Midwest Closed BG18,16 Chmp.
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (10) Michael Redlicki d. (2) Robert Stineman   6-3; 6-7(6); 6-3
  PL    (3) Joey Fritz d. Zachary Mueck   5-7; 6-0; 6-4
  SF    (2) Robert Stineman d. (3) Joey Fritz   6-1; 6-3
  SF    (10) Michael Redlicki d. Zachary Mueck   7-6(4); 6-3
  QF    (2) Robert Stineman d. (5) Aaron Pfister   6-3; 3-6; 6-4
  QF    (3) Joey Fritz d. (22) Michael Fredericka   6-2; 6-1
  QF    Zachary Mueck d. (13) Ben Hoogland   4-6; 7-6(1); 7-5
  QF    (10) Michael Redlicki d. (15) Douglas Barnard   6-2; 6-2
  16    (2) Robert Stineman d. (20) Ethan Dunbar   7-5; 6-1
  16    (5) Aaron Pfister d. (12) Ryan Bandy   6-3; 6-4
  16    (3) Joey Fritz d. (9) Augie Bloom   6-7(3); 6-3; 7-6(5)
  16    (22) Michael Fredericka d. (8) Jimmy Roebker   4-6; 7-6(3); 6-4
  16    Zachary Mueck d. (11) Drew Lied   6-4; 6-4
  16    (13) Ben Hoogland d. Tyler Gardiner   7-5; 1-6; 6-2
  16    (10) Michael Redlicki d. (7) Justin Rossi   1-6; 6-3; 6-3
  16    (15) Douglas Barnard d. (17) Kevin Metka   6-3; 6-2
  32    (2) Robert Stineman d. (26) Tommy Marx   6-1; 6-0
  32    (20) Ethan Dunbar d. (16) Joseph Dube   6-3; 6-2
  32    (5) Aaron Pfister d. Adam Reinhart   6-3; 6-2
  32    (12) Ryan Bandy d. Michael Moe   6-1; 6-1
  32    (3) Joey Fritz d. (29) Marc Shideler   6-3; 7-5
  32    (9) Augie Bloom d. (18) Andrew Scholnick   6-4; 6-4
  32    (8) Jimmy Roebker d. (28) Evan Hawkins   7-5; 6-3
  32    (22) Michael Fredericka d. (14) Tim Kopinski   6-2; 6-4
  32    (11) Drew Lied d. (19) Aaron Hendrick   6-3; 6-3
  32    Zachary Mueck d. Alex Aleman   6-1; 6-3
  32    (13) Ben Hoogland d. Ian Tesmond   6-2; 6-4
  32    Tyler Gardiner d. (4) Christopher Diaz   6-4; 1-6; 6-2
  32    (10) Michael Redlicki d. (31) Juan Guerra   6-2; 6-1
  32    (7) Justin Rossi d. (23) Benjamin Quazzo   6-3; 6-1
  32    (15) Douglas Barnard d. Mihir Kumar   4-6; 6-3; 6-2
  32    (17) Kevin Metka d. Douglas Zade   7-5; 6-3
  64    (2) Robert Stineman d. Connor Andrews   6-0; 6-0
  64    (26) Tommy Marx d. Christopher Bertolini   6-1; 6-2
  64    (16) Joseph Dube d. Billy Weldon   6-4; 6-3
  64    (20) Ethan Dunbar d. Brantner Jones   7-6(6); 6-3
  64    (5) Aaron Pfister d. Patrick Elliott   6-0; 6-3
  64    Adam Reinhart d. (32) Evan Bechtel   6-1; 6-0
  64    (12) Ryan Bandy d. Harris Jadun   6-2; 7-5
  64    Michael Moe d. Nolan Marks   3-6; 6-0; 6-3
  64    (3) Joey Fritz d. Sam Bloom   6-2; 6-0
  64    (29) Marc Shideler d. Johnny McDonald   6-3; 6-2
  64    (9) Augie Bloom d. Raymond Leonard   6-1; 2-6; 7-5
  64    (18) Andrew Scholnick d. David Carswell   6-2; 6-3
  64    (8) Jimmy Roebker d. Ryan Richmond   Wo (ill)
  64    (28) Evan Hawkins d. Patrick Cole   6-0; 6-0
  64    (14) Tim Kopinski d. Mitchell Petersen   6-0; 2-6; 6-1
  64    (22) Michael Fredericka d. Ian Wagner   6-3; 6-1
  64    (19) Aaron Hendrick d. Jeffrey Schorsch   6-0; 7-5
  64    (11) Drew Lied d. Sam Rutter   6-0; 7-5
  64    Zachary Mueck d. (25) Austin Woldmoe   6-2; 2-6; 6-4
  64    Alex Aleman d. Casey Cempre   6-2; 6-2
  64    Ian Tesmond d. (30) Aidan Koross   6-4; 6-2
  64    (13) Ben Hoogland d. Mason Bourbon   6-0; 6-0
  64    Tyler Gardiner d. (21) Colton Buffington   6-4; 6-4
  64    (4) Christopher Diaz d. Derek Reinbold   6-0; 6-0
  64    (31) Juan Guerra d. Ethan Niquet   6-4; 6-3
  64    (10) Michael Redlicki d. Hunter Bielfield   6-2; 6-3
  64    (23) Benjamin Quazzo d. Frederick Abunku   6-4; 7-6(3)
  64    (7) Justin Rossi d. James Stark   6-2; 6-0
  64    Mihir Kumar d. (27) Jack Larsen   6-1; 6-2
  64    (15) Douglas Barnard d. Jeffrey Loduca   6-3; 6-2
  64    (17) Kevin Metka d. Luke Gensburg   6-4; 7-5
  64    Douglas Zade d. (33) Sam Pecyna   6-1; 6-2
  128    (2) Robert Stineman d. Christopher Pratt   6-3; 6-2
  128    Connor Andrews d. Lawson Barter   6-4; 6-3
  128    (26) Tommy Marx d. William Mirkin   6-2; 6-1
  128    Christopher Bertolini d. James Konarske   6-3; 6-1
  128    (16) Joseph Dube d. Samuel Ubersax   6-2; 1-6; 6-0
  128    Billy Weldon d. Grant Veltman   6-1; 6-4
  128    (20) Ethan Dunbar d. David Darling   6-0; 6-1
  128    Brantner Jones d. Jacob Bradley   6-4; 6-1
  128    (5) Aaron Pfister d. Travis Mandrell   6-0; 6-3
  128    Patrick Elliott d. Jay Joshi   6-3; 6-2
  128    (32) Evan Bechtel d. Michael Treis   6-3; 7-5
  128    Adam Reinhart d. Peter Heidrich   6-2; 6-2
  128    (12) Ryan Bandy d. Colin Bernier   6-0; 6-1
  128    Harris Jadun d. Cameron Laktash   6-0; 6-0
  128    Nolan Marks d. (24) Jamison Clark   6-7(8); 6-4; 6-3
  128    Michael Moe d. Daniel Ballantine   6-3; 0-6; 6-3
  128    (3) Joey Fritz d. Aurko Joshi   6-3; 6-1
  128    Sam Bloom d. Trey Keating   6-1; 6-1
  128    (29) Marc Shideler d. Eric Klawitter   4-6; 6-2; 6-2
  128    Johnny McDonald d. Christian Lynn   6-1; 6-2
  128    (9) Augie Bloom d. Rollin Baker   6-1; 6-4
  128    Raymond Leonard d. Andrew Streeter   5-7; 6-4; 6-2
  128    (18) Andrew Scholnick d. Hayden Esker   6-1; 6-1
  128    David Carswell d. Stephen Washuta   6-4; 7-6(1)
  128    (8) Jimmy Roebker d. Damon Niquet   6-4; 6-1
  128    Ryan Richmond d. Khang Thai   7-6(4); 6-2
  128    (28) Evan Hawkins d. Chikara Oshima   6-2; 6-1
  128    Patrick Cole d. Nicholas Strange   6-2; 7-5
  128    (14) Tim Kopinski d. Stratton Gilmore   6-1; 6-0
  128    Mitchell Petersen d. Sam Vaughn   6-2; 6-1
  128    (22) Michael Fredericka d. David Packowitz   6-2; 6-2
  128    Ian Wagner d. J.P. Gurnee   6-1; 6-1
  128    Jeffrey Schorsch d. Chris Song   7-5; 6-3
  128    (19) Aaron Hendrick d. James Ramey   6-2; 6-2
  128    Sam Rutter d. Bobby Brooks   6-0; 6-3
  128    (11) Drew Lied d. Ross Putterman   7-5; 6-3
  128    Zachary Mueck d. Andrew Darrell   6-1; 6-1
  128    (25) Austin Woldmoe d. Bryan Miles   6-0; 6-0
  128    Casey Cempre d. Samuel Walker   6-2; 4-6; 6-1
  128    Alex Aleman d. (6) Brandon Debot   6-1; 7-5
  128    Ian Tesmond d. Connor Peck   6-2; 6-3
  128    (30) Aidan Koross d. Christopher Federighi   6-3; 6-4
  128    Mason Bourbon d. Graham Gettel   3-6; 6-3; 6-4
  128    (13) Ben Hoogland d. Oliver Gunter   6-0; 6-1
  128    Tyler Gardiner d. Charlie Marks   6-2; 6-0
  128    (21) Colton Buffington d. Aaron Anderson   6-2; 6-0
  128    Derek Reinbold d. Andy Wall   6-2; 6-1
  128    (4) Christopher Diaz d. Chase Emerson   6-0; 6-4
  128    Ethan Niquet d. Matt Sherba   6-3; 6-3
  128    (31) Juan Guerra d. Benjamin Yue   7-5; 6-2
  128    Hunter Bielfield d. William Jung   6-2; 6-1
  128    (10) Michael Redlicki d. Alex Toliver   6-0; 6-2
  128    Frederick Abunku d. Alec Siegel   6-1; 6-0
  128    (23) Benjamin Quazzo d. Michael Vale   6-2; 6-4
  128    James Stark d. Benton Benalcazar   6-3; 6-4
  128    (7) Justin Rossi d. Donnie Fedrigon   6-0; 6-0
  128    Mihir Kumar d. Ben Shklyar   6-2; 1-6; 6-1
  128    (27) Jack Larsen d. Tyler Anderson   6-2; 6-3
  128    Jeffrey Loduca d. Nicholas Szczurek   2-6; 7-5; 6-1
  128    (15) Douglas Barnard d. Tim Noack   6-3; 6-3
  128    Luke Gensburg d. David Hoops   6-2; 6-0
  128    (17) Kevin Metka d. Andrew Miron   6-1; 6-0
  128    Douglas Zade d. Kamil Cwikla   6-1; 6-2
  128    (33) Sam Pecyna d. Jacob Laser   6-2; 4-6; 6-3

Consolation:
  SF    (7) Justin Rossi d. Tyler Gardiner   6-7(6); 6-0; 6-4
  SF    (4) Christopher Diaz d. (13) Ben Hoogland   7-6(2); 6-3
  QF    Tyler Gardiner d. (5) Aaron Pfister   6-3; 6-2
  QF    (7) Justin Rossi d. (22) Michael Fredericka   6-4; 6-0
  QF    (13) Ben Hoogland d. (23) Benjamin Quazzo   Wo (ill)
  QF    (4) Christopher Diaz d. (15) Douglas Barnard   2-6; 6-0; 7-6(3)
  QQ    Tyler Gardiner d. (18) Andrew Scholnick   6-2; 6-4
  QQ    (7) Justin Rossi d. Adam Reinhart   6-2Ret (inj)
  QQ    (23) Benjamin Quazzo d. Ian Wagner   6-4; 0-6; 7-6(2)
  QQ    (4) Christopher Diaz d. Alex Aleman   6-0; 2-6; 6-0
  R4    Tyler Gardiner d. (28) Evan Hawkins   6-3; 6-2
  R4    (18) Andrew Scholnick d. (11) Drew Lied   6-3; 6-2
  R4    Adam Reinhart d. (17) Kevin Metka   7-5; 6-2
  R4    (7) Justin Rossi d. Damon Niquet   6-2; 6-1
  R4    Ian Wagner d. (12) Ryan Bandy   Wo (inj)
  R4    (23) Benjamin Quazzo d. (20) Ethan Dunbar   7-5; 6-4
  R4    (4) Christopher Diaz d. (8) Jimmy Roebker   6-2; 6-1
  R4    Alex Aleman d. (9) Augie Bloom   Wo (inj)
  4Q    (28) Evan Hawkins d. (14) Tim Kopinski   6-2; 6-3
  4Q    (18) Andrew Scholnick d. (24) Jamison Clark   6-4; 7-5
  4Q    Adam Reinhart d. (21) Colton Buffington   6-1; 6-2
  4Q    Damon Niquet d. (26) Tommy Marx   6-3; 6-0
  4Q    Ian Wagner d. (6) Brandon Debot   7-6(4); 6-3
  4Q    (23) Benjamin Quazzo d. Sam Bloom   3-6; 6-2; 7-5
  4Q    (4) Christopher Diaz d. Patrick Elliott   6-2; 6-1
  4Q    Alex Aleman d. (19) Aaron Hendrick   6-1; 6-3
  R3    (14) Tim Kopinski d. William Mirkin   6-1; 6-4
  R3    (28) Evan Hawkins d. (27) Jack Larsen   3-6; 6-1; 7-6(14)
  R3    (18) Andrew Scholnick d. Frederick Abunku   6-1; 3-6; 6-1
  R3    (24) Jamison Clark d. (29) Marc Shideler   6-4; 6-4
  R3    (21) Colton Buffington d. Michael Moe   6-2; 3-6; 6-0
  R3    Adam Reinhart d. Andrew Streeter   7-6(5); 6-1
  R3    Damon Niquet d. (16) Joseph Dube   6-3; 5-7; 6-1
  R3    (26) Tommy Marx d. David Packowitz   5-7; 6-3; 6-2
  R3    Ian Wagner d. Douglas Zade   6-2; 3-6; 6-1
  R3    (6) Brandon Debot d. Mihir Kumar   4-6; 6-2; 6-3
  R3    (23) Benjamin Quazzo d. Raymond Leonard   6-3; 6-3
  R3    Sam Bloom d. (31) Juan Guerra   6-1; -6(6); 6-2
  R3    (4) Christopher Diaz d. Nolan Marks   6-3; 6-2
  R3    Patrick Elliott d. Ian Tesmond   7-6(3); 6-2
  R3    Alex Aleman d. Billy Weldon   6-0; 6-1
  R3    (19) Aaron Hendrick d. Christopher Bertolini   6-3; 6-7(3); 6-2
  3Q    William Mirkin d. Christopher Pratt   7-6(3); 6-2
  3Q    (27) Jack Larsen d. Samuel Ubersax   6-2; 7-5
  3Q    Frederick Abunku d. Jay Joshi   6-0; 6-1
  3Q    (24) Jamison Clark d. Hunter Bielfield   6-2Ret (inj)
  3Q    (21) Colton Buffington d. Trey Keating   6-2; 6-3
  3Q    Andrew Streeter d. (30) Aidan Koross   6-1; 6-0
  3Q    Damon Niquet d. Nicholas Strange   6-3; 6-3
  3Q    David Packowitz d. Stratton Gilmore   6-1; 6-3
  3Q    Ian Wagner d. Ross Putterman   7-6(5); 6-2
  3Q    (6) Brandon Debot d. Andrew Darrell   1-6; 6-3; 6-3
  3Q    Raymond Leonard d. Connor Peck   6-4; 6-2
  3Q    Sam Bloom d. Johnny McDonald   6-2; 6-0
  3Q    Nolan Marks d. Harris Jadun   6-4; 7-5
  3Q    Patrick Elliott d. (32) Evan Bechtel   -6(5; 6-3; 6-4
  3Q    Billy Weldon d. Brantner Jones   6-1; -6(2); 6-3
  3Q    Christopher Bertolini d. Connor Andrews   6-1; 6-1
  R2    Christopher Pratt d. (33) Sam Pecyna   6-2; 6-4
  R2    William Mirkin d. Luke Gensburg   6-4; 6-2
  R2    Samuel Ubersax d. Jeffrey Loduca   6-4; 6-2
  R2    (27) Jack Larsen d. David Darling   7-5; 6-2
  R2    Jay Joshi d. James Stark   6-2; 6-1
  R2    Frederick Abunku d. Peter Heidrich   6-2; 6-0
  R2    Hunter Bielfield d. Colin Bernier   6-1; 6-4
  R2    (24) Jamison Clark d. Ethan Niquet   6-4; 6-1
  R2    Trey Keating d. Derek Reinbold   6-4; 6-3
  R2    (21) Colton Buffington d. Eric Klawitter   6-3; 6-1
  R2    Andrew Streeter d. Mason Bourbon   6-1; 6-1
  R2    (30) Aidan Koross d. Stephen Washuta   6-3; 6-3
  R2    Damon Niquet d. Casey Cempre   6-1; 5-7; 6-4
  R2    Nicholas Strange d. (25) Austin Woldmoe   Wo (ill)
  R2    Stratton Gilmore d. Sam Rutter   6-1; 6-1
  R2    David Packowitz d. Jeffrey Schorsch   6-4; 6-2
  R2    Ian Wagner d. James Ramey   4-6; 6-4; 6-3
  R2    Ross Putterman d. Mitchell Petersen   6-4; 2-6; 7-5
  R2    Andrew Darrell d. Patrick Cole   6-4; 6-1
  R2    (6) Brandon Debot d. Ryan Richmond   Wo (ill)
  R2    Connor Peck d. David Carswell   Wo (inj)
  R2    Raymond Leonard d. Graham Gettel   Wo (inj)
  R2    Johnny McDonald d. Charlie Marks   5-7; 6-3; 6-0
  R2    Sam Bloom d. Chase Emerson   6-3; 7-5
  R2    Nolan Marks d. Benjamin Yue   6-2; 6-4
  R2    Harris Jadun d. Alex Toliver   6-3; 6-4
  R2    (32) Evan Bechtel d. Alec Siegel   6-3; 6-4
  R2    Patrick Elliott d. Benton Benalcazar   6-4; 6-0
  R2    Brantner Jones d. Ben Shklyar   7-6(5); 6-1
  R2    Billy Weldon d. Tim Noack   6-1; 7-6(3)
  R2    Christopher Bertolini d. Andrew Miron   7-5; 4-6; 6-2
  R2    Connor Andrews d. Jacob Laser   6-2; 6-3
  R1    Christopher Pratt d. Lawson Barter   6-4; 4-6; 6-1
  R1    William Mirkin d. James Konarske   6-2; 6-2
  R1    Samuel Ubersax d. Grant Veltman   6-4; 6-2
  R1    David Darling d. Jacob Bradley   4-6; 6-2; 6-3
  R1    Jay Joshi d. Travis Mandrell   Wo (inj)
  R1    Peter Heidrich d. Michael Treis   6-2; 6-1
  R1    Colin Bernier d. Cameron Laktash   6-3; 6-0
  R1    (24) Jamison Clark d. Daniel Ballantine   6-3; 6-1
  R1    Trey Keating d. Aurko Joshi   6-3; 6-4
  R1    Eric Klawitter d. Christian Lynn   6-3; 6-0
  R1    Andrew Streeter d. Rollin Baker   6-0; 6-2
  R1    Stephen Washuta d. Hayden Esker   7-5; 6-4
  R1    Damon Niquet d. Khang Thai   6-0; 7-6(2)
  R1    Nicholas Strange d. Chikara Oshima   7-6(3); 6-3
  R1    Stratton Gilmore d. Sam Vaughn   6-1; 6-1
  R1    David Packowitz d. J.P. Gurnee   6-0; 6-0
  R1    James Ramey d. Chris Song   6-2; 6-2
  R1    Ross Putterman d. Bobby Brooks   6-3; 6-1
  R1    Andrew Darrell d. Bryan Miles   7-6(2); 6-0
  R1    (6) Brandon Debot d. Samuel Walker   6-2; 6-3
  R1    Connor Peck d. Christopher Federighi   6-2; 6-1
  R1    Graham Gettel d. Oliver Gunter   7-5; 6-0
  R1    Charlie Marks d. Aaron Anderson   3-6; 6-3; 6-0
  R1    Chase Emerson d. Andy Wall   6-0; 6-0
  R1    Benjamin Yue d. Matt Sherba   6-3; 6-4
  R1    Alex Toliver d. William Jung   6-4; 6-2
  R1    Alec Siegel d. Michael Vale   7-5; 6-1
  R1    Benton Benalcazar d. Donnie Fedrigon   6-0; 6-0
  R1    Ben Shklyar d. Tyler Anderson   6-2Ret (ill)
  R1    Tim Noack d. Nicholas Szczurek   2-6; 6-3; 7-5
  R1    Andrew Miron d. David Hoops   6-0; 6-1
  R1    Jacob Laser d. Kamil Cwikla   6-4; 6-2


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on July 8, 2010 at 12:59 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative