USTA B18-16 National Clay Court Chmps.
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (1) Alexios Halebian d. (10) Brett Clark   7-6; 6-4
  PL    (16) Gordon Watson d. (15) Hunter Callahan   2-1Ret (inj)
  SF    (10) Brett Clark d. (16) Gordon Watson   6-2; 6-4
  SF    (1) Alexios Halebian d. (15) Hunter Callahan   6-3; 6-1
  QF    (10) Brett Clark d. Jeremy Efferding   7-5; 6-1
  QF    (16) Gordon Watson d. (17) Nick Wood   6-3; 6-3
  QF    (15) Hunter Callahan d. (7) Michael Redlicki   6-2; 6-4
  QF    (1) Alexios Halebian d. Thai Kwiatkowski   6-0; 6-4
  16    Jeremy Efferding d. Spencer Newman   Wo (inj)
  16    (10) Brett Clark d. (8) Christopher Haworth   7-5; 6-2
  16    (17) Nick Wood d. Jared Hiltzik   7-6; 6-3
  16    (16) Gordon Watson d. (17) Alexander Steinroeder   6-1; 6-2
  16    (7) Michael Redlicki d. Michael Rinaldi   6-4; 6-1
  16    (15) Hunter Callahan d. Will Neuner   7-5; 6-3
  16    Thai Kwiatkowski d. (17) Alex Sidney   6-0; 6-3
  16    (1) Alexios Halebian d. (14) Sean Karl   7-6; 6-7; 6-3
  32    Jeremy Efferding d. Jonathan Ho   6-1; 4-6; 6-2
  32    Spencer Newman d. (17) Garrett Patton   6-2; 7-6
  32    (8) Christopher Haworth d. Matthew Barry   6-1; 6-1
  32    (10) Brett Clark d. (17) Garrett Gordon   6-4; 6-2
  32    (17) Nick Wood d. (4) Anthony Tsodikov   6-2; 6-3
  32    Jared Hiltzik d. Andrew Ball   6-3; 6-4
  32    (17) Alexander Steinroeder d. Stuart Kenyon   6-2; 7-5
  32    (16) Gordon Watson d. Spencer Papa   4-6; 6-4; 6-1
  32    Michael Rinaldi d. (17) Vikram Hundal   6-0; 6-7; 6-3
  32    (7) Michael Redlicki d. Jeffrey Offerdahl   6-0; 6-2
  32    (15) Hunter Callahan d. (17) Trey Strobel   6-1; 6-3
  32    Will Neuner d. (3) Zack McCourt   3-6; 7-6; 7-5
  32    (17) Alex Sidney d. (9) Connor Farren   7-5; 6-3
  32    Thai Kwiatkowski d. (17) John Richmond   6-1; 6-2
  32    (14) Sean Karl d. (17) Van Damrongsri   6-3; 6-4
  32    (1) Alexios Halebian d. (17) Roy Lederman   6-4; 6-3
  64    Jeremy Efferding d. (2) Emmett Egger   6-2; 2-6; 6-4
  64    Jonathan Ho d. (17) Alexander Petrone   6-4; 7-5
  64    Spencer Newman d. Jordan Daigle   6-2; 6-1
  64    (17) Garrett Patton d. Andrew Goodwin   7-6; 6-4
  64    (8) Christopher Haworth d. Becker O'Shaughnessey   7-6; 6-0
  64    Matthew Barry d. Colin Edwards   6-1; 6-2
  64    (10) Brett Clark d. Alexander Van Cott   6-0; 6-3
  64    (17) Garrett Gordon d. Elliott Yee   3-6; 6-4; 6-1
  64    (4) Anthony Tsodikov d. Nicolas Montoya   6-3; 6-1
  64    (17) Nick Wood d. Kyle Berman   6-4; 6-2
  64    Jared Hiltzik d. (12) Anthony Delcore   6-1; 6-1
  64    Andrew Ball d. Blaine Willenborg   6-1; 6-4
  64    Stuart Kenyon d. Charlie Ghriskey   7-6; 4-6; 1-1Ret (inj)
  64    (17) Alexander Steinroeder d. Fernando Sunago   6-2; 7-6
  64    (16) Gordon Watson d. Brendan McClain   6-2; 6-4
  64    Spencer Papa d. (17) Kristofer Yee   6-2; 6-3
  64    (17) Vikram Hundal d. Nicholas Mahlangu   6-2; 6-2
  64    Michael Rinaldi d. (11) Nicholas Naumann   6-4; 6-4
  64    Jeffrey Offerdahl d. Thomas Nath   7-5; 6-4
  64    (7) Michael Redlicki d. Morgan Mays   6-4; 6-4
  64    (17) Trey Strobel d. Cameron Tehrani   6-1; 6-1
  64    (15) Hunter Callahan d. Dylan Gunning   6-4; 6-2
  64    Will Neuner d. (17) Winston Lin   6-2; 4-6; 6-4
  64    (3) Zack McCourt d. Eric Rubin   6-3; 6-0
  64    (17) Alex Sidney d. Robbie Mudge   6-3; 6-3
  64    (9) Connor Farren d. Naveen Beasley   7-6; 6-3
  64    (17) John Richmond d. Ian Van Cott   6-1; 6-1
  64    Thai Kwiatkowski d. Kevin Wang   6-1; 6-3
  64    (17) Van Damrongsri d. Ben Gilman   6-1; 6-4
  64    (14) Sean Karl d. Collin Johns   6-4; 6-3
  64    (17) Roy Lederman d. Josh Levine   6-3; 6-2
  64    (1) Alexios Halebian d. Zachary Krumholz   6-1; 6-3
  128    (2) Emmett Egger d. Yates Johnson   6-1; 6-2
  128    Jeremy Efferding d. Kyle Johnson   7-5; 6-3
  128    (17) Alexander Petrone d. Jacob Behal   6-3; 6-0
  128    Jonathan Ho d. Ryan Miller   6-2; 6-3
  128    Spencer Newman d. (13) Nolan Paige   6-2; 6-2
  128    Jordan Daigle d. Bert Vancura   6-4; 1-6; 7-6
  128    (17) Garrett Patton d. Austin Kaplan   6-1; 3-6; 6-2
  128    Andrew Goodwin d. Andrew Cahn   3-6; 6-3; 6-2
  128    (8) Christopher Haworth d. Aaron Gomez   7-6; 6-4
  128    Becker O'Shaughnessey d. David Doehring   6-1; 4-6; 6-4
  128    Colin Edwards d. (17) Casey Kay   6-2; 7-5
  128    Matthew Barry d. Mihir Kumar   2-6; 7-5; 1-0Ret (ill)
  128    (10) Brett Clark d. John Hotard   6-3; 6-1
  128    Alexander Van Cott d. Tanner Brown   7-6; 6-4
  128    (17) Garrett Gordon d. Gustavo Gonzalez   6-2; 6-3
  128    Elliott Yee d. Mitchel Knight   6-2; 6-3
  128    (4) Anthony Tsodikov d. Brett Bacharach   6-3; 6-3
  128    Nicolas Montoya d. Erik Nordahl   6-7; 6-2; 6-3
  128    (17) Nick Wood d. Daniel McCall   6-4; 6-2
  128    Kyle Berman d. Ross Putterman   7-5; 6-1
  128    (12) Anthony Delcore d. Ryan Shane   6-4; 6-1
  128    Jared Hiltzik d. Nathaniel Lammons   6-3; 6-3
  128    Andrew Ball d. (17) Henry Steer   6-2; 6-3
  128    Blaine Willenborg d. Harrison Kennedy   3-6; 6-3; 2-0Ret (inj)
  128    Charlie Ghriskey d. (6) Danny Riggs   7-5; 6-2
  128    Stuart Kenyon d. Jason Brown   6-4; 4-6; 7-6
  128    (17) Alexander Steinroeder d. Ashok Narayana   4-6; 6-4; 7-5
  128    Fernando Sunago d. Tyler Kratky   1-6; 6-1; 6-4
  128    (16) Gordon Watson d. John Patrick Mullane   6-3; 6-1
  128    Brendan McClain d. Joe Dorn   6-0; 6-0
  128    (17) Kristofer Yee d. Jeffrey Brown   6-0; 6-3
  128    Spencer Papa d. Taylor Shamshiri   6-2; 6-3
  128    Nicholas Mahlangu d. Thomas Caputo   6-0; 6-3
  128    (17) Vikram Hundal d. Evan Bechtel   6-2; 6-0
  128    Michael Rinaldi d. Daniel Hirschberg   6-0; 6-2
  128    (11) Nicholas Naumann d. Nathan Rakitt   7-5; 6-3
  128    Thomas Nath d. Matt Waddell   6-3; 2-6; 6-1
  128    Jeffrey Offerdahl d. (17) Nicholas Hu   6-3; 6-3
  128    Morgan Mays d. Max Vogt   6-4; 6-1
  128    (7) Michael Redlicki d. Austin Ansari   6-1; 6-3
  128    Cameron Tehrani d. Bradford Zitsch   6-2; 4-6; 6-2
  128    (17) Trey Strobel d. Jensen Reiter   6-3; 6-4
  128    Dylan Gunning d. Imanol Arconada   7-5; 2-6; 7-5
  128    (15) Hunter Callahan d. Andrew Yaraghi   6-0; 2-6; 6-2
  128    Will Neuner d. Brandon Sutter   6-4; 7-5
  128    (17) Winston Lin d. Christopher Cox   6-4; 6-7; 6-3
  128    Eric Rubin d. Robert Dubuque   6-4; 6-2
  128    (3) Zack McCourt d. Nolan Bauer   6-2; 6-2
  128    Robbie Mudge d. Arjun Bal   6-0; 6-2
  128    (17) Alex Sidney d. Adam Reinhart   7-5; 6-3
  128    Naveen Beasley d. Benjamin Quazzo   6-2; 4-6; 7-6
  128    (9) Connor Farren d. Hunter Goertz   6-3; 6-4
  128    Ian Van Cott d. Michael Riechmann   6-3; 6-0
  128    (17) John Richmond d. Matthew Dunn   6-0; 6-1
  128    Kevin Wang d. Miles Ransom   7-5; 6-3
  128    Thai Kwiatkowski d. (5) Andrew Adams   7-6; 0-6; 6-3
  128    Ben Gilman d. Will Welte   6-3; 6-4
  128    (17) Van Damrongsri d. Matthew Saiontz   6-3; 6-4
  128    Collin Johns d. Kyle Hoffman   7-6; 6-4
  128    (14) Sean Karl d. Alexander Tsai   6-2; 6-2
  128    Josh Levine d. Hunter Johnson   7-6; 6-2
  128    (17) Roy Lederman d. Brian Page   6-3; 6-0
  128    Zachary Krumholz d. Damon Niquet   6-3; 6-3
  128    (1) Alexios Halebian d. Charles Depaolo   6-3; 6-3
  256    Yates Johnson d. Nathan Law   6-1; 5-7; 6-2
  256    Kyle Johnson d. Howard Weiss   4-6; 6-2; 6-1
  256    Jacob Behal d. John Nowak   6-1; 6-2
  256    Jonathan Ho d. Colton Buffington   6-1; 6-2
  256    Spencer Newman d. Gannon Daynes   6-1; 6-0
  256    Jordan Daigle d. Sam Bloom   2-6; 6-3; 6-4
  256    Austin Kaplan d. Joshua Dancu   4-6; 6-4; 6-2
  256    Andrew Goodwin d. Derek Klein   3-6; 6-4; 6-3
  256    Aaron Gomez d. Robert Simon   6-1; 6-0
  256    David Doehring d. Tucker Saxon   7-5; 6-2
  256    Colin Edwards d. Jayabharath Billa   4-6; 7-6; 6-1
  256    Mihir Kumar d. Brandon Clark   6-0; 6-1
  256    John Hotard d. Jacob Hedderig   6-3; 6-3
  256    Alexander Van Cott d. Kosuke Hasegawa   7-5; 6-0
  256    Gustavo Gonzalez d. Dominic Patrick   1-6; 6-4; 6-4
  256    Mitchel Knight d. Aaron Chaffee   6-4; 4-6; 6-3
  256    Brett Bacharach d. Hudson Barnhart   3-6; 7-5; 6-3
  256    Nicolas Montoya d. Austin Jones   6-4; 6-3
  256    Daniel McCall d. Wade Heerboth   6-2; 6-2
  256    Ross Putterman d. Corey Robinson   6-3; 6-2
  256    Ryan Shane d. Sean Kolar   6-3; 6-3
  256    Jared Hiltzik d. Seth Stolar   6-3; 6-0
  256    Andrew Ball d. David Packowitz   6-1; 6-2
  256    Harrison Kennedy d. Eduardo Irizarry   6-1; 6-3
  256    Charlie Ghriskey d. Jonathan Hammel   6-3; 6-3
  256    Stuart Kenyon d. Marshall Sharp   6-2; 6-2
  256    Ashok Narayana d. Daniel Collins   6-1; 6-1
  256    Fernando Sunago d. Steven Patrick   2-6; 6-2; 6-1
  256    John Patrick Mullane d. Christopher Seitz   6-3; 4-6; 6-4
  256    Brendan McClain d. Maxwell Macey   6-0; 6-2
  256    Jeffrey Brown d. Freddy Marcinkowski   6-3; 6-4
  256    Spencer Papa d. Andrew Scholnick   6-1; 6-2
  256    Nicholas Mahlangu d. Kenneth Sabacinski   6-3; 6-4
  256    Evan Bechtel d. Jackson Murphy   4-6; 7-5; 6-2
  256    Michael Rinaldi d. Jordan Kaufman   6-3; 6-1
  256    Nathan Rakitt d. David Kelleher   4-6; 6-1; 6-0
  256    Matt Waddell d. Boris Bogomolov   6-2; 6-4
  256    Jeffrey Offerdahl d. Jonathan Carcione   3-6; 6-0; 7-6
  256    Morgan Mays d. Josh Hagar   6-2; 7-5
  256    Austin Ansari d. Eric Halpern   7-6; 6-4
  256    Cameron Tehrani d. D. Harrison. McCormick   4-6; 6-0; 7-5
  256    Jensen Reiter d. Jordan Smith   7-5; 6-2
  256    Imanol Arconada d. Behzad Minavi   6-1; 6-2
  256    Andrew Yaraghi d. Tony Kostadinov   3-6; 6-3; 6-4
  256    Will Neuner d. Julian Childers   7-5; 3-6; 6-0
  256    Christopher Cox d. James Boyd   6-1; 3-6; 7-5
  256    Robert Dubuque d. Eric Marbach   6-1; 6-1
  256    Nolan Bauer d. John-Michael Busch   6-2; 6-3
  256    Robbie Mudge d. Jayson Glickman   6-0; 6-4
  256    Adam Reinhart d. Jacob Spreyer   6-1; 6-4
  256    Benjamin Quazzo d. Robert Turlington   3-6; 6-4; 7-6
  256    Hunter Goertz d. Scott Huang   2-6; 6-3; 6-3
  256    Ian Van Cott d. Joshua Cogan   6-3; 6-1
  256    Matthew Dunn d. Aaron Revzin   7-5; 5-7; 6-4
  256    Miles Ransom d. Oliver Thornton   4-6; 7-6; 6-1
  256    Thai Kwiatkowski d. Max Schnur   6-1; 6-3
  256    Will Welte d. Michael Elortegui   6-3; 7-6
  256    Matthew Saiontz d. Wendell Watanabe   6-0; 6-1
  256    Kyle Hoffman d. Luis Acaba   6-3; 6-4
  256    Alexander Tsai d. Russell Einbinder   6-2; 6-2
  256    Josh Levine d. Zach Hublitz   6-1; 6-3
  256    Brian Page d. Brendan Aguilar   6-4; 6-0
  256    Damon Niquet d. Vivek Nimgaonkar   7-6; 6-3
  256    Charles Depaolo d. Philip Nelson   4-6; 7-6; 6-3

Consolation:
  F    (8) Christopher Haworth d. Spencer Papa   6-4; 3-6; 10-6
  SF    (8) Christopher Haworth d. Jared Hiltzik   4-6; 7-6; 10-6
  SF    Spencer Papa d. Jonathan Ho   6-3; 7-6
  QF    (8) Christopher Haworth d. Thai Kwiatkowski   4-3Wo (inj)
  QF    Jared Hiltzik d. (7) Michael Redlicki   Wo (inj)
  QF    Jonathan Ho d. (17) Nick Wood   6-3; 6-2
  QF    Spencer Papa d. Jeremy Efferding   Wo (inj)
  QQ    (8) Christopher Haworth d. Jeffrey Offerdahl   6-2; 6-3
  QQ    Jared Hiltzik d. Christopher Cox   6-4; 2-6; 10-8
  QQ    Jonathan Ho d. Will Neuner   6-4; 6-4
  QQ    Spencer Papa d. Andrew Ball   7-5; 6-1
  R5    (8) Christopher Haworth d. (17) Trey Strobel   6-4; 6-0
  R5    Jeffrey Offerdahl d. Spencer Newman   Wo (ill)
  R5    Christopher Cox d. (17) Alexander Steinroeder   Wo (inj)
  R5    Jared Hiltzik d. (2) Emmett Egger   6-1; 6-3
  R5    Will Neuner d. Josh Levine   7-5; 6-2
  R5    Jonathan Ho d. Michael Rinaldi   6-3; 6-4
  R5    Spencer Papa d. (14) Sean Karl   6-4; 6-4
  R5    Andrew Ball d. (17) Alex Sidney   6-4; 7-6
  5Q    (17) Trey Strobel d. (17) Kristofer Yee   6-3; 6-7; 10-6
  5Q    Jeffrey Offerdahl d. Kyle Berman   6-3; 6-4
  5Q    Christopher Cox d. (17) Van Damrongsri   6-1; 7-5
  5Q    (2) Emmett Egger d. Jordan Daigle   6-3; 7-6
  5Q    Josh Levine d. Matthew Barry   7-6; 3-1Ret (inj)
  5Q    Jonathan Ho d. (17) Garrett Patton   6-4; 6-4
  5Q    Spencer Papa d. Dylan Gunning   7-5; 6-1
  5Q    Andrew Ball d. (4) Anthony Tsodikov   7-6; 6-2
  R4    (17) Kristofer Yee d. (3) Zack McCourt   Wo (inj)
  R4    (17) Trey Strobel d. Charlie Ghriskey   7-6; 6-4
  R4    Jeffrey Offerdahl d. (12) Anthony Delcore   6-3; 6-1
  R4    Kyle Berman d. (17) Vikram Hundal   Wo (ill)
  R4    Christopher Cox d. (17) Roy Lederman   5-7; 6-0; 10-7
  R4    (17) Van Damrongsri d. Becker O'Shaughnessey   7-5; 6-1
  R4    Jordan Daigle d. (17) John Richmond   6-3; 2-6; 10-1
  R4    (2) Emmett Egger d. (9) Connor Farren   6-4; 6-2
  R4    Josh Levine d. (17) Garrett Gordon   3-6; 6-3; 10-4
  R4    Matthew Barry d. (6) Danny Riggs   6-3; 5-7; 10-7
  R4    (17) Garrett Patton d. Behzad Minavi   6-3; 6-1
  R4    Jonathan Ho d. Robbie Mudge   6-4; 6-4
  R4    Spencer Papa d. (17) Winston Lin   6-1; 6-4
  R4    Dylan Gunning d. Stuart Kenyon   6-2; 6-2
  R4    Andrew Ball d. (13) Nolan Paige   6-3; 5-7; 10-6
  R4    (4) Anthony Tsodikov d. (11) Nicholas Naumann   6-4; 4-6; 10-7
  4Q    (17) Kristofer Yee d. Hunter Johnson   6-4; 6-1
  4Q    Charlie Ghriskey d. Sam Bloom   6-4; 4-6; 10-1
  4Q    (12) Anthony Delcore d. (5) Andrew Adams   6-3; 6-1
  4Q    Kyle Berman d. Nicolas Montoya   1-6; 6-3; 10-6
  4Q    Christopher Cox d. Hudson Barnhart   6-3; 7-6
  4Q    Becker O'Shaughnessey d. Andrew Yaraghi   6-4; 6-2
  4Q    Jordan Daigle d. Austin Ansari   3-6; 6-1; 10-5
  4Q    (2) Emmett Egger d. (17) Alexander Petrone   6-3; 6-7; 10-8
  4Q    Josh Levine d. Jeffrey Brown   6-3; 6-2
  4Q    (6) Danny Riggs d. Collin Johns   6-0; 6-1
  4Q    Behzad Minavi d. (17) Henry Steer   0-6; 7-5Ret (inj)
  4Q    Robbie Mudge d. Naveen Beasley   6-1; 6-2
  4Q    (17) Winston Lin d. Gustavo Gonzalez   6-0; 6-0
  4Q    Dylan Gunning d. Cameron Tehrani   6-1; 6-3
  4Q    (13) Nolan Paige d. Morgan Mays   6-3; 7-5
  4Q    (11) Nicholas Naumann d. Nicholas Mahlangu   6-3; 6-1
  R3    (17) Kristofer Yee d. Charles Depaolo   6-2; 6-3
  R3    Hunter Johnson d. Brendan McClain   6-5Ret (inj)
  R3    Sam Bloom d. Fernando Sunago   6-4; 4-6; 10-8
  R3    Charlie Ghriskey d. Matthew Saiontz   6-3; 7-6
  R3    (5) Andrew Adams d. Blaine Willenborg   6-1; 6-3
  R3    (12) Anthony Delcore d. Matthew Dunn   6-2; 3-6; 10-7
  R3    Kyle Berman d. Kosuke Hasegawa   6-3; 6-4
  R3    Nicolas Montoya d. Aaron Chaffee   6-1; 6-3
  R3    Hudson Barnhart d. Elliott Yee   6-4; 6-2
  R3    Christopher Cox d. Alexander Van Cott   6-3; 6-2
  R3    Andrew Yaraghi d. Colin Edwards   7-6; 4-6; 10-6
  R3    Becker O'Shaughnessey d. Jensen Reiter   7-5; 6-2
  R3    Austin Ansari d. Andrew Goodwin   6-2; 6-7; 11-9
  R3    Jordan Daigle d. (17) Nicholas Hu   6-4; 3-0Ret (inj)
  R3    (17) Alexander Petrone d. Daniel Hirschberg   6-1; 6-2
  R3    (2) Emmett Egger d. Evan Bechtel   6-0; 6-3
  R3    Jeffrey Brown d. Zachary Krumholz   5-7; 6-1; 10-7
  R3    Josh Levine d. Jordan Kaufman   6-0; 1-0Ret (inj)
  R3    Collin Johns d. Jonathan Carcione   4-6; 6-3; 12-10
  R3    (6) Danny Riggs d. Ben Gilman   6-2; 6-4
  R3    (17) Henry Steer d. Kevin Wang   6-2; 7-5
  R3    Behzad Minavi d. Ian Van Cott   6-0; 6-2
  R3    Naveen Beasley d. Daniel McCall   6-4; 2-6; 10-6
  R3    Robbie Mudge d. Brett Bacharach   7-5; 6-7; 10-5
  R3    Gustavo Gonzalez d. Eric Rubin   6-4; 6-4
  R3    (17) Winston Lin d. Tanner Brown   4-6; 6-4; 10-6
  R3    Dylan Gunning d. (17) Casey Kay   6-2; 6-3
  R3    Cameron Tehrani d. Max Schnur   6-2; 4-1Ret (inj)
  R3    Morgan Mays d. Austin Kaplan   0-6; 6-4; 10-3
  R3    (13) Nolan Paige d. Thomas Nath   6-2; 2-6; 10-6
  R3    (11) Nicholas Naumann d. Ryan Miller   6-0; 6-7; 10-3
  R3    Nicholas Mahlangu d. Kyle Johnson   6-4; 4-6; 10-8
  3Q    Charles Depaolo d. Howard Weiss   7-6; 6-1
  3Q    Hunter Johnson d. Brian Page   6-4; 2-6; 10-6
  3Q    Sam Bloom d. Alexander Tsai   7-6; 6-3
  3Q    Matthew Saiontz d. Derek Klein   7-5; 6-4
  3Q    (5) Andrew Adams d. Tucker Saxon   7-5; 6-3
  3Q    Matthew Dunn d. Michael Riechmann   6-0; 6-1
  3Q    Kosuke Hasegawa d. Hunter Goertz   6-3; 6-0
  3Q    Aaron Chaffee d. Dominic Patrick   7-6; 6-4
  3Q    Hudson Barnhart d. Austin Jones   6-2; 6-2
  3Q    Christopher Cox d. Brandon Sutter   6-3; 1-6; 10-3
  3Q    Andrew Yaraghi d. Seth Stolar   2-6; 6-2; 10-8
  3Q    Jensen Reiter d. Eduardo Irizarry   6-1; 6-3
  3Q    Austin Ansari d. Marshall Sharp   6-3; 6-3
  3Q    (17) Nicholas Hu d. Matt Waddell   6-1; 6-3
  3Q    Daniel Hirschberg d. Christopher Seitz   6-1; 6-0
  3Q    Evan Bechtel d. Andrew Scholnick   6-2; 6-4
  3Q    Jeffrey Brown d. Kenneth Sabacinski   7-5; 7-6
  3Q    Jordan Kaufman d. John Patrick Mullane   6-3; 6-3
  3Q    Jonathan Carcione d. Tyler Kratky   6-1; 6-1
  3Q    (6) Danny Riggs d. Jason Brown   6-0; 7-6
  3Q    (17) Henry Steer d. Harrison Kennedy   6-2; 6-1
  3Q    Behzad Minavi d. Ryan Shane   3-6; 7-6; 11-9
  3Q    Daniel McCall d. Julian Childers   6-2; 6-3
  3Q    Brett Bacharach d. Eric Marbach   3-6; 6-3; 10-8
  3Q    Gustavo Gonzalez d. Jayson Glickman   6-4; 6-2
  3Q    Tanner Brown d. Scott Huang   6-1; 6-1
  3Q    (17) Casey Kay d. Mihir Kumar   6-7; 6-4; 10-6
  3Q    Max Schnur d. Oliver Thornton   6-1; 6-3
  3Q    Austin Kaplan d. Andrew Cahn   6-4; 6-2
  3Q    (13) Nolan Paige d. Bert Vancura   6-4; 6-3
  3Q    Ryan Miller d. Jacob Behal   4-6; 2-4Ret (inj)
  3Q    Kyle Johnson d. Yates Johnson   7-5; 6-4
  R2    Charles Depaolo d. Nathan Law   7-5; 6-3
  R2    Howard Weiss d. Damon Niquet   6-4; 6-4
  R2    Brian Page d. John Nowak   6-2; 4-6; 10-6
  R2    Hunter Johnson d. Colton Buffington   3-6; 7-5; 11-9
  R2    Alexander Tsai d. Gannon Daynes   6-0; 1-6; 10-6
  R2    Sam Bloom d. Kyle Hoffman   6-4; 6-1
  R2    Matthew Saiontz d. Joshua Dancu   4-6; 6-3; 10-6
  R2    Derek Klein d. Will Welte   6-4; 6-2
  R2    (5) Andrew Adams d. Robert Simon   Wo (inj)
  R2    Tucker Saxon d. Miles Ransom   6-2; 6-1
  R2    Matthew Dunn d. Jayabharath Billa   6-1; 6-2
  R2    Michael Riechmann d. Brandon Clark   Wo (inj)
  R2    Hunter Goertz d. Jacob Hedderig   6-7; 6-1; 10-5
  R2    Kosuke Hasegawa d. Benjamin Quazzo   4-6; 6-4; 10-8
  R2    Dominic Patrick d. Adam Reinhart   6-1; 6-1
  R2    Aaron Chaffee d. Arjun Bal   6-3; 3-6; 11-9
  R2    Hudson Barnhart d. Nolan Bauer   4-6; 6-2; 10-6
  R2    Austin Jones d. Robert Dubuque   6-2; 7-6
  R2    Christopher Cox d. Wade Heerboth   6-3; 4-6; 10-7
  R2    Brandon Sutter d. Corey Robinson   6-3; 6-4
  R2    Andrew Yaraghi d. Sean Kolar   7-5; 6-4
  R2    Seth Stolar d. Imanol Arconada   6-1; 1-0Ret (inj)
  R2    Jensen Reiter d. David Packowitz   7-6; 6-1
  R2    Eduardo Irizarry d. Bradford Zitsch   6-3; 4-6; 10-8
  R2    Austin Ansari d. Jonathan Hammel   6-2; 7-6
  R2    Marshall Sharp d. Max Vogt   6-2; 6-2
  R2    (17) Nicholas Hu d. Daniel Collins   6-2; 6-0
  R2    Matt Waddell d. Steven Patrick   3-6; 7-6; 10-5
  R2    Christopher Seitz d. Nathan Rakitt   6-3; 3-6; 10-8
  R2    Daniel Hirschberg d. Maxwell Macey   6-1; 6-0
  R2    Evan Bechtel d. Freddy Marcinkowski   6-2; 6-4
  R2    Andrew Scholnick d. Thomas Caputo   1-6; 7-5; 10-5
  R2    Kenneth Sabacinski d. Taylor Shamshiri   7-6; 3-6; 10-3
  R2    Jeffrey Brown d. Jackson Murphy   6-2; 6-4
  R2    Jordan Kaufman d. Joe Dorn   6-3; 6-4
  R2    John Patrick Mullane d. David Kelleher   6-3; 6-3
  R2    Tyler Kratky d. Boris Bogomolov   Wo (inj)
  R2    Jonathan Carcione d. Ashok Narayana   2-6; 6-4; 10-8
  R2    Jason Brown d. Josh Hagar   1-6; 6-2; 10-8
  R2    (6) Danny Riggs d. Eric Halpern   6-4; 6-4
  R2    Harrison Kennedy d. D. Harrison. McCormick   6-3; 6-1
  R2    (17) Henry Steer d. Jordan Smith   6-0; 6-0
  R2    Behzad Minavi d. Nathaniel Lammons   7-6; 7-6
  R2    Ryan Shane d. Tony Kostadinov   2-6; 6-2; 10-2
  R2    Julian Childers d. Ross Putterman   6-7; 6-2; 10-3
  R2    Daniel McCall d. James Boyd   6-4; 6-2
  R2    Eric Marbach d. Erik Nordahl   Wo (inj)
  R2    Brett Bacharach d. John-Michael Busch   6-3; 6-1
  R2    Jayson Glickman d. Mitchel Knight   6-2; 6-3
  R2    Gustavo Gonzalez d. Jacob Spreyer   7-5; 6-4
  R2    Tanner Brown d. Robert Turlington   6-2; 6-3
  R2    Scott Huang d. John Hotard   6-2; 6-3
  R2    Mihir Kumar d. Joshua Cogan   6-1; 6-2
  R2    (17) Casey Kay d. Aaron Revzin   6-1; 6-4
  R2    Oliver Thornton d. David Doehring   6-4; 7-5
  R2    Max Schnur d. Aaron Gomez   6-3; 5-7; 10-8
  R2    Andrew Cahn d. Michael Elortegui   6-1; 6-3
  R2    Austin Kaplan d. Wendell Watanabe   6-0; 6-4
  R2    Bert Vancura d. Luis Acaba   6-0; 6-4
  R2    (13) Nolan Paige d. Russell Einbinder   6-1; 6-0
  R2    Ryan Miller d. Zach Hublitz   6-2; 5-7; 10-2
  R2    Jacob Behal d. Brendan Aguilar   7-6; 6-1
  R2    Kyle Johnson d. Vivek Nimgaonkar   6-1; 6-1
  R2    Yates Johnson d. Philip Nelson   6-4; 6-3


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on July 25, 2011 at 3:50 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative