Midwest Closed BG18,16 Chmp.
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (2) Ronnie Schneider d. (3) Christopher Diaz   6-4; 6-4
  PL    (24) Mitchell Petersen d. Yale Goldberg   6-3Ret (inj)
  SF    (2) Ronnie Schneider d. Yale Goldberg   6-1; 6-1
  SF    (3) Christopher Diaz d. (24) Mitchell Petersen   6-3; 6-2
  QF    (2) Ronnie Schneider d. (19) Jack Murray   6-2; 6-4
  QF    Yale Goldberg d. (8) Damon Niquet   6-4; 6-0
  QF    (3) Christopher Diaz d. (12) Jared Hiltzik   7-6(2); 6-2
  QF    (24) Mitchell Petersen d. (14) Brian Page   6-4; 6-2
  16    (2) Ronnie Schneider d. Martin Redlicki   7-5; 6-3
  16    (19) Jack Murray d. (22) John Patrick Mullane   6-3; 6-0
  16    Yale Goldberg d. (13) Edward Covalschi   6-1; 3-6; 6-4
  16    (8) Damon Niquet d. (11) Sam Bloom   6-7(6); 6-2
  16    (12) Jared Hiltzik d. (18) Raymond Leonard   6-0; 6-3
  16    (3) Christopher Diaz d. (21) Tyler Gardiner   7-6(2); 6-4
  16    (14) Brian Page d. (7) Mihir Kumar   7-6(11); 7-6(5)
  16    (24) Mitchell Petersen d. (10) Joseph Dube   6-2; 3-6; 6-4
  32    (2) Ronnie Schneider d. Michael Sellitto   6-2; 6-2
  32    Martin Redlicki d. (31) Julian Childers   6-1; 6-3
  32    (19) Jack Murray d. (6) Michael Fredericka   7-6(15); 7-5
  32    (22) John Patrick Mullane d. (16) Colton Buffington   7-6(2); 3-6; 6-2
  32    Yale Goldberg d. (23) Andrew Scholnick   6-0; 6-3
  32    (13) Edward Covalschi d. (25) Austin Woldmoe   6-4; 6-4
  32    (8) Damon Niquet d. (30) Joshua Cogan   6-2; 6-3
  32    (11) Sam Bloom d. (17) Ian Wagner   7-5; 6-4
  32    (12) Jared Hiltzik d. (27) Harris Jadun   6-4; 6-3
  32    (18) Raymond Leonard d. (5) Tim Kopinski   4-6; 6-3; 6-4
  32    (21) Tyler Gardiner d. (15) Jack Larsen   6-4; 6-3
  32    (3) Christopher Diaz d. William Willson   6-1; 6-2
  32    (14) Brian Page d. (20) Evan Bechtel   5-7; 7-6(5); 7-6(3)
  32    (7) Mihir Kumar d. Brendan Tannenbaum   6-3; 7-6(4)
  32    (10) Joseph Dube d. (26) Elliott Yee   5-7; 7-5; 5-4Ret (inj)
  32    (24) Mitchell Petersen d. (1) Zachary Mueck   1-6; 7-5; 7-5
  64    (2) Ronnie Schneider d. Joseph Van Meter   7-6(5); 6-2
  64    Michael Sellitto d. (28) Benjamin Quazzo   4-6; 6-4; 6-3
  64    Martin Redlicki d. (9) Adam Reinhart   4-6; 6-1; 7-5
  64    (31) Julian Childers d. Conrad Harron   6-1; 6-4
  64    (6) Michael Fredericka d. Michael Moe   6-2; 6-4
  64    (19) Jack Murray d. Mason Bourbon   6-0; 6-3
  64    (16) Colton Buffington d. Bradley Holt   6-4; 6-2
  64    (22) John Patrick Mullane d. Samuel Geier   6-4; 6-4
  64    Yale Goldberg d. (4) Jason Brown   6-4; 6-0
  64    (23) Andrew Scholnick d. Stu Little   7-5; 7-6(4)
  64    (13) Edward Covalschi d. Rafe Mosetick   4-6; 6-1; 6-2
  64    (25) Austin Woldmoe d. Jay Joshi   6-3; 6-4
  64    (8) Damon Niquet d. Michael Baiocchi   6-0; 6-0
  64    (30) Joshua Cogan d. Ben Klein   6-3; 6-2
  64    (11) Sam Bloom d. Patrick Downs   4-6; 6-1; 6-1
  64    (17) Ian Wagner d. Luke Trinka   6-3; 6-1
  64    (27) Harris Jadun d. Timothy Worley   6-1; 6-2
  64    (12) Jared Hiltzik d. Douglas Zade   6-0; 6-0
  64    (18) Raymond Leonard d. Robert Skolik   6-0; 6-3
  64    (5) Tim Kopinski d. David Packowitz   6-2; 6-2
  64    (21) Tyler Gardiner d. Jordan Parker   6-2; 6-3
  64    (15) Jack Larsen d. Santiago Guerra   6-2; 6-3
  64    William Willson d. (32) Michael Treis   7-5; 6-7; 6-2
  64    (3) Christopher Diaz d. Jim Beckwith   6-1; 6-0
  64    (20) Evan Bechtel d. Jacob Wilson   7-6(4); 6-0
  64    (14) Brian Page d. Alex Smith   6-1; 6-2
  64    Brendan Tannenbaum d. Jason Denton   6-0; 6-3
  64    (7) Mihir Kumar d. Arthur Dobradin   6-1; 6-1
  64    (26) Elliott Yee d. Nolan Marks   6-0; 6-1
  64    (10) Joseph Dube d. John Carswell   6-2; 6-1
  64    (24) Mitchell Petersen d. Michael Savaglio   6-1; 6-0
  64    (1) Zachary Mueck d. Mitchell Granger   4-6; 6-1; 6-1
  128    (2) Ronnie Schneider d. Ross Putterman   6-1; 3-6; 6-3
  128    Joseph Van Meter d. Tyler Parks   6-0; 6-4
  128    (28) Benjamin Quazzo d. Andrew Cahn   4-6; 6-4; 6-2
  128    Michael Sellitto d. Patrick Gaffigan   6-4; 6-2
  128    (9) Adam Reinhart d. John Zordani   3-6; 6-4; 6-1
  128    Martin Redlicki d. Tyler Richmond   6-1; 6-1
  128    (31) Julian Childers d. James Stark   6-0; 6-2
  128    Conrad Harron d. Michael Vale   6-3; 6-2
  128    (6) Michael Fredericka d. Devin Bostick   6-3; 6-2
  128    Michael Moe d. Trevor Bowers   5-7; 6-0; 6-2
  128    (19) Jack Murray d. Will Adams   6-1; 6-0
  128    Mason Bourbon d. Leonard Mathews   6-2; 6-2
  128    (16) Colton Buffington d. Jeffrey Loduca   6-2; 6-0
  128    Bradley Holt d. Christopher Bertolini   6-3; 4-6; 6-3
  128    (22) John Patrick Mullane d. Arthur Ozga   6-3; 6-2
  128    Samuel Geier d. Stratton Gilmore   2-6; 6-2; 6-1
  128    (4) Jason Brown d. Trevor Stoimenoff   6-4; 6-3
  128    Yale Goldberg d. Frederick Abunku   6-0; 6-0
  128    (23) Andrew Scholnick d. Christopher Essick   7-5; 6-4
  128    Stu Little d. Robert Jacobson   7-6(3); 6-2
  128    (13) Edward Covalschi d. Westley Adelman   6-1; 6-1
  128    Rafe Mosetick d. Ross Whittaker   6-2; 6-1
  128    (25) Austin Woldmoe d. Ryan Jorgensen   6-2; 6-4
  128    Jay Joshi d. Ryan Heuer   6-3; 6-0
  128    (8) Damon Niquet d. Alekzander Davila   7-6(6); 6-0
  128    Michael Baiocchi d. Luke Hubert   6-0; 6-0
  128    (30) Joshua Cogan d. Joey Leto   6-4; 6-7(5); 6-0
  128    Ben Klein d. Andy Struble   6-3; 6-4
  128    (11) Sam Bloom d. Conner Nagel   6-0; 6-1
  128    Patrick Downs d. Matthew Wareti   6-3; 3-6; 6-4
  128    (17) Ian Wagner d. Brandon Meeker   6-1; 6-2
  128    Luke Trinka d. Garrett Halpert   6-2; 6-3
  128    Timothy Worley d. Phillip Locklear   7-5; 6-4
  128    (27) Harris Jadun d. Miguel Cepeda   6-3; 4-6; 6-3
  128    Douglas Zade d. Donnie Fedrigon   6-0; 6-0
  128    (12) Jared Hiltzik d. Hiromi Nakayama   6-2; 6-2
  128    Robert Skolik d. Brian Kim   6-2; 6-4
  128    (18) Raymond Leonard d. Jeremy Depree   6-4; 6-2
  128    David Packowitz d. Jeffrey Schorsch   6-4; 6-3
  128    (5) Tim Kopinski d. Adam Dahlberg   6-0; 6-1
  128    Jordan Parker d. Andrew Linden   6-4; 6-1
  128    (21) Tyler Gardiner d. Benjamin Foran   6-0; 6-1
  128    Santiago Guerra d. Brian Zak   6-0; 6-1
  128    (15) Jack Larsen d. Brandon Dubuque   6-2; 6-1
  128    William Willson d. Christopher Conley   7-6(2); 6-2
  128    (32) Michael Treis d. Samuel Wampler   6-0; 6-0
  128    Jim Beckwith d. Gordon Zhang   6-2; 6-1
  128    (3) Christopher Diaz d. Christian Woods   6-1; 6-0
  128    Jacob Wilson d. Hayden Esker   6-2; 6-0
  128    (20) Evan Bechtel d. William Lennon   3-6; 6-3; 6-4
  128    Alex Smith d. Kybren Foster   4-6; 7-6(5); 6-3
  128    (14) Brian Page d. Kevin Hodges   6-3; 6-2
  128    Jason Denton d. Aaron Madaris   7-6(5); 6-2
  128    Brendan Tannenbaum d. (29) Alex Aleman   6-3; 6-1
  128    Arthur Dobradin d. Samuel Ubersax   6-2; 6-4
  128    (7) Mihir Kumar d. Aurko Joshi   6-0; 6-3
  128    Nolan Marks d. John Templeman   6-1; 6-3
  128    (26) Elliott Yee d. Fisher Sutherland   6-0; 6-0
  128    John Carswell d. Tony Kostadinov   6-4; 6-2
  128    (10) Joseph Dube d. James Oliver   6-1; 6-0
  128    Michael Savaglio d. Matthew Smith   6-0; 6-0
  128    (24) Mitchell Petersen d. Stephen Washuta   6-1; 6-2
  128    Mitchell Granger d. Eric Marbach   6-0; 6-3
  128    (1) Zachary Mueck d. Casey Cempre   6-0; 6-0

Consolation:
  SF    (8) Damon Niquet d. (21) Tyler Gardiner   6-3; 4-6; 6-3
  SF    (12) Jared Hiltzik d. (14) Brian Page   6-2; 6-0
  QF    (21) Tyler Gardiner d. (19) Jack Murray   Def (ns)
  QF    (8) Damon Niquet d. (7) Mihir Kumar   6-4; 6-2
  QF    (12) Jared Hiltzik d. Martin Redlicki   6-2; 6-2
  QF    (14) Brian Page d. (11) Sam Bloom   6-4; 6-4
  QQ    (21) Tyler Gardiner d. (23) Andrew Scholnick   7-5; 3-6; 7-5
  QQ    (7) Mihir Kumar d. (10) Joseph Dube   7-5; 7-6(4)
  QQ    Martin Redlicki d. (22) John Patrick Mullane   6-2; 3-0Ret (inj)
  QQ    (11) Sam Bloom d. (5) Tim Kopinski   3-6; 6-4; 6-4
  R4    (21) Tyler Gardiner d. Ross Putterman   6-4; 7-6(8)
  R4    (23) Andrew Scholnick d. (18) Raymond Leonard   6-2; 5-7; 6-2
  R4    (10) Joseph Dube d. Frederick Abunku   6-3; 2-6; 6-3
  R4    (7) Mihir Kumar d. (31) Julian Childers   6-1; 6-4
  R4    (22) John Patrick Mullane d. (26) Elliott Yee   6-1; 5-7; 6-2
  R4    Martin Redlicki d. (20) Evan Bechtel   6-3; 6-3
  R4    (11) Sam Bloom d. Bradley Holt   6-3; 6-4
  R4    (5) Tim Kopinski d. (13) Edward Covalschi   6-3; 6-1
  4Q    Ross Putterman d. John Carswell   4-6; 6-4; 6-2
  4Q    (23) Andrew Scholnick d. Will Adams   6-1; 7-5
  4Q    Frederick Abunku d. Jordan Parker   3-6; 6-2; 6-4
  4Q    (31) Julian Childers d. Michael Sellitto   6-1; 6-4
  4Q    (26) Elliott Yee d. Hiromi Nakayama   6-2; 7-5
  4Q    (20) Evan Bechtel d. Brendan Tannenbaum   6-7(5); 6-1; 6-4
  4Q    Bradley Holt d. (15) Jack Larsen   7-5; 6-1; 6-4
  4Q    (5) Tim Kopinski d. (28) Benjamin Quazzo   6-2; 6-4
  R3    Ross Putterman d. (17) Ian Wagner   7-5; 6-4
  R3    John Carswell d. (30) Joshua Cogan   6-1; 6-2
  R3    Will Adams d. (25) Austin Woldmoe   6-2; 6-4
  R3    (23) Andrew Scholnick d. Christopher Bertolini   6-0; 6-0
  R3    Frederick Abunku d. (16) Colton Buffington   7-5; 6-3
  R3    Jordan Parker d. (6) Michael Fredericka   Wo (inj)
  R3    (31) Julian Childers d. David Packowitz   6-1Ret (inj)
  R3    Michael Sellitto d. Conner Nagel   6-3; 6-2
  R3    Hiromi Nakayama d. (1) Zachary Mueck   2-6; 7-6(3); 4-3Ret (inj)
  R3    (26) Elliott Yee d. Jeffrey Schorsch   6-1; 6-2
  R3    Brendan Tannenbaum d. Rafe Mosetick   6-4; 7-5
  R3    (20) Evan Bechtel d. Gordon Zhang   Wo (inj)
  R3    Bradley Holt d. William Willson   6-4; 6-0
  R3    (15) Jack Larsen d. (29) Alex Aleman   6-4; 6-2
  R3    (5) Tim Kopinski d. (9) Adam Reinhart   6-2; 6-1
  R3    (28) Benjamin Quazzo d. (27) Harris Jadun   6-7(5); 7-6(5); 6-4
  3Q    Ross Putterman d. Andrew Cahn   6-0; 6-2
  3Q    John Carswell d. Nolan Marks   6-3; 6-3
  3Q    Will Adams d. Arthur Dobradin   6-2; 6-2
  3Q    Christopher Bertolini d. Jacob Wilson   1-6; 7-6(6); 6-3
  3Q    Frederick Abunku d. (32) Michael Treis   3-6; 6-2; 6-4
  3Q    Jordan Parker d. Santiago Guerra   6-1; 6-4
  3Q    David Packowitz d. Robert Skolik   3-6; 6-3; 6-2
  3Q    Conner Nagel d. Garrett Halpert   6-3; 6-1
  3Q    Hiromi Nakayama d. Luke Trinka   6-4; 6-1
  3Q    Jeffrey Schorsch d. Brian Kim   4-6; 6-3; 6-1
  3Q    Rafe Mosetick d. Jay Joshi   6-1; 6-7(6); 6-2
  3Q    Gordon Zhang d. Stu Little   7-6(6); 6-3
  3Q    Bradley Holt d. William Lennon   6-4; 6-3
  3Q    (29) Alex Aleman d. Michael Moe   6-2; 6-4
  3Q    (9) Adam Reinhart d. Conrad Harron   6-3; 6-4
  3Q    (28) Benjamin Quazzo d. Joseph Van Meter   6-4; 6-2
  R2    Ross Putterman d. Mitchell Granger   6-2; 7-5
  R2    Andrew Cahn d. Michael Savaglio   6-1; 6-1
  R2    John Carswell d. John Zordani   6-2; 6-1
  R2    Nolan Marks d. James Stark   6-3; 7-6(4); 7-5
  R2    Arthur Dobradin d. Devin Bostick   2-6; 7-5; 6-3
  R2    Will Adams d. Jason Denton   6-0; 6-1
  R2    Christopher Bertolini d. Alex Smith   4-6; 7-6(6); 6-2
  R2    Jacob Wilson d. Arthur Ozga   6-3; 6-4
  R2    Frederick Abunku d. Jim Beckwith   6-4; 6-1
  R2    (32) Michael Treis d. Christopher Essick   1-6; 7-5; 6-3
  R2    Santiago Guerra d. Ross Whittaker   4-6; 6-3; 7-5
  R2    Jordan Parker d. Ryan Jorgensen   6-3; 4-6; 6-3
  R2    David Packowitz d. Alekzander Davila   6-2; 6-1
  R2    Robert Skolik d. Joey Leto   7-5; 6-3
  R2    Conner Nagel d. Douglas Zade   Wo (inj)
  R2    Garrett Halpert d. Timothy Worley   6-1; 7-6(4)
  R2    Luke Trinka d. Miguel Cepeda   6-0; 6-1
  R2    Hiromi Nakayama d. Patrick Downs   6-2Ret (inj)
  R2    Brian Kim d. Ben Klein   6-1; 6-3
  R2    Jeffrey Schorsch d. Michael Baiocchi   6-4; 1-6; 6-2
  R2    Jay Joshi d. Andrew Linden   6-3; 7-6(3)
  R2    Rafe Mosetick d. Brandon Dubuque   6-0; 6-1
  R2    Stu Little d. Christopher Conley   6-4; 6-2
  R2    Gordon Zhang d. (4) Jason Brown   Wo (inj)
  R2    William Lennon d. Samuel Geier   7-5; 6-4
  R2    Bradley Holt d. Kybren Foster   6-2; 6-0
  R2    (29) Alex Aleman d. Mason Bourbon   6-0; 6-3
  R2    Michael Moe d. Aurko Joshi   6-2; 6-4
  R2    Conrad Harron d. Fisher Sutherland   6-1; 6-0
  R2    (9) Adam Reinhart d. Tony Kostadinov   7-5; 6-4
  R2    (28) Benjamin Quazzo d. Stephen Washuta   6-1; 5-7; 6-4
  R2    Joseph Van Meter d. Eric Marbach   6-1; 6-2
  R1    Ross Putterman d. Tyler Parks   6-2; 6-1
  R1    Andrew Cahn d. Patrick Gaffigan   6-3; 6-0
  R1    John Zordani d. Tyler Richmond   6-2; 7-6(2))
  R1    James Stark d. Michael Vale   6-0; 6-2
  R1    Devin Bostick d. Trevor Bowers   6-4; 6-3
  R1    Will Adams d. Leonard Mathews   6-2; 6-0
  R1    Christopher Bertolini d. Jeffrey Loduca   -6(7; 6-1; 6-1
  R1    Arthur Ozga d. Stratton Gilmore   6-2; 7-5
  R1    Frederick Abunku d. Trevor Stoimenoff   7-6(5); 6-3
  R1    Christopher Essick d. Robert Jacobson   -6(5); 6-4; 7-5
  R1    Ross Whittaker d. Westley Adelman   6-4; 6-4
  R1    Ryan Jorgensen d. Ryan Heuer   6-1; 6-0
  R1    Alekzander Davila d. Luke Hubert   6-4; 6-1
  R1    Joey Leto d. Andy Struble   7-5; 6-4
  R1    Conner Nagel d. Matthew Wareti   2-6; 6-3; 6-0
  R1    Garrett Halpert d. Brandon Meeker   6-3; 6-2
  R1    Miguel Cepeda d. Phillip Locklear   6-2; 6-1
  R1    Hiromi Nakayama d. Donnie Fedrigon   6-1; 6-0
  R1    Brian Kim d. Jeremy Depree   6-4; 6-2
  R1    Jeffrey Schorsch d. Adam Dahlberg   6-4; 6-4
  R1    Andrew Linden d. Benjamin Foran   6-3; 6-4
  R1    Brandon Dubuque d. Brian Zak   6-1; 6-0
  R1    Christopher Conley d. Samuel Wampler   6-1; 6-1
  R1    Gordon Zhang d. Christian Woods   6-2; 6-0
  R1    William Lennon d. Hayden Esker   6-0; 6-1
  R1    Kybren Foster d. Kevin Hodges   6-4; -6(7); 6-1
  R1    (29) Alex Aleman d. Aaron Madaris   6-0; 6-1
  R1    Aurko Joshi d. Samuel Ubersax   6-3; 6-2
  R1    Fisher Sutherland d. John Templeman   6-2; 6-2
  R1    Tony Kostadinov d. James Oliver   6-4; 7-5
  R1    Stephen Washuta d. Matthew Smith   6-1; 6-4
  R1    Eric Marbach d. Casey Cempre   6-3; 1-6; 7-6


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on July 1, 2011 at 1:54 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative