffrey Chang   6-3; 6-4
  R3    Abraham Hsu d. James Martell   6-2; 6-1
  R3    (9) Nicholas Naumann d. (17) Jorge Salazar   6-3; 6-3
  3Q    Jared Johnson d. Kevin Rodriguez   6-2; 7-5
  3Q    Aaron Chaffee d. (17) Taylor Shamshiri   4-6; 7-5; 1-0(6)
  3Q    Alexander Stoupine d. Jordan Mayer   6-3; 5-7; 1-0(8)
  3Q    Sanjeev Mundluru d. Angel Alvarez   6-1; 7-6(11)
  3Q    Kolby Kilgo d. Kendl Hansen   7-6(4); 6-3
  3Q    Behzad Minavi d. Yosua Adiyasa   6-2; 2-0Ret (inj)
  3Q    George Rivers d. Thomas Gans   7-6(5); 6-1
  3Q    Justin Winton d. Benjamin Gendron   4-6; 6-1; 1-0(7)
  3Q    Naveen Beasley d. Max Montague   6-3; 6-2
  3Q    Austin Jones d. (17) Chris Dale   6-2; 3-6; 1-0(7)
  3Q    Nathaniel Lammons d. (17) Joe Hill   3-6; 6-2; 1-0(6)
  3Q    Michael Morris d. Aaron Dial   6-0; 6-4
  3Q    Josh Fischer d. Casey Clark   4-6; 6-2; 1-0(8)
  3Q    Jeffrey Chang d. Octavio Canibe   6-2; 3-6; 1-0(4)
  3Q    James Martell d. Colton Malesovas   6-4; 5-0Ret (inj)
  3Q    (17) Jorge Salazar d. Travis Zappia   6-0; 6-1
  R2    Kevin Rodriguez d. Conor O'Rourke   6-4; 6-4
  R2    Aaron Chaffee d. Amir Rahbar   5-7; 6-2; 1-0(4)
  R2    (17) Taylor Shamshiri d. Alex Taylor   6-2; 6-2
  R2    Alexander Stoupine d. Avery Rux   6-2; 6-0
  R2    Jordan Mayer d. Joshua Izzard   6-4; 6-1
  R2    Angel Alvarez d. Shane Kyral   6-1; 6-1
  R2    Sanjeev Mundluru d. Parker Johnson   6-0; 6-1
  R2    Kendl Hansen d. Patrick Fumagalli   6-1; 6-4
  R2    Kolby Kilgo d. (17) Gandhi Bhakthavachalam   6-2; 3-6; 1-0(5)
  R2    Behzad Minavi d. Amish Menon   6-2Ret (inj)
  R2    Yosua Adiyasa d. Manik Chhabra   6-0; 7-6(5)
  R2    George Rivers d. Jacob Rother   7-5; 4-6; 1-0(5)
  R2    Thomas Gans d. Alexander Frias   7-5; 6-1
  R2    Justin Winton d. Rudy Madabhushi   6-3; 6-3
  R2    Benjamin Gendron d. Danny Gies   7-6(5); 6-1
  R2    Max Montague d. Zachary Zwerner   6-3; 6-3
  R2    Naveen Beasley d. Jay Henton   7-6(3); 6-1
  R2    (17) Chris Dale d. (17) Luke Trautmann   6-4; 6-4
  R2    Austin Jones d. Kyle Plum   6-1; 6-1
  R2    (17) Joe Hill d. Jake Golman   6-0; 7-5
  R2    Nathaniel Lammons d. Adrian Garza   6-3; 6-1
  R2    Michael Morris d. Sean Liu   6-1; 6-0
  R2    Aaron Dial d. Jonathan Acosta   6-0; 6-2
  R2    Josh Fischer d. Jordan Flink   6-2; 6-2
  R2    Casey Clark d. Rasaki Gbadamosi   6-3; 6-3
  R2    Jeffrey Chang d. Tyler Hughes   6-1; 3-6; 1-0(3)
  R2    Octavio Canibe d. Andrew Schober   6-3; 6-0
  R2    James Martell d. Yoshihiro Murakami   4-6; 6-2; 1-0(6)
  R2    Colton Malesovas d. Ryan Brunson   6-2; 6-2
  R2    (17) Jorge Salazar d. Matthew Donaldson   6-1; 6-1
  R2    Travis Zappia d. Charles Lin   6-2; 2-6; 1-0(3)
  R1    Kevin Rodriguez d. Christopher O'Regan   6-2; 6-4
  R1    Aaron Chaffee d. Christopher Breaux   6-3; 6-3
  R1    Alex Taylor d. Ryan Burdick   Def (ns)
  R1    Joshua Izzard d. Cotter McClinton   6-4; 1-6; 10-6
  R1    Shane Kyral d. Brody Rodriguez   Def (ns)
  R1    Sanjeev Mundluru d. Jacob Stamps   6-0; 6-0
  R1    Kolby Kilgo d. Ricardo Perez   6-0; 6-2
  R1    Amish Menon d. Ryan Sweezey   6-0; 6-1
  R1    Manik Chhabra d. Ferny Avila   Def (ns)
  R1    Jacob Rother d. Daniel Kil   6-4; 6-4
  R1    Alexander Frias d. Michael Garza   6-1; 6-3
  R1    Rudy Madabhushi d. Adrien Delvaux   6-3; 6-3
  R1    Danny Gies d. Austin Harper   6-7; 6-1; 10-4
  R1    Max Montague d. Wayne Chang   6-3; 6-4
  R1    Jay Henton d. Miles Abell   6-1; 6-1
  R1    (17) Chris Dale d. Will Stein   6-7; 6-2; 12-10
  R1    Jake Golman d. Christopher Carrillo   6-3; 6-1
  R1    Nathaniel Lammons d. Joey Hendrie   6-0; 6-1
  R1    Sean Liu d. Mitchell Martell   6-3; 6-1
  R1    Josh Fischer d. Connor Bond   6-2; 6-1
  R1    Rasaki Gbadamosi d. Drew Reid   6-4; 6-4
  R1    Tyler Hughes d. Kyle Clark   6-1; 6-3
  R1    Yoshihiro Murakami d. Michael Ortiz   6-1; 7-5
  R1    Ryan Brunson d. Trent Schussler   1-6; 6-4; 10-5
  R1    (17) Jorge Salazar d. Peter Lanasa   6-0; 6-1


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on June 22, 2010 at 3:27 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative